Ayıplı Araç İhtarname Örneği 

 

İhtar Eden                 : Hasan  …… –

Vekili                         : Av. … …

Muhatap                    : … ….

Konu                   : …. ….  plakalı ayıplı araç için yapılan satış sözleşmesinden dönme ve söz konusu aracın iadesi talebimizden ibarettir.

Açıklamalar              :

Müvekkil ile aranızda 27/10/2020 tarihinde …. …. plakalı chevrolet marka ….. motor, ……. şasi no’lu araç için noter huzurunda satış sözleşmesi yapılmıştır. Kendisini abiniz olarak tanıtarak aracı ilana koyan …. …. ile satıcı taraf olarak satılanda bildirdiğiniz nitelikler bulunmamaktadır. Söz konusu aracın nitelik ve/veya niceliğini etkileyen, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı müvekkilin beklediği faydaları ortadan kaldıran ve önemli ölçüde azaltan maddi, ekonomik ayıplar bulunmaktadır.

Aracın satışı için facebook üzerinden verdiğiniz ilanda “Kaporta bilgisi 28.09.2020 expertiz yapılarak fotoğraflara eklendi harici hatasız ve tramer kaydı olmadığı” belirtilmişse de müvekkil aracı bakıma götürdüğünde satış ilanına koymuş olduğunuz expertiz raporunun gerçeği yansıtmadığı ve araçta gizli ayıpların bulunduğu tespit edilmiştir. Satış sözleşmesi sırasında ve öncesinde bildirilmeyen araçta travers’in sol tarafı kırık ve arka iki disk değişmeli olduğu, sol marşpiyel işlemli ve sol şasede darbe izi mevcut olduğu, sol ön şase’nin işlemli olduğu, sol üst direğin işlemli olduğu, ön kaputun yarısının boyalı ve sol kapılarda lokal boya olduğu, müvekkilin yaptırmış olduğu eksper raporunda ortaya çıkmıştır.

Travers kırığının tamirinin çok külfetli bir işlem olduğu ve düzeltilmesinin de neredeyse imkansız olduğu, aracın aslında belirttiğiniz şekilde ve satış ilanındaki gibi olmadığı, büyük bir kazaya karışmış olabileceği öyle ki şase, direk ve travers’in dahi işlemli olduğu, her ne kadar tramer bilgisinde görülmese de ağır bir kazaya karıştığı sabit olduğundan müvekkil 6098 sayılı yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakkını kullanmak üzere tarafınıza bildirime zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuki uyuşmazlık neticesinde genel olarak 6098 S. BK. özel olarak ise 6502 S. TKHK. Gereğince diğer seçimlik haklarımızı saklı tutarak satılanı geri vermeye hazır olduğumuzu ve sözleşmeden dönme irademizi iş bu ihtarname ile tarafınıza iletiyoruz. 

İhtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde müvekkil tarafından ödenen 90.000,00 TL’lik araç bedeli, araç ve iş bu hukuki süreç için yapılan sair masrafların, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizlerinin müvekkile ödenmesi ile birlikte aracın tarafınıza iadesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı, bu uğurda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini, suç teşkil edebileceğini düşündüğümüz hal için 5207 S. TCK. – 5271 S. CMK. kapsamında şikayette bulunacağımızı vekaleten bildiriyoruz. 03.11.2020

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba aps ile tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesini arz ve talep ederim.03.11.2020

 

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

 

EK; Vekaletname sureti

 

İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi

İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir (2004 S. K. m. 36).

Borçlu, Devlet veya adli yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur (2004 S. K. m. 36).

Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir (2004 S. K. m. 36).

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez (2004 S. K. m. 36).

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtay tarafından hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir (2004 S. K. m. 36).

Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtay’tarafından hükmün onanması halinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır (2004 S. K. m. 36).

İcranın Geri Bırakılması Kararı İçin Süre Verilmesi Dilekçesi (İstinaf) -1

…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …../….. E.

BORÇLU                                          :

VEKİLİ                                             :

ALACAKLI                                      :

KONU                                              : Bölge Adliye Mahkemesi’nden İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :1-)  Alacaklı …’nin müvekkilimiz … aleyhine açmış olduğu …TL.’lik alacak davası sonunda … Mahkemesi’nin …/…/… Tarih, …/…E. ve …/…K. sayılı kararıyla kısmen kabul kararı verilmiş, …. TL ‘nin müvekkilimizden tahsiline hükmedilmiştir. Alacaklı … söz konusu ilamı icraya koymuş ve …İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından müvekkilime icra emri gönderilmiş; müvekkilimizin borç miktarına yetecek kadar malı da haczedilmiş bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimiz adına ….. Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf sonucu çok yakın bir tarihte açıklanacaktır. İlam için istinafa başvurulduğuna ilişkin belge ekte yer almaktadır.

3-) Bu itibarla, …. Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirilene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesine ilişkin talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …. Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Borçlu Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL                                                                                                                                                                                                                                                               

 

İcranın Geri Bırakılması Kararı İçin Süre Verilmesi Dilekçesi (İlamlı Takipte) Yargıtay 

 …  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …/…. E.

BORÇLU                                          :

VEKİLİ                                             :

ALACAKLI                                      :

KONU                                             : Yargıtay’dan İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Alacaklı …’nin müvekkilim … aleyhine açmış olduğu …TL.’lik alacak davası sonunda … Hukuk Hakimliği …/…/… Tarih, …/…E. ve …/…K. sayılı kararıyla alacaklı lehinde karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi sonucunda dosya Yargıtay’a taşınmış durumdadır. İlamın temyizine ilişkin belge ekte yer almaktadır.

2-) Alacaklı … söz konusu ilamı icraya koymuş ve …İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından müvekkilimize icra emri gönderilmiştir.

3-) Müvekkilimizin mal beyanı üzerine söz konusu borç miktarına yetecek kadar malı da haczedilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirilene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesine ilişkin talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Borçlu Vekili

      Av. Salih BİROL

 

İcranın İadesi İstemi Nedir Usulü?


Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur (2004 S. K. m. 40).


Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur (2004 S. K. m. 40).

Üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez (2004 S. K. m. 40).

 

İcranın İadesi İstemi (İstinaf Mahkemesi Kararı Gereğince) -1

….. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE    

DOSYA NO                    : …./…. E.

BORÇLU                        :      

VEKİLİ                          :       

ALACAKLI                   :       

KONU                             :  İİK. Madde 40’a göre icra işlemlerinin durdurulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1-) Müvekkilimiz aleyhine ……. Mahkemesi’nde açılan …. davası sonucunda, müvekkilimiz aleyhine karar çıkmış ve … TL’ nin müvekkilimizden tahsiline karar verilmiştir. İlam, karşı tarafça Müdürlüğünüzün …/…. Esas nosu ile icraya konmuş ve icra emri …/…/… tarihinde müvekkilimize ulaşmıştır.

2-) İlgili dosyayla ilgili tarafımızca yapılan istinaf başvurusu ….. Bölge Adliye Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. (EK 1) sayılı ilamı ile yerinde görülmüş ve yerel mahkemenin kararı bozulmuş olup kesinleşen karar çerçevesinde icra işlemlerinin durdurulması gerekmektedir.

TALEP SONUCU            :Açıklanan nedenler dahilinde İİK. m. 40’a göre icra işlemlerinin durdurulması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ

Av. Salih BİROL

 

İcranın İadesi İstemi ( Yargıtay Kararı Gereğince) -2

…….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …/…. E.

TALEP EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                               : İcranın İadesi İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …’in, … caddesi üzerinde bir kafeteryası vardır. Kafeteryanın içi tamamıyla …’dan özel olarak getirtilen halılarla ile kaplatılmıştır.

2-) Davalı … , Türkiye-Yunanistan milli maçını kafeteryada seyrederken müvekkilimin çalıştırdığı garsonlardan birisinin davalının üzerine kahve dökmesi sonucu davalı zarar görmüştür. Bunun üzerine davalının açmış olduğu davada müvekkilim …TL. tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Bu karar derhal davalı tarafından icraya koyulmuş ve müvekkilim davalıya bu tazminatı ödemiştir.

3-)  … Bölge Adliye Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı ile ilk derece mahkemesi kararı doğru bulunsa da; müvekkilim davayı temyiz etmiş ve temyiz talebi üçüncü kişinin kusuru nedeniyle lehe bozulmuştur. İlk derece mahkemesi bozma kararına uyarak müvekkilimin lehine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

4-) Bu durumda davalının müvekkilimden icra yoluyla tahsil etmiş olduğu …TL.’nin iadesi gerekmektedir. Bu nedenle, talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER           : 2004 S. K. m. 40 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             : İcra dosyası, mahkeme dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla talebimizin kabulü ile müvekkilimin daha önce ödemiş bulunduğu xx TL.’nin müvekkilime ödenmesi amacıyla karşı tarafa müzekkere yazılmasını ve söz konusu meblağın tahsilatı için gereğinin yapılmasına, karar verilmesini saygıyla talep ederiz.  x/x/x

Talep Eden Vekili

             Av. Salih BİROL

 

 

İcra Edilebilirlik Şerhi Yetkili Mahkeme

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU YÖNETMELİĞİ

Tarafların anlaşması

MADDE 21 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

(3) Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir.

(4) Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

İcra Edilebilirlik Şerhi İstemi Dilekçesi (Arabuluculuk)

……….’ HAKİMLİĞİ’NE

ŞERH TALEBİNDE

BULUNAN  

:

……….

VEKİLİ

 

:

……….

KARŞI TARAF

 

:

……….

KONU

:

İcra edilebilirlik şerhi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile karşı taraf arasında yapılan arabuluculuk müzakereleri sonucunda …./…./…. tarihli arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalanmış; ancak karşı taraf arabuluculuk anlaşması gereği üzerine düşen edimi yerine getirmemiş ve borçlarını ödememiştir.

2-) Karşı tarafın, müvekkilimize olan borçları ödememesi sebebi ile ekte yer alan …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilir olduğunun şerhi verilmesi amacıyla Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle; ekte yer alan …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşması bakımınadan dosya üzerinden inceleme yapılarak icra edilebilirlik şerhi konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ……….

EKLER: 1-) Arabuluculuk anlaşma tutanağı örneği

                 2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

                                                                  TALEPTE BULUNAN VEKİLİ                                                                                                             Av. Salih BİROL

 

İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Zaptı (Arabuluculuk) -1

T.C.

……….

ESAS NO     

:

……….

HAKİM

:

 

KATİP

:

 

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

TALEP

:

……….

TALEP TARİHİ

:

……….

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;           

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;    

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:     

1- Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili kişilerce temsil edildiği, Avukatın yetkili vekil olduğu, görüşmeleri yürüten ve arabuluculuk anlaşma tutanağını tanzim eden arabulucunun Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan arabulucular siciline kayıtlı resmi arabulucu olduğu, mahkememizin iş bu olay ile ilgili olarak görevli ve yetkili olduğu, maktu harcın yatırılmış olduğu, şerh verilmesi istenen ve çözüme ulaşan uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa başvurulabilecek ve bu yolla çözümlenebilecek uyuşmazlık olduğu varılan çözümün icra edilebilir olduğu anlaşıldı.          

(Protokolün belli hükümleri için icra edilebilirlik talebi durumunda bu hükümlerin icra edilebilir olduğu yazılacaktır).

Dosya kapsamı tümüyle incelenerek Talebin Kabulüne ,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, uzlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,

Dair, aşağıdaki hükmün kurulması usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

HÜKÜM;

 1. Talebin Kabulüne,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere; Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, arabuluculuk anlaşma tutanağına  İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE, 
 2. Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA, 
 3. Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ( Sulh hukuk Mahkemesinde, İş Mahkemesinde  Tefhim veya tebliğden   itibaren  8 gün, İcra Mahkemelerinde Tefhimden itibaren  10 gün) …….. ……… yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip                                                                                                           Hakim                                                                                                      

İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Zaptı (Arabuluculuk) – 2

T.C.

……….

ESAS NO     

:

……….

HAKİM

:

 

KATİP

:

 

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

TALEP

:

……….

TALEP TARİHİ

:

……….

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;           

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;           

Dosya incelendi.            

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:     

 1. Talebin Kabulüne ,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, antlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE
 2. Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA, 
 3. Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,            

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ……….. …….  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip                                                                                              Hakim

 

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

Süresi belirli olsa veyahut belirli olmasa da işçi, aşağıda yazılan hallerde iş sözleşmesini sürenin bitim tarihinden evvel veya bildirim süresini beklemeden feshedebilir.

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

1. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

3. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. (4857 S. K. m. 24)

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. (4857 S. K. m. 26)

BKNZ.

 • 9. HD. 2009/5216 E. 2011/3902 K.
 • 9. HD. 2008/37500 E. 2010/31544 K.
 • 9. HD. 2007/26159 E. 2008/33763 K.

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

4857 Sayılı İş Kanunun 24/II-d bendi gereğince iş sözleşmesinin feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerin ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmıştır.

2) Müvekkilimiz çalıştığı süre boyunca, ….. bölümünün şefi olan ….. ……’ den cinsel amaçlı sözlere ve hareketlere maruz kalmıştır. Yaşanan üzücü olaylar neticesinde …/…/… tarihinde müvekkilim bizzat tarafınız ile yaptığı görüşmede sıkıntılı durumu size bildirmiş olmasına rağmen tarafınızca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmamıştır.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün d bendinde;

“İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Tarafınıza yapılan bildirime karşın gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilmeyip önlemlerin alınmaması sebebiyle ilgili yasa çerçevesinde işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmasından ötürü, müvekkilimin iş sözleşmesinin feshini ihtaren bildiriyor; iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağı, maaş ve prim  alacağı, yıllık izin ücreti alacağı vb. alacaklar olmak üzere müvekkilime ait alacakların … gün içinde tarafımıza ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. ……….

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

İşçi Alacaklarının Ödenmesi İhtarı

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağı ve sosyal haklardan doğan alacaklarımızın tarafımıza ödenmesine ilişkindir. 

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … görevlisi olarak çalışmaktadır.

2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak …/…/…. tarihinde feshedilmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 32. maddesinde;

“İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı … gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildirmekteyiz………..

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

 

İşçinin İşe Gelmemesi Nedeniyle İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

İşe gelmemeniz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimize ait …. ……/ …… adresinde faaliyetini sürdüren  …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız ve  …/…/….. , …/…/….. ve …/…/….. tarihlerinde üç iş günü ard arda departman şefinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tutanaklarca tespit edilmiştir.

2-) …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı …. gün içinde müvekkilime ait işyerine ibraz etmeniz istendiği halde buna riayet etmediğiniz ve işe gelmemekte kabul edilebilir bir mazeretinizin olmadığı anlaşılmaktadır.

3-) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendinde;

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde,

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin tarafınızla …/…/… tarihinde akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildirmekteyiz………..

 

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

Evlenme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

Müvekkilimizin ../../…. Tarihinde gerçekleştirmiş olduğu evliliği sebebiyle iş sözleşmesinin feshi ve 1475 S. K. m. 14 gereğince kıdem tazminatın ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz … …,  … sigorta sicil numarası ile  işyeriniz … Fabrikası’nda  ../../…. Tarihi ile ../../…. Tarihleri arasında çalışmıştır. Çalışması devam ederken  ../../…. Tarihinde ise evlenmiştir.

2-) Müvekkilimiz gerçekleştirmiş olduğu evlilik sonrasında mesaili olarak çalışmakta olduğu işinin aile hayatını etkilemesiyle zor bir sürece girmiştir. İşyeri çalışma sürelerinin aile yaşantısına uymaması nedeniyle müvekkilimizin işyerinizde çalışmaya devam edebilmesine artık olanak kalmamıştır.

3-) Gerçekleştirmiş olduğu evliliğin aile yaşantısını olumsuz etkilemesinden ötürü müvekkilimin iş sözleşmesinin feshini ihtaren bildirir; 1475 S. K. m. 14 gereği iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağının tarafımıza ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. ……….

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

 

İşe İade Hakkında İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

İşe iade istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz … …., …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizde işe başlamış ve yaklaşık … yıl ……  görevinde çalışmıştır. Müvekkilimiz ile işe başladığı tarihte tarafınızca karşılıklı olarak imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi …/ …/ … tarihinde herhangi bir geçerli hukuki sebep gösterilmeksizin tarafınızca feshedilmiştir. İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir.

2) Tarafınızca gerçekleştirilen fesih işlemi üzerine, … İş Mahkemesi’nde …../…. E. Sayılı dosyasında açmış bulunduğumuz feshin geçersizliği ve işe iade istemine dair davada, mahkemece; iş sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptaline ve müvekkilimizin işe iadesine; işe iadenin gerçekleşmemesi halinde …. aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesine karar verilmiştir. Tarafınızca temyiz edilen dosya, Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları” başlıklı 21. maddesinde;

“İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 1 ay (bir ay) içerisinde müvekkilimizin işine iadesini, iade edilmediği takdirde ihbar ile kıdem tazminatı ve mahkemece hükmedilen …. aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ödenmesini ve boşta geçen süre için .… aylık ücret ve haklarının ödenmesini ihtaren bildiriyoruz. ……….

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

 

Ortak Yerde Meydana Gelen Zararın Tahsili Dava Dilekçesi

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Taşınmazın ortak yerlerinden olan çatının yalıtımının tüm kat maliklerince karşılanması ve müvekkilimizin su basması nedeniyle uğradığı zararın tazmini isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                               :

Ortak Giderlere Katılma Borcu Apartman Giderleri

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilimiz …, ve davalılar …, … adresindeki ve tapuda … pafta, …. Ada, …. Parselde kain … Apartmanının ortak malikleridir. (EK 1) Müvekkilimin bağımsız bölümünün numarası … , arsa payı …’dır.

2-) …/…/… tarihinde müvekkilimizin evini su basmış olup, söz konusu mezkur olay tüm kat maliklerince ortak yer kabul edilen çatının izolasyonun yeterince sağlıklı yapılmamasından kaynaklanmıştır. Bahse konu olay neticesinde …Mahkemesi’nin …/… esas numaralı dosyasıyla tespit davası açılmış ve söz konusu davada …./…/… tarihli bilirkişi raporunda çatıya ilişkin onarım masraflarının tüm kat maliklerince karşılanması gerektiği belirtilmiştir. (EK 2)

3-) Müvekkilimiz ortak yerlerden olan çatıdaki yalıtım sorunu nedeniyle … TL zarara uğramış olup, hem iş bu zararın tazmini hem de çatının yalıtımı için …./…/… tarihli ihtarname ile tüm kat maliklerine ihtarda bulunmasına rağmen kat malikleri tarafından bugüne kadar hiçbir girişimde bulunulmamıştır. (EK 3) İzah edilen tüm bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K. m. 18, 19.

HUKUKİ DELİLLER                      :

 1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
 2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
 3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
 4. Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen nazara alınacak nedenlerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) 5.000 TL. zararın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte (isteme göre değişebilir) davalı kat maliklerinden tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                             :

 1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
 2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
 3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
 4. Bilirkişi incelemesi
 5. Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. 

 

Kat Malikleri Sorumlulukları Mevzuat Hükümleri

+ Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur (634 S. K. m. 18).

+ Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir (634 S. K. m. 19).

BKNZ…

18 HD 2012/7273 E. 2012/8353 K.

18 HD 2012/5978 E. 2012/7372 K.

Ortak Giderlere Katılmaya İlişkin Mevzuat Hükümleri

+ Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:  Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

+ Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

+ Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. (634 S. K. m. 20)

+ Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (634 S. K. m. 20)

 

Ayıplı Eser Bedelden İndirim ve Tazminat Davası Dilekçesi

 

ADANA NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                            HAKİMLİĞİ’NE                                     

DAVACILAR       : 1- Ad – Soyad – T.C. – Adresi

                                2- Ad – Soyad – T.C. – Adresi            

VEKİLİ           : Av. Salih BİROL   – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret  Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI               : Ad- Soyad – T.C. Seyhan/ADANA

D. KONUSU        : Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı yüklenici tarafından müvekkilimize arsa payı karşılığı yapılıp teslim edilen konutun ayıplı çıkmış olması nedeniyle, eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim  istemi ve tazminat talebimize ilişkin dilekçedir.

DAVA                   : Belirsiz Alacak Davası (HMK 107 md.)

H. ESAS DEĞER : Toplam 1.500,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.)

Ayıplı eser nedeniyle TBK. md. 475… hükümlerince bedelden indirim ve tazminat davası dilekçe örneği

AÇIKLAMALAR   :1-) Davacı müvekkillerim,  davalı yüklenici ile Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve ….. yevmiye no’lu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmışlardır. (EK-1)

2-) Söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre müvekkillerime yapılıp teslim edileceği kararlaştırılan bağımsız bölümler; A blok zemin  18 bağımsız bölüm numaralı işyeri, A blok 1. kat güney doğu cepheli 1 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 4. Kat güney batı cepheli 8 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 6. kat güney batı cepheli 12 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok zemin üstü 6. kat güney doğu cepheli 11 bağımsız bölüm numaralı daire olarak belirlenmiştir.

3-) Ancak daha sonra yüklenici davalı, mimari proje değişikliği olacağını, müvekkillerime teslim edilecek A blok zemin katta bulunan 18 numaralı işyerinden apartman giriş kapısı geçeceğini ve işyerinin küçüleceğini söylemiştir. Gerek duyulması halinde bu hususa ilişkin tanıklarımız izahat verecektir. Bunun üzerine davalı, diğer arsa sahipleri ile noterde düzeltme beyannamesi (EK-2) yaparak, müvekkillerimle de tapudan kat irtifakı tesis edilerek Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … Parseldeki A blok, zemin 18 bağımsız bölüm numaralı işyeri yerine,  Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, .. Parseldeki A blok, 8.Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairenin teslim edileceği kararlaştırılmış ve müvekkillerime tapudan kat irtifakı tesis edilmiştir. (EK-3 Tapu kaydı) Dava konusu A Blok, 8. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı daire müvekkillere 2019 mart ayında teslim edilmiştir.

4-) Müvekkillerim, davalı yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre yaparak teslim ettiği Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Parsel, A Blok, 8. Kat, 16 numaralı dairenin duvarlarının çatladığını ve yağan yağmurlardan dolayı iç kısımlara su aldığını farketmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, sonradan ortaya çıkan bu gizli ayıpları Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile davalıya derhal bildirmiştir. (EK-4)

5-) Dava konusu daire binanın son katında bulunmaktadır. Söz konusu dairenin başta güney batı ve kuzey cepheleri olmak üzere her odadaki duvarlar iç kısma su almakta olup, duvarların sıva ve boyası çok belirgin şekilde zedelenmiş ve kabarmıştır. Duvarlarda oluşan rutubetten dolayı mantarlar oluşmuştur. Aynı zamanda dairenin içindeki mutfak dolapları sızan sulardan dolayı tekrar kullanılamayacak derecede kabarmış ve küflenmiştir.

6-) Söz konusu dairenin duvarlarında, tavan, çatı ve dış kısmında çatlaklar oluşmuştur. Oluşan bu çatlaklar neredeyse konutun bütün odalarında, tavanda ve tavanın üst yüzey (dam) kısmında da meydana gelmiş olup, halende çatlaklar artmaya devam etmektedir. Ayrıca yüklenici davalı  tarafından yapılan konutun yapımındaki hata ve eksiklerden dolayı dam kısmındaki  çatlaklardan yan dış duvarlara da su sızmış olup,  konutun dış kısmındaki duvarın  pencere ve balkon üstünde kalan kısımların sıva ve boyasını zedeleyerek, kabarmasına sebebiyet vermiş ve çıkmayan lekeler oluşmuştur. Tavandan ve yan duvarlardan sızan sular evin içine damlama yaptığı için fayans ve iç duvarlarda da lekeler oluşmuştur.

7-) Davalı yüklenicinin inşa edip teslim ettiği konutta meydana gelen ayıplar ortaya çıktığında  müvekkillerim, davalıya derhal Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile ayıpları bildirmiştir. (EK-4 İhtarname) Ancak davalıya sözkonusu ayıplar ihbar edildiği halde, davalı bu zamana kadar taleplerimize cevap vermemiştir. Müvekkillerimin söz konusu ayıplı daireden beklediği yararı hiçbir şekilde sağlamayacağı açıktır.

8 -) İzah edilen tüm bu hususlar gözönüne alındığında ortalama bir bina ömrü düşünüldüğünde söz konusu yapı bir yıllık bina olmasına rağmen bu haliyle ve ilerleyen yıllarda daha da artarak telafisi güç zararlara sebep olacağı aşikardır. Müvekkillerimin ayıp ihbarını içeren ihtarnamenin davalıya tebliğ tarihi 19.06.2020’dir. Müvekkil bu tarih itibari ile davalıya ihbar bildirimini yapmış ve davalı temerrüde düşmüştür.

9-) Müvekkillerimin, davalı ile yapmış olduğu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre ayıpsız bir daire teslim alabilecekken, teslim edilen dairenin ayıplı çıkması müvekkillerimin beklediği faydayı karşılamamıştır. Söz konusu daireyi kiraya verebilecek iken ayıplı olması ve kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Bu zarar şayet eser ayıplı imal edilmeseydi meydana çıkmayacak kalemlerdendir. Ayıplı eserden kaynaklı kira yoksunluğu zararının da uzman bilirkişiler tarafından hesaplanarak müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. 

10-) 6098 sayılı TBK. 475. Maddesine göre işsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.”  Bu seçimlik hak ile birlikte tazminat talep etme zarureti de doğmuştur. Açıklanan nedenlerle eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteminin yanı sıra müvekkillerin uğradığı zararında müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın davalıdan alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

11-) Bedelden indirim miktarı hesabında dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz yargıtay kararları doğrultusunda gizli ayıbın ortaya çıktığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplama yaptırılarak, dairenin ayıplı değeri ile ayıpsız değeri arasındaki fark hesaplanarak ayıpsız bedelinden indirilmelidir. İzah edilen tüm bu hususlar bilirkişi incelemesi  neticesinde ortaya çıkacaktır. Ayrıca müvekkillerim eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim istemi için ihtarname göndererek dava açmak zorunda kalmış ve bu uğurda da mahkeme, vekalet ve ihtarname masrafı, avukatlık ücreti vs. ödemiştir. (EK-5)                              

12-) Yüklenici davalı tarafından yapılıp teslim edilen konutta sonradan ortaya çıkan bu hususlar binanın yapımındaki hata ve eksikliklerden meydana geldiği açık olmakla birlikte sonradan ortaya çıkan gizli ayıp niteliğindedir. Müvekkillerimin yüklenici davalıdan teslim aldığı söz konusu bu konutta meydana gelen hata ve eksikler 6098 sayılı kanuna (md. 474…) göre  ayıplı mal kabul edilmektedir. Gizli ayıplar yönünden yasada ihbar süresiyle ilgili T.B.K. 477/3 gereği arsa sahibi  konumunda olan müvekkillerim bu ihbarı konutta meydana gelen ayıp ortaya çıktığında, gecikmeksizin yüklenici davalıya ihtarname ile bildirmiştir. (EK-4 İhtarname)

13-) Ayıplı ifa halinde; eser sözleşmesinde TBK. m. 478 uyarınca taşınmaz yapılarda 5 yıl; taşınmaz dışındaki yapılarda 2 yıl; yüklenicinin ağır kusurlu olması halinde ise eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 6098 sayılı kanun’un işsahibinin seçimlik hakları başlıklı 475. maddesinde ayıplı eserden dolayı işsahibine üç seçimlik hak tanımaktadır.

14-) Müvekkillerim yasanın kendisine tanıdığı seçimlik haklardan eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden  indirim istemi talebi için mahkemenize başvurma  zarureti hasıl olmuştur. 

H. NEDENLER        : Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                 : Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu ve kadastro kayıtları celbi, ihtarname, dairede oluşan ayıpların fotoğrafları, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif vs her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   :1-) Yukarıda izah edilen re’sen gözetilecek  nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep  haklarımız saklı kalmak kaydıyla, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere,( tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere) ayıp nedeniyle eserde oluşan şimdilik 1.000,00 TL’nin müvekkillerimin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere bedelden indirilerek, en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,

2-) Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere, şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın, müvekkillerin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere,  en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,                                       

3-) Yargılama giderlerinin (vekaletname, ihtarname giderleri de dahil olmak üzere) ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten  arz ve talep ederiz. 24.07.2020 

                                                                                                                         Davacılar Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL

 

Ekler:

 1. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 2. Düzeltme beyannamesi
 3. Tapu kaydı
 4. Ayıp ihbarı hakkında yazılan ihtarname
 5. Vekaletname ve ihtar ücreti makbuzları
 6. Yargıtay kararları
 7. Onanmış vekaletname örneği
 8. Taşınmazda oluşan çatlak, su sızıntıları, zedelenen sıva, boya ve  dolapların fotoğrafları

Eser sözleşmesinden  (kat (arsa payı) karşılığı inşaat sözleşmesi)  kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında daha fazla dilekçe örneği için buraya tıklayarak, eser sözleşmesi ihtarname örnekleri için ise buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz. 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshi İhtarname Örneği 

İhtarname (Müteahhidin İnşaat Yapım İşini Yarın Bırakarak Terketmesi ) – 1

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                               : …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde yapımını üstlendiğiniz inşaat yapım işini yarım bırakarak terk etmeniz nedeniyle sözleşmeden döneceğimizin bildirilmesi ve cezai şartın ödenmesi istememizi içeren ihtardır.

AÇIKLAMALAR     :

1-) Sayın Muhatap, müvekkillimiz ile tarafınız arasında yapılan …/…/…. tarihli sözleşmeye göre, …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde bulunan inşaat yapım işini üstlenmiş bulunmaktasınız.

2-) Tarafınız ile imzalanan sözleşmede inşaat yapım işinin bitirilmesi öngörülen süre hususunda gerekli anlaşma sağlanmış olup …/…./…. tarihinde inşaatın bitirileceği konusunda uzlaşılmakla birlikte buna rağmen sözleşme ile üstlendiğiniz inşaat yapım işini gereği gibi ve zamanında yapmadığınız gibi, işi yarım bırakarak terk etmiş bulunmaktasınız.

3-) Diğer taraftan sözleşmede öngörülen sürede inşaatı tamamlamadığınız gibi inşaatın yapımını devam ettirme konusunda herhangi bir iradenizin olmadığı da aşikardır. Sözleşmede inşaatın yapımının bitirileceği konusunda anlaşılan sürenin üzerinden yaklaşık olarak …. Gün/Ay/Yıl geçmiş olup bu sürede herhangi bir işlem yapmadığınız ortadadır. Bu hususu bildirmek için defalarca kez tarafınız ile görüşmek için uğraşılmışsa da bir türlü iletişime geçilememiştir.

4-) Müvekkilimiz ile tarafınız arasında imzalanan sözleşmede de açık hüküm olarak “İnşaatın zamanında tamamlanmaması durumunda ….. TL cezai şart ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğacak zararların ödeneceği” ne dair hüküm bulunmaktadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmeden döndüğümüz hususunu ve sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde müvekkilimize ödenmesi hususunu, ödenmemesi halinde tüm yasal hakların kullanılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz.. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

             Av. Salih BİROL

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                           Av. Salih BİROL

 

İhtarname (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İleriye Etkili ) – 2

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                  :

İHTAR EDİLEN                   :

KONU                                   : … … Noterliği’nin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ileriye doğru feshi ile menfi zararlarımızın tazmini istemini içerir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz ile tarafınız arasında imzalanmış bulunan … … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı “Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi” uyarınca, halen müvekkilime ait bulunan … ili, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kain arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine, özellikleri anılan sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiş bulunan binayı sözleşmeye ve teknik verilere uygun olarak inşa ve sözleşme gereği müvekkilimize bırakılması öngörülen bağımsız bölümleri sözleşmede belirtilen süre sonunda teslim etme edimini yüklenmiş bulunuyorsunuz.

2-) Anılan sözleşmeye göre, …/…/… tarihinde tamamlanması öngörülen inşaat, öngörülen tarihte halen tamamlanmamış olup, inşaatın halihazırdaki tamamlanma oranı, %90 civarındadır. Ancak, yine de, sözleşmede belirtilen süre sonunda iskana uygun biçimde müvekkilimize teslimi mümkün olmamıştır.

3-) İnşaatın getirildiği seviyeyi de göz önünde bulundurmak suretiyle, anılan sözleşmeyi “ileriye etkili olarak” feshettiğimizi, bunun yanı sıra;

 • Sözleşmede belirtilen gecikme tazminatı karşılığı olarak, x TL;
 • Sözleşmenin kurulabilmesi ve kurulduktan sonra ifa edilebilmesi için müvekkilimiz tarafından yapılmış olan noter, tapu, yazışma vb. masraflar karşılığı olarak, xx TL;
 • Müvekkilimize ait olup, evvelce inşaatın yapılacağı arsa üzerinde bulunan ve inşaat nedeniyle yıkılan 3  katlı kargir/betonarme/ahşap evin bedeli karşılığı olarak, … TL;
 • İnşaat nedeniyle evi yıkılan müvekkilimizin kiraya çıkmak zorunda kalması nedeniyle ödemek zorunda kaldığı kira bedellerine karşılık olarak, 20.000 TL;
 • Müvekkilimizin, tarafınızla yapılan sözleşmeye güvenerek, ret etmek zorunda kaldığı ve bir örneği ihtarname ekinde yer alan teklif nedeniyle uğradığımız zarar (yoksun kalınan kazanç) karşılığı olarak, …TL;
 • Aynı zamanda fenni verilere uygun olmayan inşaatın yıktırılarak yenisinin yaptırılması gerekeceğinden, yıkım masrafları karşılığı olarak ve yeni yaptırılacak inşaatın, sözleşme tarihinden bu yana geçen süre içinde maliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle yükleyeceği ek mali külfete karşılık olarak, ….. TL;
 • Müvekkilimize ait arsanın sözleşmenin ifası süresince ekonomik amaçlara tahsis edilmesinin olanaksız hale gelmesi sonucu uğranılan zarar karşılığı olarak, … TL;
 • Sözleşmenin ifa süresi boyunca, inşaat işinin hızlandırılması amacıyla tarafınızla sık sık görüşme yapmak zorunda kalan müvekkilimin, tek başına faaliyet gösterdiği dükkanını aynı sıklıkla ve çoğu zaman gün boyu kapalı tutmasından kaynaklanan zararlar karşılığı olarak, …TL olmak üzere;

Toplam … TL’nin, ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren … gün içinde, ve temerrüt tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesi ve ayrıca, konuya ilişkin olarak, tarafınıza şimdiye kadar yapılan ihtarları dikkate almayarak işin bu aşamaya gelmesine neden olmanız veçhile, maddi tazminatla sorumlu tutulacağınız ve söz konusu maddi tazminata ilişkin dava ve talep haklarımızın saklı olduğu hususlarını, önemle ve vekaleten ihtar ederim.

4-) İnşaatın halihazırdaki seviyesi göz önüne alınmak yoluyla, anılan sözleşmeden dolayı sahip olduğunuz alacak hakkının ayni hakka dönüşmesi veçhile, sözleşme ile tarafınıza bırakılacağı öngörülmüş olan bağımsız bölümlerden, değeri yapılan iş ile uygun orantılı olarak tespit edilecek olanın/olanların tapusu/tapuları, ödeme anında, tarafınıza verilecektir. …/…/…

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

Sayın Noter,

İşbu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı taraf tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini, tebliğ şerhli bir nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederim. …/…/…

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

 

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacaktan Kaynaklı Cevap İhtarı – 3

İHTARNAME

İHTAR EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                           : …. … Noterliği’nden düzenlenen …../…../….. gün ve ……… yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımıza ilişkindir

AÇIKLAMALAR     :

1-) Sayın Muhatap, …/…/…. tarihli ihtarnamede, müvekkilimizin yazılı sözleşme ile üstlendiği, tarafınıza ait …….. ……….. Yapı Kooperatifindeki villa ilgili olarak güçlendirme, iç ve dış dekorasyon işlerini gereği gibi ve zamanında yapmadığı, işi yarım bırakarak terk ettiği iddia edilerek sözleşmeden döneceğinizi belirtmiş bulunmaktasınız. Aşağıda açıklayacağımız nedenlerle ihtarname içeriğinde geçen iddiaların tümünü reddediyoruz.

2-) Dayanak sözleşmede ödeme planı düzenlenmiş; ödemelerdeki aksaklıkların yapım süresini uzatacağı ve aylık % …. fark ödeneceği kararlaştırılmıştır. Yapılan ödemelerin tarihleri de belirtilmek suretiyle sözleşme arkasına taraflarca şerh ve paraf edilmiştir. Ödemelerinizi sözleşmeye uygun ve zamanında yapmadığınız bu yazılı belge ile sabit olduğu apaçık ortadadır. Söz konusu sözleşme karşılıklı iki tarafa borç yükleyen nitelikte olup kendi edimini yerine getirmeyen tarafın, karşı taraftan edimini yerine getirmesini talep etmesi hukuka uygun değildir.

3-) Yine ihtarnamede, proje hazırlanıp onay alınmadığı ileri sürülmektedir. Bu konu dayanak sözleşmede düzenlenmiş olup aynen “projeler karşılıklı tasdik edilecek ve gereken değişiklikler karşılıklı mutabık kalındıktan sonra değiştirilecektir” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre yapılacak işler projelendirilmiş, mutabık kalınmış, taslaklar imzalanmak suretiyle onay alınmıştır. Dolayısıyla bu yöndeki iddialarınız da gerçeği yansıtmamaktadır.

4-) Öte yandan belirttiğiniz üzere proje aykırılık iddialarınızın da hukuki dayanağı yoktur. Çünkü müvekkil tarafınızca kendisine verilen talimatlar doğrultusunda iş yapan konumundadır. Teknik sorumluluğu üstlenmemiştir. Taslak projeler üzerindeki imzalarınız ile de bu husus sabittir. Zaten sözleşme hükmünden de anlaşılacağı üzere müvekkil üzerinde anlaşmaya vardığınız işleri ve değişiklikleri yapmıştır.

5-) Yapılan imalat bedelleri konusunda ise; bedeller hesaplanırken bu ilave işler ile birlikte yapılanların tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Buna göre müvekkil alacaklı durumunda olup bu hakkı tüm zarar-ziyan hakları ile birlikte saklı tutulmaktadır.

6-) İddia ettiğiniz bir diğer hususta, müvekkilimizin bir süre önce işi bıraktığı ve inşaat mahallini terk ettiğine ilişkindir. Gerçekte bu hususta kooperatif de devreye sokulmak suretiyle müvekkilimizin çalışmaları tarafınızca engellenmiştir.

7-) Tespit ve ihtarname girişimleriniz de bunu doğrulmaktadır. Sözleşmenin imzasından ve işin yapımına başlanmasından bir müddet sonra ödemeler ve toptan bedelin çok yüksek olduğunu, düşürülmesini gerektiğini veya işi alıp başka firmaya vermek istediğinizi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğinizi, zaman zaman müvekkile ileterek tartışma açtığınız hususu da gerektiğinde ispatlanacaktır.

😎 Sayın Muhatap işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde müvekkilimizin sözleşmede yazılı bulunan adresinde veya büro adresimizde yapılacak toplantıda hazır bulunmanızı, yaptığınız ödemelerin karşılamadığı miktarı müvekkile nakden ödemenizi, uyuşmazlığın bu şekilde sulh yoluyla bitirilmesinin her iki taraf yararına olduğunu, aksi halde talepleriniz ve sözleşmeyi feshetmeniz hukuken haklı sayılamayacağından bu hususta tüm yasal hakların kullanılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

              Av. Salih BİROL

 SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                         Av. Salih BİROL

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi konusu ile  ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, çalışma alanlarımızı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İşler Bedeli  Ve Nama İfaya İzin İstemi Dava Dilekçesi

 … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve kusurlu işler bedeliyle kira ve gecikme tazminatı alacağının tahsili ve nama ifaya izin verilmesi istemimize ilişkindir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecektir. Ancak davacı teslim tarihi üzerinden … ay geçmesine karşın inşaatı müvekkilimize teslim etmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; taraflarca yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen ; “İnşaatın sözleşme ile verilen 36 aylık süre boyunca bitirilmemesi üzerine yüklenici bir kereye mahsus olmak üzere arsa sahibinden 12 aylık ek süre isteyebilir. Yüklenicinin 12 aylık ek süre içinde inşaatın bitirilmemesi halinde kendisine bırakılan dairelerden bir tanesi uğranılan zarar ve ziyanın karşılığı olmak üzere mülk sahibine bırakılacaktır.” ifadesine istinaden,  kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve inşaatı teslim etmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de inşaat ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan teslim süresi dolmasına rağmen inşaatın teslim edilememesinden dolayı müvekkilimiz halen kiracı olarak oturduğu …. … …./…. adresinde … – TL kira bedelini ödemeye devam etmekte olup bu durum maddi açıdan kendisine zarar vermektedir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimiz için nama ifaya izin verilmesini,…. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2. Tapu Kaydı
 3. …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle inşaattaki mevcut  eksikliklerin arsa sahibi tarafından yüklenici nam ve hesabına ikmali için, müvekkilimiz arsa sahibi adına nama ifaya izin verilmesine, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere)…. -TL eksik ve kusurlu işler bedeliyle, … -TL kira ve gecikme tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:       

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2.  Tapu Kaydı
 3.  …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları
 5.  Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

                                                                                                            

Tazminat Davası ( Müteahhidin İnşaati Yarım Bırakarak Terketmesi)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalının yapımını üstlendiği inşaat yapım işini yarım bırakarak terk etmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan …. TL. cezai şartın ve ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğan ….. TL. zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               : 1-) Davacı müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan …/…/…. tarihli sözleşmeye göre, davalı müteahhit, …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde inşaat yapım işini üstlenmiş bulunmaktadır. (EK – 1) Ekte de yer alan sözleşmeden de görüleceği gibi inşaat yapım işinin bitirilmesi öngörülen süre hususunda …/…/…. tarihi bakımından taraflar arasında gerekli anlaşma sağlanmış olup buna rağmen davalı sözleşme ile üstlendiği inşaat yapım işini gereği gibi ve zamanında yapmadığı gibi, işi yarım bırakarak terk etmiş bulunmaktadır.

2-) Diğer taraftan sözleşmede öngörülen sürede inşaat tamamlamadığını gibi inşaatın yapımını devam ettirme konusunda davalının herhangi bir iradesinin de olmadığı aşikardır. Bu hususa ilişkin olarak …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosyası ile inşaatın durumuna ilişkin yaptırılan tespite dair dava dosyası fotokopisi de ektedir. (EK – 2 )

3-) Sözleşmede inşaatın yapımının bitirileceği konusunda anlaşılan sürenin üzerinden yaklaşık olarak …. ay geçmiş olup bu sürede herhangi bir işlem de yapılmadığı ortadadır. Davalı tarafa da ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi gönderilerek bu husus davalı tarafın da bilgisine sunulmuştur. (EK – 3)

4-) Ekte sunulan sözleşmede de açık hüküm olarak bulunan “İnşaatın zamanında tamamlanmaması durumunda ….. TL cezai şart ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğacak zararların müteahhit tarafından ödeneceği”ne dair hüküm bulunmaktadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. 6100 S. K. m. 1, 2, 5.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 •  …. Mahkemesi’nin …./Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 •  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 • Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER:

 1. Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 2.   …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 3.  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 4.  Bir adet onaylı vekaletname örneği                                                               

                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

 

Hatalı İmalattan (Ayıplı Mal) Kaynaklanan Zararın Tahsili İstemi Dava Dilekçesi Örneği

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                             :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalı …. Yapı Kooperatifi’nin yapımını üstlendiği konutların hatalı imalatı sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, …. Yapı Kooperatifi’nin ortağı olup (EK 1) davali kooperatifin dava dışı yüklenici …. isimli şirkete yaptırdığı konutlar …. yılında meydan gelen depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelmişlerdir. Bu konuda …. Mahkemesi’nden almış olduğumuz tespit kararı dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 2)

2-) Davalı kooperatifçe inşa edilen konutların depremde yıkılarak oturulamaz hale geldiği mahkemenin tespiti ile de sabit olmuş olup yapı kooperatifinin, akçalı yükümlülüklerini yerine getiren ortağına oturmaya elverişli konut vermek zorunda olduğu, teslim ettiği konutun ayıp ve eksikliklerinden sorumlu olduğu kuşkusuzdur.

3-) Davalı kooperatife konutunda oluşan zararları gidermesi için müvekkilimiz adına …. Noterliği’nin …. yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK 3) ile … gün süre tanınmış olduğu halde kendisine konutlarda oluşan hasarların giderilebilir olduğu belirtilip bugün yarın tamiratlara başlayacağız diyerek oyalanmış ve bugüne kadar da herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır.

4-) Müvekkilimiz yaşadıkları deprem korkusunun yanında, yıllardır çalışmaları karşılığı yapmış oldukalrı birikimlerle girdikleri davalı kooperatife güvenerek depreme dayanıklı olduğu garantisi verilen konutları almış ve bütün birikimlerini kaybetmiş; depremden bu yana yaklaşık … aydır baba evinde sığıntı gibi yaşamakta olup manevi yönden çökmüş durumdadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle …. TL maddi ve …. TL manevi zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486; 1163 S. K. m. 1; 6100 S. K. m. 1, 14.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • 1-) Ortaklık Sözleşmesi
 • 2-) …. Mahkemesi’nin …/… Değişik İş sayılı tespit kararı
 • 3-) …/…/…. Tarihli ……   Noterliğinden çekilen ihtarname
 • 4-) Bilirkişi İncelemesi                                      

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

                                                                                                 

                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                           Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davası (Arsa Payı Oranında)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                  :Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik işler bedelinin müvekkilin arsa payı karşılığında davalı yükleniciden tahsili istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecek olup, sözleşmede ayrıca bahse konu taşınmaza yönelik olarak yüklenicinin çevre düzenlenmesi de yapacağı kararlaştırılmıştır. Ancak davalı yüklenici davaya konu olan inşaatı sözleşmede kararlaştırılan sürede bitirmediği gibi, yine sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlemesi edimini de yerine getirmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve sözleşme ile üzerine düşen edimi yerine getirmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de çevre düzenlemesi ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlenmesi yapılması işinin yerine getirilmemesi sebebiyle, müvekkilimiz ….. TL ödeyerek, kira masrafından kurtulup bir an önce kendi evine taşınmak için çevre düzenlenmesini yaptırmış ve nihayetinde …./…/… tarihinde evine taşınabilmiştir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimizin arsa payı oranında …. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 • 1-) …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 • 2-) Tapu Kaydı
 • 3-) …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 • 4-) Banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle eksik iş bedelinin tahsilinin müvekkilin arsa payı oranında, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

                                                                                                                 Davacı Vekili

                                                                                                             Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Kaybı Ve Gecikme Tazminatının Tahsili Dava Dilekçesi

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ile davalı yüklenici taraf arasında, ……/…./…tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK – 1)

2-) Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince, davalı yüklenici kendi üzerine düşen edimleri yerine getirmemiş ve taşınmazı %….. seviyesinde yarım bırakarak terk etmiştir. Davalı yüklenici iş bu sözleşme gereğince taşınmazı …./…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak teslim edecek olmasına rağmen, ne taşınmazı tamamlamış ne de sözleşmede belirlenen tarihte teslim etmiştir.

3-) Müvekkilimiz davaya konu taşınmazın zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi nedeniyle taşınmazdan istediği verimi alamamış, üstelik yaşadığı maddi kayıp yanında bir de manevi üzüntü duymuştur. Yaşanılan bu maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesi adına, …/…/… tarihinde taşınmazın eksik işlerinin tamamlanması ve teslimi adına ……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesiyle bir ihtarname göndermişse de, davalı yükleniciden herhangi bir cevap gelmemiş üstelik ihtara konu olan edimler de yerine getirilmemiştir. (EK – 2)

4-) Yukarıda izahına çalışılan sebeplerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile, uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının tazmini için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 473.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-Taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi

2-……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesi

3-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tazminine yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz…./…/…

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

 

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal  Tahliye Davası Dilekçe Örneği 

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                : xx xx

VEKİLİ                           : Av. Salih BİROL  – Kayalıbağ Mah. T. Cemal          Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI                                : xxx xxx

KONU                              : Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Talebimizden        İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-Davalı, Adana İli, … İlçesi, … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde hiçbir hakka dayanmadan, (intifa, sükna, kira vb.) malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiş bulunmaktadır.

2-Davalının haksız olarak yerleşmiş olduğu söz konusu dairenin mülkiyeti … … Apartmanına ait olup, söz konusu daire Adana … Noterliği’nin … tarih ve .. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre de ortak alan vasfındadır. (EK-1) (Tapu Kayıtları ve Mimari Proje incelendiğinde de söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ortaya çıkacaktır.)

3-Müvekkil, davalıya yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin … tarih ve 09107 yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi de (EK-2) tarafımızca davalıya gönderilmiştir.

4-Davalı ise Adana … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, ilgili belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairede değişiklikler yaptığını ve maliki olduğunu iddia ederek haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüze devam etmiştir.

5-Davalının göndermiş olduğu söz konusu cevabi ihtarnamesindeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çünkü söz konusu ….. Parselde kain B Blok Zemin Katta bulunan daireye ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

6-Gerek Adana …. Noterliği’nin … tarih ve 03180 yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek mimarı proje ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı 634 sayılı KMK ve ilgili mevzuat hükümleri gereği sabittir.

7-Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur. Davalı, söz konusu bina inşaatini yapan müteahhit .. … ’ın gayriresmi ortağı olan … … isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu hususa ilişkin tanıklarımızda mevcuttur. Davalı, müvekkilime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.

8-Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde Akar Park Apartmanı B Blok zemin kat; GİRİŞ HOLÜ, ELEKTRİK PANO ODASI, KREŞ, MESCİT, SPOR ODASI olarak belirlenmiştir. Ayrıca MESCİT odası yapıldığı halde davalı tarafından tekrar yıktırılmıştır. Bu hususa da kat maliklerinden .. … tanıktır. Zaten davalı göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuştur.

9-Davalı hakkında hakkı olmayan yere tecavüz, mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2020/…. soruşturma no’lu dosyası ile şikayette bulunulmuştur. 

10-Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere müvekkillerim maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Davalının, malik ya da kira sözleşmesi olmamasına rağmen, müvekkillerin taşınmazına haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu sabittir. Davalıya yapılan yazılı ve sözlü uyarıların sonuçsuz kalması üzerine mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 4, 6, 119, 6098 S. K. m. 323. 634 S.K. m. 16,33

HUKUKİ DELİLLER          :

 • Adana … Noterliği’nin 03.02…. tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana … Noterliği’nin 18.05….. tarih ve … yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana … Noterliği’nin 22.05…. tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Söz konusu taşınmazın mimari projesinin celbi (Sarıçam Belediyesi)
 • …  ait tapu kayıtlarının celbi.
 • Tapu Kayıtları, Keşif , Bilirkişi, Tanık  her türlü yasal delil.            

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebepler dahilinde, davalının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu Adana İli, …  İlçesi, …. Mahallesi, …. Sokak, No: … … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.07.2020

Davacı Vekili

          Av. Salih BİROL

fuzuli ( haksız ) işgal dava
fuzuli ( haksız ) işgal – dava dilekçe örneği

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal Tahliye İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

… …  Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu Adına Yetkilisi : Ad- Soyadı – T.C. – Adresi

VEKİLİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

İHTAR EDİLEN

:

Adı – Soyadı – T.C. – …. Sarıçam/ADANA

KONU

:

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                     :      Sayın Muhatap ;

1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No:.. adresinde bulunan …. Apartmanı B Blok zemin katta bulunan dairede hiçbir hakka dayanmadan malik ya da kira sözleşmeniz olmadan yerleşmiş bulunmaktasınız.  Yerleşmiş olduğunuz söz konusu daire …  Apartmanına aittir. Tarafınıza herhangi bir sebeple (kullanma, oturma, kira vb.) hakkı da tanınmamıştır.

Haksız olarak yerleşmiş olduğunuz dairede işgalci konumundasınız. Yaklaşık bir buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde …  Apartmanına ait söz konusu dairede oturmaya devam etmiş; müvekkilimiz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve kat malikleri tarafından sözlü olarak defalarca uyarılmanıza rağmen evi terk etmemiş olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu süreç içerisinde tarafınızca, müvekkillere  herhangi bir kira  ödemesi de yapılmamıştır.

2-)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 683. maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.“ düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde de;

“(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.”  Şeklinde  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  Suçu tanımlanmıştır.

Yapmış olduğunuz eylem hukuk düzeni sınırları içerisinde suç teşkil etmektedir. Hakkınızda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette de bulunulacaktır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkillere ait taşınmazı 14 gün içinde tahliye etmenizi, aksi halde savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuk mahkemelerinde elatmanın önlenmesi, ecrimisil (tazminat) talep edeceğimizi, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz. 18.05.2020

                                                                                                         İhtar Eden Vekili

     Av. Salih BİROL

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 18.05.2020                              

 İhtar Eden Vekili

                                                                                                         Av. Salih BİROL

 

Fuzuli İşgal – Mala Zarar Verme ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayet Dilekçesi 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI‘NA

YAKINAN

:

…… Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu

Yetkilisi  Ad – Soyad – T.C. – Adres

VEKİLLERİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan /ADANA

ŞÜPHELİ

:

Ad – Soyad – T.C. – Adres 

SUÇ

:

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz , Mala Zarar Verme, İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK 154, 151, 153)  

AÇIKLAMALAR                 :   1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daire ortak alan vasfında olup, Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve …  yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi (EK-1) , imarı planı ve tapu kayıtları incelendiğinde de ortak alan olduğu ortaya çıkacaktır.

Şüpheli, ortak alan vasfındaki Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daireye hiçbir hakka dayanmadan, malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiştir. Müvekkillerim, şüpheliye yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi (EK-2) de tarafımızca şüpheliye gönderilmiştir.

2-) Şüpheli ise, Adana … Noterliği’nin 22.05.2020 tarih ve 11482 yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairenin maliki olduğunu, iddia ederek söz konusu uygulamaya devam etmiştir. Şüphelinin iddiaları gerçek dışı olup, Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … parselde kain B Blok Zemin katta bulunan taşınmaz ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

Gerek  Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek imar planı ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfından olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı sabittir. Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur.

3-) Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde B blok zemin kat için giriş holü, elektrik pano odası, kreş, mescit, spor odası olarak belirlenmiştir. Mescit odası yapıldığı halde şüpheli tarafından tekrar yıkılmış bu duruma da … …. tanıktır.

Hatta şüpheli … …. ’e bir konuşmasında benim bu dairenin tapusunu alabilmem için sizin imza vermeniz gerekiyor demiştir. Şüpheli göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuş, mala zarar verme ve ibadethanelere zarar verme suçu  sübut bulmuştur.

Şüpheli,  inşaati yapan müteahhit … …. ’ın gayrıresmi ortağı olan … …. isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu husus aşağıda isimleri yazılı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkacaktır. Şüpheli, müvekkillerime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.       

 4-) Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere, müvekkillerim, maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Yapılan sözlü ve yazılı uyarıların sonuçsuz kalması, söz konusu daireden bir süredir yararlanamıyor olması nedeniyle uğradığı zarar ve şüphelinin uyarılar karşısında gösterdiği pişkin tavırları, müvekkilimin sayın makamınıza işbu suç duyurusunda bulunmaya karar vermesine neden olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K. m. 154,  5271 S. K. m. 158 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkile ait taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarının celbi, keşif ve bilirkişi incelemesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ihtarname,  tanık beyanları ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, şüpheli hakkında “hakkı olmayan yere tecavüz”, “ mala zarar verme” ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçları nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederim. 12.06.2020

                                                                                  Yakınan Vekili

Av. Salih BİROL

Tanıklarımız:

 1.  Ad – Soyad – T.C. – Adres
 2.  Ad- Soyad – T.C. Adres

EK:

 • Adana 18.. Noterliği’nin ….. tarih ve ….. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana 2… Noterliği’nin … tarih ve …… yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana 11…. Noterliği’nin …. tarih ve 11… yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Mimarı proje
 • Vekaletname

Fuzuli ( Haksız ) işgal kaymakamlık makamına yapılan başvuru dilekçesine  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

 

Karşı Dava ve Cevap Dilekçesi Örneği Boşanma

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

( Aile Mahkemesi Sıfatıyla ) 


Dosya No                      : 2019/ … E.

Davalı-Karşı Davacı : EMRE …

Vekilleri                       : Av. Salih BİROL

Davacı-Karşı Davalı: … ….

D. Konusu                  : Karşılık Dava ve Dava Dilekçesine Cevaplar

(Karşı dava ve dava dilekçesine cevap boşanma ) Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyası ile müvekkil aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmıştır. Açılan davada davacı taraf aylık 750 TL tedbir / yoksulluk nafakası ile evlilik birliği içerisinde birlikte edinildiğini iddia ettiği taşınmazların 1/2′ sinin tapuda adına tescilini talep etmiştir. Açılan dava haksız ve yersiz olup reddi gerekmektedir.

1-Derdestlik İlk İtirazı:
Taraflar arasında aynı gerekçe ile ….. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi 2018/…  E. Sayılı dosyası ile açılmış bulunan boşanma davası mevcut olup taraflarca takip edilmemesi sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Ancak işbu davanın açıldığı tarih itibariyle bu karar kesinleşmemiştir. Bu nedenle derdestlik itirazında bulunuyoruz. Derdestlik nedeniyle davacı-karşı davalı tarafın davasının öncelikle usulden reddi gerekir.

2-Davacı-karşı davalı taraf dava dilekçesinde boşanma gerekçesi olabilecek somut olay ve olgu ileri sürmeksizin evlilik birliği içerisinde edinildiğini iddia ettiği mal varlığının 1/2′ sinin tapuda kendi adına tescilini talep etmiş olup bu talep niteliği gereği ayrı bir davanın konusunu oluşturur. Anılan taleple ilgili dava boşanma şartına tabidir, boşanma kararı kesinleşmeden açılamaz. Boşanma kararının kesinleşmesi dava şartıdır. Bu nedenle öncelikle davacının evlilik birliği içerisinde edinildiğini iddia ettiği mal varlığının 1/2′ sinin tapuda kendi adına tescili talebi yönünden davanın tefriki ve akabinde de boşanma kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle bu taleple ilgili davanın usulden reddi gerekir.

3-Davacı-karşı davalı taraf dava dilekçesinde boşanma talebi dışında boşanmaya sebebiyet veren olay ve olguları, vakıaları belirtmemiş, somut bir gerekçe ileri sürmemiştir. Dava dilekçesinde bildirilen tanıklar tarafları tanımadığı gibi evlilikle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmayan kişilerdir.

4-Müvekkil ile davacı-karşı davalı 2016 yılında kaçarak evlenmişlerdir. Bu tarihte davacı-karşı davalının henüz reşit olmaması sebebiyle evliliğe izin davası sonucu mahkeme kararı ile evlenebilmişlerdir. Eşlerin bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Davacı-karşı davalının müvekkil ile kaçarak evlenmesi sebebiyle ailesi davacı-karşı davalıya tavır almış, küsmüş ve konuşmamışlardır. Davacı – karşı davalının ailesinin bu süreçte barışmak istememeleri ağır sözler sarfetmeleri yüzünden davacı – karşı davalı eş bunalıma girmiş ve bileklerini keserek intihar girişiminde dahi bulunmuştur. Halen davacı – karşı davalının bileklerinde bu izler mevcuttur.

Eşler evlendikten sonra ……’ a yerleşmişler ve fiili evlilik süresince de burada oturmuşlardır. Evlilik süresince, 14 ay boyunca davacı-karşı davalı eş ailesinin istememesi sebebiyle ailesiyle görüşmemiş, iletişim kurmamıştır. 2017 yılı Ramazan Bayramı’ ndan önce davacı – karşı davalının ailesi davacı – karşı davalıyı aramış ve görüşmek istediğini, müvekkili eşi olarak kabul etmediklerini, müvekkille görüşmek barışmak istemediklerini, davacı-karşı davalının tek gelebileceğini söylemişlerdir. Bunun üzerine müvekkil davacı-karşı davalı eşi ailesinin yanına göndermiştir. Ailesinin, davacı-karşı davalıya kaçarak evlenmesi nedeniyle kızgın olmaları yüzünden olası bir zararın, kötü davranışın önüne geçmek adına da müvekkilin abisi … …  ile birlikte gitmişlerdir.

Bayramdan sonraki süreçte davacı – karşı davalı tekrar …….’ a müşterek konuta dönmüş ancak müvekkile karşı tutum ve davranışları değişmiş, sürekli kavga çıkarmaya, müvekkile hakaretler etmeye, evdeki tüm eşyalara zarar vermeye başlamış, müvekkilden boşanmak istediğini, müvekkili sevmediğini, ailesinin yanına dönmek istediğini söylemiştir. Davacı – karşı davalının ailesinin yanına gittiği kısa sürede ailesiyle ne koşulduğu, neler yaşandığı konusunda müvekkilin hiç bir bilgisi olmadığı gibi davacı – karşı davalı da bu konuda herhangi bir şey anlatmamış ve sürekli anlatmaktan imtina etmiştir.

Müvekkil davacı – karşı davalı eşi evlilik birliğini devam ettirmeye ikna edemeyeceğini anlayıp sürekli huzursuzluk ve kavga çıkarmasına, hakaretlerine ve aşağılamalarına maruz kalınca evlilik birliğini devam ettirmeye çalışmanın bir faydası olmadığını anlayınca da taraflar …..  Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi 2018/… E. Sayılı dosyası ile boşanma davası açmışlardır.

Tarafların birlikte boşanma davası açmalarının üzerinden 1 ay kadar sonra, Aralık 2018′ de davacı – karşı davalı eş evden ayrılmak ve ailesinin yanına gitmek istemiştir. Müvekkil işten dönüp bu konuyu konuşmak istediğinde de davacı – karşı davalı sokak ortasında bağırıp çağırmaya, müvekkile hakaret etmeye ve kendini paralamaya başlamış ve çevredeki insanlar da müvekkilin davacı – karşı davalıya zarar verdiğini düşünerek müvekkili darp etmişler ve bu surette karakolluk olmuşlardır. Polis merkezinde davacı – karşı davalının herhangi bir şiddet veya darp olayına maruz kalmadığı ve şikayetçi de olmadığı anlaşılınca müvekkil serbest bırakılmıştır. Ertesi sabah ise davacı – karşı davalının ailesi gelerek davacı – karşı davalıyı da alarak Adana’ ya dönmüşlerdir. Eşler Aralık 2018′ den bu yana fiilen ayrı yaşamaktadırlar.

Fiili ayrılık sürecinde müvekkilin barışma girişimlerine davacı – karşı davalı eş yanaşmadığı gibi müvekkile ve müvekkilin ailesine de hakaret ve tehdit etmiştir. Hatta davacı – karşı davalı daha da ileri giderek müvekkilin annesine ağza alınmayacak hakaretler sarfedip müvekkilin babasının gerçek babası olmadığını, DNA testi yaptırmasını dahi istemiştir. Müvekkilin barışma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Eşlerin tekrar bir araya gelme ve evlilik birliğini yeniden tesis etme imkanı da kalmamış olup evlilik kağıt üzerinde kalmış durumdadır.

Evlilik süresi boyunca müvekkilin davacı – karşı davalı eşe karşı en küçük kötü davranışı veya sözü dahi olmamıştır. Eşlerin kaçarak evlenmeleri nedeniyle müvekkil ve ailesi davacı – karşı davalı eş konusunda daha hassas davranmışlardır. Bu nedenledir ki davacı – karşı davalı eş müvekkile karşı boşanma nedeni oluşturabilecek, kusur nedeni sayılabilecek bir olay veya davranış isnat edememektedir. Davacı – karşı davalı eş kaçarak evlenmeleri nedeniyle ailesinin baskısına dayanamayarak bu evliliği bitirmiştir.

Gerek dava dilekçesi ve gerekse yukarıdan beri zikredilen olaylar birlikte değerlendirildiğinde evlilik birliğinin sona ermesine sebebiyet veren olaylarda davacı – karşı davalı eş tam kusurludur; müvekkilin ise kusuru bulunmamaktadır. Davacı – karşı davalı eşin müvekkile karşı sarfettiği hakaret içerikli sözleri sebebiyle müvekkilin bir ömür boyu mutlu yuva kurma hayallerini yıkmış, manevi olarak onarılmaz yaralar açmıştır. Bu nedenle müvekkilin manevi tazminat talebi bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle tam kusurlu olan tarafın boşanma isteme ve nafaka talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı – karşı davalı eşin boşanma davası ile nafaka taleplerinin reddi; karşılık boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve müvekkilin manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

DELİLLER

 1. Nüfus kayıtları
 2. Sosyal ve ekonomik durum araştırmaları
 3. ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ … E sayılı dosyası
 4. Tanık anlatımları (isim ve adresleri bilahare bildirilecektir)
 5. Sair yasal deliller

Talep :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle:
1-Davacı-karşı davalı tarafın haksız ve yersiz boşanma davası ile nafaka taleplerinin reddine,
2-Karşılık boşanma davamızın kabulü ile eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına,
3-Davacı-karşı davalı eşin müvekkile 20.000,00 TL manevi tazminat ödemesine,
4-Her iki dava yönünden yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davacı – karşı davalı eş üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.


Davalı – Karşılık Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

 

Boşanma Mal Paylaşımı Cevap Dilekçesi Örneği -2 

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

Dosya No : 2019/ E.

Davalı      : 

Vekilleri  : Av. Salih BİROL

Davacı     :

Olaylar :
1-… Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/… E sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmış ve bu davada davacı tarafın evlilik birliği içerisinde birlikte edinildiğini iddia ettiği taşınmazların 1/2′ sinin tapuda adına tesciline yönelik talebi resen tefrik edilerek yukarıda numarası yazılı esasa kaydedilmiştir.

2-Davacı taraf hangi malları dava konusu ettiğini ve değerlerini açıkça belirtmemiş ve belirttiği mallara ilişkin olarak yatırılması gerekli harçları yatırmamıştır. Öncelikle davacı tarafa hangi malları dava konusu ettiğinin, dava konusu ettiği mallara ilişkin tapu kayıt bilgilerinin ve talep ettiği dava değerinin açıklattırılması ve harç tamamlattırılması gerekmektedir.

3-Dava dilekçesinden anlaşıldığı kadarıyla davacı taraf evlilik birliği içerisinde birlikte edinildiğini iddia ettiği ve mülkiyeti tapuda müvekkil adına bulunan Ankara / …….’ da bulunan ev ile …… mahallesindeki taşınmazlara yönelik talepte bulunmuştur.

4-Davacı taraf evlilik birliği içerisinde edinildiğini iddia ettiği taşınmazların 1/2′ sinin tapuda kendi adına tescilini talep etmiştir. Davacının mal rejiminden kaynaklı böyle bir talepte bulunma hakkı yasal olarak bulunmamaktadır. Davacı ancak evlilik birliği içerisinde edinildiğini iddia ettiği dava konusu taşınmazlara yönelik olarak mal rejiminden kaynaklı katılma alacağı talebinde bulunabilir. Bu haliyle davacının tapu iptali ve tescil isteme hakkı bulunmaması nedeniyle davasının reddi gerekmektedir.

5-Eşler 22.05.20… tarihinde evlenmişlerdir. Evlilik tarihinde ayrı bir mal rejimi anlaşması bulunmadığından evlilik tarihi itibariyle eşler arasındaki mal rejimi yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak eşler …. 5. Noterliğinin ….. tarih ve …. yevmiye numaralı sözleşmesi ile mal ayrılığı Rejimi sözleşmesi yapmışlardır. Bu tarihten itibaren de eşler arasında geçerli olan mal rejimi Mal ayrılığıdır.

6-Davaya konu edilen taşınmazlardan …. Mah. … Ada 8 Parsel … Kat … numaralı bağımsız bölüm evlilik birliği içerisinde müvekkil tarafından 190.000,00 TL’ ye alınmıştır. Ancak bu taşınmaz, müvekkilin evlenmeden önce edinmiş olduğu ve TMK 220 maddesi kapsamında kişisel malı olan Adana Kozan …… Mah. … Ada … parsel sayılı taşınmazın satılmasıyla alınmıştır. Müvekkil Adana Kozan …. Mah. … Ada … parsel sayılı taşınmazı …. TL’ ye …. isimli birine …. tarihinde satmıştır. Satış bedeli müvekkilin banka hesabına yatırılmış olup buna ilişkin dekont örneği dilekçe ekindedir.

Müvekkil, kişisel malı olan Adana Kozan … Mah. … Ada … parsel sayılı taşınmazın satışından elde ettiği 140.000,00 TL’ nin üzerine …. bank ….. Şubesinden 50.000,00 TL ipotek karşılığı konut kredisi çekmek suretiyle 190.000,00 TL’ ye ……  Mah. ….. Ada … Parsel … Kat …. numaralı bağımsız bölümü satın almıştır. Kredi borçları müvekkil tarafından ödenmekte olup halen … taksit ve …… TL borç bulunmaktadır. Çekilen krediye ilişkin ödeme planı dilekçe ekinde sunulmuştur.

Buna göre söz konusu taşınmaz müvekkilin evlenmeden önce edindiği ve TMK 220 maddesi kapsamında kişisel malı olan taşınmazın satışından elde edilen tutara müvekkil tarafından çekilen ve halen ödenen kredinin eklenmesiyle edinilmiş olması karşısında davacının bir katkısının olmadığı açıktır. Bu haliyle söz konusu bu taşınmaz sebebiyle davacının katılma ve katkı payı alacağı bulunmamaktadır.

7-Davaya konu edilen taşınmazlardan Adana …. Mahallesi … Ada …, 199, ….. …  ….  parseller sayılı taşınmazlar müvekkilin öz … olan ….’ e ait idi. Ancak müvekkilin dayısı ….’ ye yerleşmiş olup söz konusu taşınmazlar da bedelsiz olarak müvekkile hibe (hediye) edilmiştir. Müvekkil bu taşınmazlar için herhangi bir bedel ödememiştir. TMK 220 maddesi gereği herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen mal varlığı değerleri kişisel mal kapsamına girmektedir. Kişisel mallar ile yasal mal rejimi kapsamında paylaşıma tabi tutulamaz.

8-Müvekkil adına kayıtlı bulunan ….. …. plakalı araç dava konusu edilmemiştir. Müvekkil bu aracı ….. tarihinde … … Noterliğinin …. yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile satmıştır. Bu aracın satışından elde edilen tutarın bir kısmı evlilik birliği içerisinde edinilmiş borçların ödenmesinde kullanılmış kalan ….. TL kısmı ise davacıya banka kanalıyla ödenmiştir. Buna ilişkin dekont suretleri ektedir.

İzah etmeye çalıştığımız nedenlerle ve davacının katılma ve katkı payı alacağının bulunmaması karşısında davacının haksız ve yersiz davasının reddi gerekir.

Deliller :

 1. Nüfus kayıtları
 2. …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/… E sayılı dosyası
 3. Tapu Kayıtları:
  a-…. Mah. …. Ada .. Parsel … Kat . .. numaralı bağımsız ile Adana ….  Mahallesi ….  Ada …,  … ….  parseller
 4. …. Mah. …..  Ada … Parsel … Kat … numaralı bağımsız bölümün edinilmesi için kullanılan krediye ilişkin banka kayıtları (Ek: 1 Kredi ödeme planı)
 5. Müvekkilin evlilikten önce edindiği Adana Kozan …. Mah. … Ada … parsel sayılı taşınmaza ait tapu kayıtları ile bu taşınmazın satışından elde edilen tutara ilişkin banka kayıtları (Ek 2: dekont sureti)
 6. Müvekkilin davacıya ilk boşanma davası tarihinden (fiili ayrılıktan) itibaren gönderdiği ödemelere ilişkin banka kayıtları (Ek 3: Dekont suretleri)
 7. Eşler arasındaki mal ayrılığı rejimine ilişkin …. … Noterliğinin …. tarih ve ….  yevmiye numaralı Mal Ayrılığı Rejimi sözleşmesi (Ek 4: sözleşme sureti)
 8. Tanık anlatımları
 9. Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

Talep :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle davacının haksız ve yersiz davasının reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davalı Vekili

Av. Salih BİROL

 

 

Ayıp İhbarı Ayıplı Konut İhtarname Örneği 

İHTARNAME

İhtar Edenler : Ad , Soyad , T.C. , Adres

Vekili                :  Av. Salih BİROL

                             Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret                                       Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

Muhatap          : ….. İnşaat (T.C. Kimlik No: 321……………….)

                             ….. Seyhan/ADANA 

Konusu            : Ayıp ihtarı hakkında dilekçedir.

Açıklamalar   :  Sayın Muhatap;

                             Tarafınız ile müvekkillerim arasında Adana İli, … İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde vaki ve kain tapunun, … Ada, … parselde bulunan taşınmaz üzerinde Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve 03180 yevmiye numarası ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi düzenlenmiştir.

İş bu sözleşmeye göre müvekkile teslim edilecek bağımsız bölümlerden A Blok zemin 18 bağımsız bölüm numaralı işyerinin içerisinden apartman giriş kapısı geçeceği ve işyerinin küçüleceğini belirtmeniz üzerine düzeltme beyanı ile sözleşmede tekrar düzenleme yapılarak işyeri yerine A Blok 8. Kat 16 numaralı bağımsız bölümün teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Müvekkillerim tarafınızca yapılan inşaate 2019 mart ayında taşınmıştır. Ancak söz konusu inşaatin  yapı kullanma izni sözleşmede belirtilen süre dolmasına rağmen hala alınmamıştır. Ayrıca bina da ortak alanlarda birçok eksik işlerde (korkuluk demirleri, asansör, yangın merdiven boyası, su sayaç dolabı, zemin kapı vb.) mevcuttur.

Öte yandan söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre müvekkile teslim edilen dairelerden Adana İli, … İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mah. … Ada,  … Parsel, A Blok 8. Kat 16 numaralı dairede, müvekkil sonradan ortaya çıkan gizli ayıpların meydana geldiğini farketmiştir. Konutun duvarları yağan yağmurlardan dolayı iç kısımlara su almış, özellikle taşınmazın güney batı ve kuzey cepheleri olmak üzere, her odada duvarlar iç kısma su almakta olup, duvarların sıva ve boyası zedelenmiştir. Yağan yağmurlardan dolayı içeriye sızan sular tavandan damlama yapmak suretiyle evin içine birikmiş ve duvarlarda oluşan rutubetten dolayı mantarlar oluşmuştur. Aynı zamanda dairenin içindeki mutfak dolapları sızan sulardan dolayı tekrar kullanılamayacak derecede kabarmış ve küflenmiştir. Söz konusu dairenin duvarlarında özelliklede tavan, ortak alan çatı ve dış kısmında çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca dairedeki hata ve eksiklerden dolayı, bu çatlaklardan yan duvara su sızmış, sızan su duvarın boya ve sıvasını ağır  bir şekilde  zedeleyerek, kabarmasına sebebiyet vermiştir. Tavandan ve yan duvarlardan  sızan sular evin içine  damlama yaptığı için, fayans ve evin içindeki  duvarlarda  lekelerin oluşmasına sebebiyet vermiştir.

İzah edilen tüm bu hususlar göz önüne alındığında, ortalama bir bina ömrü düşünüldüğünde söz konusu yapı bir yıllık bina olmasına rağmen bu haliyle ve  ilerleyen yıllarda da telafisi güç zararlara sebep olacağı aşikardır.  Taşınmazdaki bahsi geçen hata ve eksikler hayatın olağan akışına aykırı nitelikte olup, bu nedenle müvekkile arsa payı karşılığı yapıp devretmiş olduğunuz taşınmazın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği ayıplı mal niteliğinde olduğu her türlü izahtan varestedir.

İzah edilen nedenler yüzünden, konutta meydana gelenler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği ayıplı mal niteliğinde olduğu ortada  olup, ayıbı tarafınıza hemen bildirerek, aynı kanunun 475. Maddesi gereği konutta ayıp oranında bedel indirimi yapılmasını; aksi taktirde tarafınız firmanız aleyhine yasal yollara müracaat edeceğimizi ihtaren bildiririz. 18.05.2020

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL

Sayın Noter    : Üç nüshadan ibaret olan  işbu ihtarnamenin bir suretinin  dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini  ve muhatap tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygılarımla arz ederiz. 18.05.2020                           

İhtar Eden Vekili

                                                                                                               Av. Salih BİROL

 

Soyad ve Ad Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Soyad ve Ad değiştirilmesi çekişmesiz yargı işlerindendir. Haklı sebepler olması durumunda hakimden istenebilmektedir. Soyad ve ad değişikliği ile ilgili dava dilekçesi örneklerine bu yazımızda değinilmiştir. 

 • Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.
 • Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
 • Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçe Örnekleri

Soyadın Haklı Sebeple Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

ADANA … MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

MADDİ İLGİLİ

:

 

KONU

:

……….

AÇIKLAMALAR               :1-) Müvekkilimiz, dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 1) de anlaşılacağı gibi … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve … Sayfa No’da bekar/evli, kadın/erkek olarak kayıtlı bulunmakta olup, … soyadını taşımaktadır.

2-) Müvekkilimizin halen taşımakta olduğu soyadı, zor telaffuz edilmesinin yanı sıra ve bundan daha da önemli olarak, özellikle günlük konuşma dilinde taşıdığı farklı anlam/anlamlar bakımından, kendisini, üçüncü kişiler nezdinde çoğu zaman komik duruma düşürmekte ve oldukça sıkıntılı anlar yaşamasına neden olmaktadır. Zaman zaman gösterilen tepkinin dozu kaçmakta ve durum, müvekkilimiz açısından oldukça incitici bir hal almaktadır. Bu husus, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, mahkemeniz nezdinde dinletilecek tanıkların (EK 2) anlatımları ile yargılama aşamasında açıklığa kavuşturulacaktır.

3-) Tüm bunların yanı sıra, müvekkilimizin ataları, oldukça uzun bir zamandır sakini oldukları yörede … olarak bilinegelmektedirler. Müvekkilimiz de, özellikle iş çevresinde, bu aile adı ile bilinmekte ve tanınmakta olup, yine bu husus, verilmiş olan tanık listesinde (EK 2) bulunan ve  mahkemeniz nezdinde dinletilecek tanık beyanları ile açıklığa kavuşturulacaktır.

4-) Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır (18.HD 2008/7992 E. 2008/11926 K., 18.HD 2008/11220 E. 2008/12036 K., 18.HD 2008/8907 E. 2008/10134 K.) (EK-3). Bu nedenle müvekkilimizin halen taşımakta olduğu ve … şeklindeki soyadının … olarak değiştirilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382-  388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus Kayıtları, Yargıtay İçtihatı Örnekleri, Tanık Anlatımları

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin halen taşımakta olduğu ve … şeklindeki soyadının … olarak değiştirilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ……….

 EKLER:   

 1. Aile nüfus kaydı örneği,
 2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,                 
 3. Yargıtay İçtihatı Örnekleri
 4. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekalet örneği.

İstemde Bulunan Vekili

Av. Salih BİROL

Eski Eşin Soyadının Kullanılmasına İzin Verilmesi Dava Dilekçesi

ADANA … MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI

:

……….

VEKİLİ

:

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

Boşanılan kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  

:

 

1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde evlendiği … … ile … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı ile …/…/… tarihinde boşanmıştır. (EK 1-2) Serbest avukat olan müvekkilimiz mesleğe bu isim ve soy isimle başlamış ve kendini meslekte bu soy isimle tanıtmıştır. (EK 3)

2-) Yıllardır mesleğinde söz konusu soy isimle tanınan müvekkilin boşanma nedeniyle soyadını değiştirmesi hayatının ve mesleğinin alıştığı akışına devamını oldukça güçleştirecek, ticari ve hukuki ilişkilerinde zorluklar meydana getirecektir. Çünkü iş hayatındaki tüm müvekkiller ve iş ilişkisinde bulunduğu firmalar tarafından bu soy isimle tanınmaktadır. Şimdiye kadar imzaladığı tüm sözleşmelerde ve vekaletnamelerde söz konusu soy isim bulunmaktadır. Müvekkilin sözkonusu soy ismi kullanmaya devam etmekte menfaati olduğu gibi boşandığı eşi … …’nin bundan zarar görmesi de sözkonusu değildir. Bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verebilecektir.

3-) Yukarıda açıkladığımız sebeplerle müvekkilimizin boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 173; 4787 S. K. m. 4; 6100 S. K. m. 5,6.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 • Nüfus kayıt örnekleri.
 •  … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 • …. Barosundan alınmış evraklar.
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin, boşandığı eşinin … olan soyadını kullanmasına izin verilmesine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……….

EKLER         :

 1. Nüfus kayıt örnekleri.
 2. … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 3. …. Barosundan alınmış evraklar.
 4. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
 5. Bir adet onaylı vekalet örneği.    

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

ADANA … MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI

:

……….

VEKİLİ

:

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR  

:

 

1-)  Müvekkilimiz ile davalı  …/…/… tarihinde boşanmıştır. (EK 1-2) Müvekkilimiz toplumda saygı gören ve çok sevilen Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Boşandığı eşi ise  yıllardır .… programının sunuculuğunu yapmaktadır.

2-) Boşanmadan sonra davalı taraf mahkemeye müracaat ederek boşandığı kocasının yani müvekkilimizin …. olan soyadını kullanmak istemiş ve bu hususta izin alarak müvekkilimizin soyadını kullanmaya devam etmiştir. (EK 3)

3-) Ancak davalı, yapmış olduğu programla toplum sağlığına zarar vermekte ve yapılan programda reyting alabilmek için her türlü çirkinlik yapılmaktadır. Bu durumda müvekkilimizin şahsi hakları haleldar olmakta ve bu tarz bir TV programında soyadının kullanılmasını istememektedir. Zira kendisi halk tarafından sevgi ve saygı gören ve toplumda itibar sahibi bir sanatçıdır. Bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verebilecektir.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin soyadını kullanma izninin kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 173; 4787 S. K. m. 4; 6100 S. K. m. 5,6.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 • Nüfus kayıt örnekleri.
 • … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 • … … Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda arz ve izah olunan ve Mahkemenizce de re’sen nazara alınacak olan nedenlerle, davalının, …… Mahkemesi’nce …./…/…. tarihinde verilmiş ve de …/…./…. tarihinde kesinleşmiş olan ……. soyadını kullanma izninin kaldırılmasına, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep olunur. ……….

EKLER:         

 1. Nüfus kayıt örnekleri.
 2. … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 3. … … Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
 4.   Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
 5. Bir adet onaylı vekalet örneği.

Davacı Vekili

                                                                                                                  Av. Salih Birol

Soyadının Eklenmesi Dava Dilekçesi Örneği

ADANA … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

MADDİ İLGİLİ                  : … İli/İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … Nüfus Müdürü

KONU                                  : Tapu kaydına soyadı ekleme talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz … …., . müteveffa M. A.’nın mirasçısı olarak …. İli, ….. Köyü ….. Parsel no.lu taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi yoluyla taksim amacıyla dava açmış ve bu davalar ….. Hukuk Mahkemesinin ….. E ve …. E sayılı dosyaları üzerinden devam etmektedir. (EK – 1)

2-) Söz konusu …. ve …. Parsellerin tapu kaydında müşterek maliklerden biri de …..’dır. Nüfus kayıtlarına göre soyadı …. olmasına rağmen her nasılsa ….. ve …. Parsellerin tapu kaydına yalnızca ….. olarak yazılmıştır. (EK-2) Bu husus, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, aile gerekse çevresinden tanıkların (EK-3) anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır.

3-) Nüfus kayıtları ve tapu kayıtları arasındaki bu soyadı farkı nedeniyle ortaklığın giderilmesi davası ilerlememektedir. Doğru olan kayıt, nüfus kayıtlarıdır. Müşterek malikin soyadı nüfus kaydında olduğu gibi …..’dır. Bu nedenle müşterek malik ……’nin ….. İli, ….. Köyü …. ve …. Parsel no.lu taşınmazların tapu kaydına “…..” soyadının eklenmesi için iş bu davayı açma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 27, 1027 ;  5490 S. K. m. 35, 36;  6100 S. K.   382

HUKUKİ DELİLLER        :

 • ….. Hukuk Mahkemesinin ….. E. ve …. E. sayılı dosyaları.
 • Nüfus kayıtları örneği
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle E…. İli, …. Köyü …. ve … Parsel no.lu taşınmazların tapu kaydındaki müşterek maliklerden …..’ye ait soyadının “…. “ olarak nüfus kayıtları doğrultusunda tapu kaydına eklenmesiyle “…… ……” olarak tesciline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:       

 1. ….. Hukuk Mahkemesinin ….. E. ve …. E. sayılı dosyaları.
 2. Nüfus kayıtları örneği
 3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
 4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

  Davacı Vekili

Av. Salih Birol

 

Bekarlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi İstemi

 ADANA ….  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                                      :

VEKİLİ                                       :

DAVALI                                      :

KONU                                        :Bekarlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi     Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                       :

1-)  Müvekkilimiz,  …. …. ile olan evliliğinin …/…/… tarihinde boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan “……” soyadını almıştır. (EK 1)

2-) Ancak müvekkilimiz, …. …. ile evlenmeden önce dul olduğu için, “…….” soyadı ilk eşinden kalmadır. Oysa müvekkilimin kızlık soyadı olan “……..” soyadını kullanmak istemektedir. (EK 2)

3-) Müvekkilimiz iş hayatında iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişiler tarafından da bekarlık soyadıyla tanınmakta ve müvekkilin söz konusu soy ismi kullanmaya devam etmekte menfaati bulunmaktadır.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin kızlık soyadı olan “……” soyadını  kullanabilmesi için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 173.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-…..Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …./… E. …./… K. sayılı boşanma ilamı,

2- Nüfus kayıtları,

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, müvekkilimizin şu an itibariyle kullanmakta olduğu …… soyadının değiştirilerek bekarlık soyadı olan …soyadını kullanmasına izin verilmesini vekaleten talep ederiz.  …/…/…

                                                                                                              EKLER                                            :

 1. …..Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …./… E. …./… K. sayılı boşanma ilamı,
 2. Nüfus kayıtları,
 3. Onaylı vekalet örneği

                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                              Av. Salih Birol

Web sitemizdeki diğer makalelere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

   

Kat, Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir ? örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi diğer adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşmeye konu arsa (gayrimenkul) sahibinin arsanın belli bir payını yükleniciye (müteahhit) devredip, yüklenicinin de (müteahhit) karşılığında arsa üzerine yaptığı belli sayıda daireleri arsanın sahibine teslim etmesini konu edinen iki taraflı sözleşmedir. 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi - adana avukat

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi örneği

 • TARAFLAR

Müteahhit Firma:  Ad Soyad / Unvan, T.C. /VKN. /Adres

Arsa Sahibi           : Ad Soyad /  T.C. /Adres

                                 …  PAFTA –  …  ADA – …  PARSEL

Adres değişiklikleri en geç 5 gün içinde karşı tarafa bildirilecektir.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

Adana ili … İlçesi, … Mahallesi’nde ve tapunun K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – …  parselinde kayıtlı arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması. Müteahhit A. B. tarafından imar durumuna, onaylı projelerine, bu sözleşme ile eklerine uygun olarak inşaat yapılacaktır. Arsa sahibi N. B. arsadaki kendi hissesi için bu sözleşmeyi yapmaktadır.

 • ARSA DEĞERİ                                                                                                   

Taraflar inşaat yapılacak olan yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmaza ait emlak vergisi beyan değerlerine uygun olarak K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – … parsel … TL değer takdir edilmiştir. Bu değerin emlak vergisi beyan değerinden düşük olmadığını taahhüt ederler.

 • BİNA

Belediye tarafından tasdik edilen veya edilecek olan mimari, betonarme, sıhhi tesisat, elektrik ve diğer projelerine ve fenni evrakına uygun inşa edilecektir.

 • İNŞAATIN İDARESİ

İnşaatın idaresi müteahhit firmaya ait olup inşaatın fenni mesuliyetini deruhte eden mimar mühendis tarafından tasvip edilmeyen taşeron çalıştırılmayacaktır.

 • KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ

Taraflar kat irtifakını inşaatın başlaması ve su basman seviyesine gelinceye kadar kuracaklardır. Kat mülkiyetini ise inşaatın hitamında bağımsız bölümlerin malikleri müştereken kuracaklardır. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması masrafları müteahhide aittir.

 • YASALARA UYMA DURUMU

Gerek mal sahibi gerekse müteahhit arsa üzerinde yapılacak inşaattan dolayı Medeni kanun, Borçlar kanunu ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile sair kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi şimdiden kabul ederler.

 • MASRAFLAR VE SORUMLULUK

Müteahhit bu sözleşme ile taahhüt ettiği işi kendisi yapacaktır. Proje ücretleri, tapu harçları, belediye, SSK ile olacak idari ve mali münasebetler, genel iskan izninin alınması, cins tahsisinin, kat irtifakının, kat mülkiyetinin yapılması müteahhide ait olacaktır. Emlak vergileri, arsa sahibine ait arsa payları ve daireler için arsa sahibi tarafından, müteahhide ait arsa payları ve dairelerin emlak vergileri sözleşme tarihinden itibaren müteahhit tarafından ödenecektir.

 • İNŞAATIN SÜRESİ

Arsa boş olarak teslim edildikten sonra, terk işlemleri yapılacak, kentsel dönüşüm raporu alınması için gerekli işlemler yapılacak,  projeler yapılıp belediye onayına sunulacaktır. Terk ve kentsel dönüşüm işleri bittikten sonra ruhsat alınacak, ruhsat alındıktan ( ilgili belediyeden çıkışı ) sonra 18 ay içerisinde inşaat bitirilip teslim edilecektir. Bina imar ve deprem yönetmeliklerine, onaylı projelere uygun yapılacaktır.

 • SÜRE UZATIMI

İnşaatın yapım süresi aşağıdaki zorunlu nedenler dışında uzatılamaz.

 1. Bölgesel ve genel seferberlik durumu
 2. Salgın hastalık vb. sebepler
 3. Su baskını, deprem, şiddetli yağış, don gibi doğal afetler
 4. Ana inşaat malzemelerinin piyasada bulunamaması
 5. Projenin belediye ve imar müdürlüğünde tadilatı
 6. İnşaatın seyrine tesir eden yeni karar ve kanunların çıkması
 • İNŞAAT DURUMU VE PROJENİN HAZIRLANMASI

… Belediyesi’nden alınacak imar durumuna ve yönetmeliklere uygun projeler hazırlanacaktır. K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – … parsel terk işlemleri yapılacak. Kentsel dönüşüm yasası kapsamına alınacaktır.  Bu süre içerisinde ön projelere bağlı kalınacaktır. Mevcut, şu anda onaylanan projeler avan projelerdir. Esas projelerde buna bağlı kalınacak, ancak belediyenin, yönetmeliklerin istediği zorunlu değişiklikler yapılacaktır. Terk ve kentsel dönüşüm raporu işlemleri bittikten sonra projeler ilgili belediye onayına sunulacaktır.

 • KARŞILIKLI SORUMLULUK

Mal sahibi bu sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 güne kadar arsayı teslim edecektir. Bu arada müteahhit projeleri hazırlayacak, arsa üzerindeki yapılar yıkıldıktan sonra belediye onayına sunacaktır.

İnşaat, ruhsatı alındıktan sonra hemen inşaata başlanacaktır. Müteahhidin mükellefiyeti yapı genel kullanım izin belgesi alındıktan sonra sona erer. Bu arada yapı denetim sorumluluğu yasal süresince devam edecektir. Binanın umumi iskan belgesini müteahhit alacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, kanal abone bedellerini her daire sahibi kendisi ödeyecektir.

 • ÖLÜM DURUMU

Taraflardan birinin ölümü halinde bu sözleşme tüm hükümleri ile birlikte kanuni mirasçılarına intikal eder. Mirasçıları işi yürütür. Tarafların mirasçıları iş bu mukavele dışında bir hak talep edemez.

 • ANLAŞMAZLIKLAR

Taraflar bu sözleşmeye uymayı kabul ve taahhüt eder. Bir ihtilaf halinde T.C. ADANA mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşme tarafların kanuni varislerini de bağlar. İnşaat zamanında bitirilip teslim edilmezse müteahhit daire sahibine her ay rayiç bedel üzerinden kira ödemeyi, arsa sahibi de bu sözleşme şartlarının yerine getirilmesi konusunda müteahhide zorluk çıkarmayacağını kabul eder. Bu sözleşmeyi taraflar tek taraflı bozamaz.

 • OTURMA RUHSATI

İşin bitiminden sonra taraflara ait kat ve bağımsız bölümlerin oturma ruhsat harçları ve masrafları ile elektrik, su abone masrafları depozito teminat paraları tarafların kendileri tarafından ödenecektir. Elektrik, su bağlanması oturma ruhsatlarının alınması için gerekli belgeleri müteahhit hazırlayacaktır.

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI UYGULANACAKTIR

 

 • KAT İRTİFAKI TESİSİ

Projeler belediyede onaylandıktan sonra tapuda kat irtifakı kurulacaktır. Bununla ilgili masraflar müteahhide ait olacaktır.

Dairelerin bölüşülmesi şu şekilde olacaktır:

Bulunduğu Kat

Bağımsız bölüm no.

Sahibi

Eklentisi

İnşaat Cinsi

Arsa Payı

Zemin

5

A.B.

DEPO * OTOPARK

Betonarme Karkas

1/5

1

1

N. B.

 

Betonarme Karkas

1/5

1

2

N. B.

 

Betonarme Karkas

1/5

2

3

A.B.

DUBLEKS

Betonarme Karkas

1/5

2

4

A.B.

DUBLEKS

Betonarme Karkas

1/5

 

 • DİĞER BAZI ŞARTLAR VE TAPUYA ŞERH KONULMASI

Taraflar iş bu sözleşmeyi münferit müracaatlarla tapuya şerh ve tescil ettirebilirler.

Tapu kayıtlarının tetkik ve doğruluğunun tetkikinden noteri vareste tutarlar. Mal sahibi inşaatın ve müracaatların yapılabilmesi için müteahhide özel bir vekâletname vereceklerdir.

 • TARAFLAR ARASINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DAĞILIMI

Hazırlanacak projelere göre çıkacak daireler mal sahibi ve müteahhit arasında paylaştırılacaktır. Zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm işyeri, 2.kat 3nolu bağımsız bölüm dubleks daire, 2.kat 4nolu bağımsız bölüm dubleks daire A.B.’a 1.kat 1 nolu bağımsız bölüm daire ve 1. Kat 2 nolu mağımsız bölüm daire N. B.’a ait olacaktır.

 • MÜTEAHHİDE AİT OLACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ YETKİSİ

Arsa sahibi müteahhide ait dairelerin tapularını kat irtifakı kurulduktan sonra verecektir.

 • BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Yukarıda 19. Maddede taraflara ait bağımsız bölümler tarifle belirtilmiş ve taraflar bu tarifleri esas alarak bu sözleşme ekine kendi imzalarını havi bir taslak numarataj koymuş olup ileride belediyece verilecek tasdikli numarataj belgesi ile bu taslak numaratajda yazılı bağımsız bölüm numaraları ile uygunluk sağlanmadığı takdirde taraflar yapılan tarif ve taslak numaratajda kendilerine ait olduğu imzaları ile belirlenen daire konumlarına bağlı kalmak şartı ile bağımsız bölüm numaralarını değiştirebilirler. Yani bağımsız bölümlerin tarifleri belirlenen konuları değişmemek şartı ile numaraları değişebilir. Tarif esastır.

SATIŞ VAADİ AKTİ;

Taraflardan arsa sahipleri şu suretle söze başladı:

Sahibi bulunduğumuz yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmazda sözleşmemiz gereği bize isabet eden bağımsız bölümler üzerindeki hisselerimiz kendi uhdemizde ipka ile geriye müteahhide kalan bağımsız bölüm hisseler karşılığında ve arsa üzerinde müteşekkil bir apartman binası inşa etmek koşulu ile müteahhide satmayı vaad ve taahhüt ediyorum.

Taraflardan müteahhit söz alarak;

Bende sözü edilen parsel üzerinde yukarıda yazılı olduğu şekilde apartman binasını plan ve projesine uygun olarak yapmak üzere adıma isabet eden bağımsız bölümlerdeki hisselerimi satın almayı vaad ve taahhüt ediyorum.

FENNİ ŞARTLAR

 • KABA İNŞAAT

Bina onaylı projelere, imar ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak betonarme karkas yapılacaktır.

 • SIVALAR BOYALAR

Sıvalar, şaplar uygun dozda malzeme ile iç duvarlar alçılı saten boya, dış duvarlar silikonlu akrilik boya ile boyanacaktır.

 • BANYO – MUTFAK – WC

Banyo, wc duvarları tavana kadar, mutfak tezgâh üstü 50cm fayans; yerler seramik; balkonlar seramik olacaktır. Fayans, seramik, bataryalar TSE li olacaktır. Mutfak dolapları mdf lam tezgâh granit yapılacaktır.

 • DOĞRAMALAR

Kapılar lake boyalı Amerikan, dış doğramalar çift camlı plastik doğrama, apartman girişi demir olacaktır. Korkuluklar alüminyum ve cam olacaktır.

 • ELEKTRİK TESİSATI

Elektrik tesisatı projesine uygun TSE li malzeme ile yapılacak; sigortalar, kaçak akım röleleri Siemens marka olacaktır.

 • SU TESİSATI

Temiz su ve pis su tesisatında TSE li malzemeler kullanılacaktır. Kalorifer tesisatı döşenecektir. Kombi ve petekler mal sahibine aittir.

 • SALON VE ODA ZEMİNLERİ

Laminat parke kullanılacaktır.

 • TAVANLAR

Oda ve salon tavanları kartonpiyer, banyolar asma tavan olacaktır.

 • Müteahhit tüm dairelere aynı kalitede ürün kullanacaktır.
 • Panjur için yerleri bırakılacak her daire sahibi isterse kendisi yaptıracaktır.
 • Ahşap karkas çatı yapılacak, kiremit döşenecektir.
 • Doğalgaz kolon tesisatları döşenecektir.
 • Binanın tüm cephelerinde, yalıtımlı tuğla veya çift sıra tuğla arasına strofor kullanılacaktır. Cephe yalıtım sistemi belirlenmesi ve tercihi müteahhide aittir.

Gayrimenkul hukuku davaları  hakkında diğer yazılarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz

 

İş Kazası Nedir?

 İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) 5510 sayılı Yasanın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

oluşan ve sigortalı kişiyi hemen ya da sonradan ruhen veya bedeni olarak engelli duruma getiren olaydır.  

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

adana iş kazası avukatı

İş kazasının, işveren  tarafından kolluk güçlerine hemen, kuruma’da en geç iş kazası olduğu tarihten sonraki 3 iş günü içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İş kazasının bildirilmesi, 5510 sayılı Yasanın 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine hemen ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde başlamaktadır.

Sözü edilen bu bildirim süresi, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmiş ise, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır. İş kazasının 5510 sayılı yasanın 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından bildirilmesi ise;  kendisi tarafından, bir ayı geçmemek koşuluyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel oluşturmadığı günden sonra üç işgünü içinde başlamaktadır. (5510 S. K. m. 13)

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesiyle doğrudan veya taahhütlü posta yoluyla Kuruma bildirilmesi zorunludur.

İş Kazası Soruşturması ve Yapılan Ödemelerin İadesi Mümkün Müdür?

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından ya da Bakanlık iş müfettişleri vasıtası ile soruşturma yapılabilmektedir.

Bu soruşturma sonucunda yazılı şekilde bildirilen hususların gerçeğe aykırı olduğu ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılır ise, Kurum tarafından bu olay için yersiz olarak yapılan ödemeler, ödemenin yapılmış olduğu tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunan kişilerden tahsil edilmektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesinin Şekli Nasıl Olmalıdır?

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulüne ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmektedir. (Bknz. Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)

İş Kazası Nedeniyle Açılacak Davalarda Yetkili Yer Mahkemesi Neresidir?

İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte davalının Türk Medeni Kanunu gereği ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabilmektedir. Aynı zamanda işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilmektedir. Bu düzenleme, kamu düzenine ait bir yetki kuralıdır ve emredici niteliktedir. (21. HD. 2009/9982 E. 2010/10364 K.)

İşveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında zorunlu dava arkadaşlığı mevcuttur. (21. HD. 2009/12 E. 2009/6213 K.)

İş kazası sonucu oluşan sakatlık nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, Sosyal Güvenlik kurumu taraf değildir. (21. HD. 2009/3966 E. 2009/5390 K.)

İş kazası sonucu oluşan sakatlık nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşıldığında, kuruma ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Olayın kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde ise, davacıya iş kazasının tespiti davası açması için önel verilmesi gerekmektedir. Zira, kurum tarafından sigortalıya gelir bağlanabilmesi için, zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde bulunup bulunmadığının tespiti,  ön sorundur. (21. HD. 2009/1645 E. 2009/10960 K.)

Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı bu kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur. Buna karşın, bir işin bütünüyle devri durumunda veya anahtar teslimi ile ve ihale ile bütünüyle verilmesi durumunda, işi devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından, iş kazasının tespitine ilişkin davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu cihetine gidilemez. (21. HD. 2003/10077 E. 2003/9350 K.)

Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için, sigorta olayına maruz kalan kişinin, Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında sigortalı olması ve sigorta olayının, yasada sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur. (21. HD. 2003/9435 E. 2003/9645 K.)

 İş Mahkemelerinde Görülen Davalar ve Yetki?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda aksine bir hüküm bulunmayan durumlarda, bu Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülmektedir. (5510 S. K.)

Genel yetkili mahkeme, davalı olan gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri ise 4721 sayılı TMK hükümlerine göre belirlenmektedir.

İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunan kişinin Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilmektedir. Bunlara aykırı olan sözleşme geçerli sayılmaz. (5521 S. K.)

Tespit Davası Nedir?

Tespit davası yolu ile mahkemeden, bir hakkın, hukuki ilişkinin varlığının veya yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilmektedir. (6100 S. K.)

Tespit davası açan kişinin, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar haricinde, bu davayı açmakta hukuki korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.

Maddi olaylar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.

BKNZ.

 • YHGK 2009/21-400 E. 2009/432 K.
 • 21. HD. 2009/7428 E. 2010/7266 K.
 • 21. HD. 2009/6341 E. 2010/4758 K.
 • 21. HD. 2009/7635 E. 2009/13208 K.
 • 21. HD. 2008/13524 E. 2009/4622 K.
 • 21. HD. 2006/4198 E. 2006/14989 K.
 • 10. HD. 2005/12116 E. 2006/2261 K.
 • 10. HD. 2003/9832 E. 2004/1529 K.

 

Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Tüketici işlemlerine ve  tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevli kılınmıştır.

Tüketici İşlemi Nedir?

Tüketici işleminin 6502 sayılı kanunda tanımı şu şekilde yapılmıştır;

“Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

ifade eder şeklindedir. Madde metninde bazı sözleşmeler tek tek sayılmıştır. Bu sözleşmeler konusunda uygulamada tereddütler varken, kanun koyucu bu tereddütleri gidermek adına adı geçen sözleşmeleri madde metnine eklemiştir.

Ancak bu sayılan sözleşmeler sınırlandırıcı nitelikte değildir. Sayılan tüketici işlemi kapsamındaki sözleşmeler örnek olarak sayılmıştır. Düzenlemedeki “ve benzeri” ifadesi bunu açıkça göstermektedir.

Tüketici İşlemleri Nelerdir? Uygulamaya İlişkin Örnekler

Eser sözleşmesi kanunda sayıldığına göre, artık sipariş yöntemi ile imal edilecek mobilya vb. ürünlerle ilgili bir uyuşmazlık çıktığında 6502 sayılı TKHK hükümleri uygulanmalıdır. Yine tüketicinin kargoda eşyasının kaybı ve hasara uğraması halinde de bu kanun uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte bilet tehiri ya da sefer aksaması halinde de söz konusu kanun hükümleri uygulanacaktır.

Yargıtay eski kanun zamanında eser sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkları çözümlerken TKHK göre değil de  genel hükümlere göre çözülmesi gerektiği içtihadında bulunmaktaydı. Ancak 6502 sayılı yasanın 3/1 maddesine göre eser sözleşmeleri hakkındaki uyuşmazlıklarda bu kanun (6502) hükümlerinin uygulanacağı yönünde kararlar vermesi gerekmektedir.

6502 sayılı TKHK 3. Maddesi gereğince simsarlık ve vekalet sözleşmelerinde de bu kanun uygulanmalıdır. Buna göre tüketicinin özel hastanede tedavisi ve bu tedavi sırasında uğradığı zararlar da bu kanun kapsamına dahildir. Tüketici ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıklarda da bu kanun uygulanmalıdır.

adana tüketici avukatı

Not: Tüketicinin taraf olduğu haksız fiiller tüketici hukukunun konusu değildir. Çünkü tüketici işleminin tanımında “… her türlü sözleşme ve hukuki işlemlerin bütünüdür denilmektedir. Aslında tüketici işlemi ile ilgili olarak bu kanunda hem sözleşme hem hukuki işlem kavramlarını kullanmak yerine sadece hukuki işlem kavramının kullanılması yeterli olurdu. Çünkü sözleşme hukuki işlemin altında ve en önemli hukuki işlemlerden birisidir.

Hukuki işlem kavramı daha kapsayıcıdır. Sözleşme kavramını içinde barındırmaktadır. Tüketici hukuku, taraflardan birinin tüketici taraf olduğu bir sözleşme ilişkisini düzenlemektedir. Dolayısıyla tüketici sözleşmesinin tanımını da yapmak gerekecektir. 

Tüketici Sözleşmesi Nedir?

Tüketici sözleşmesi, tüketici tarafa bir mal ya da hizmet sunumu karşılığı tüketicinin de parayla ölçülebilir bir bedeli ödediği ivazlı bir sözleşme olarak tanımlanabilir.

Tüketici sözleşmesi için zorunlu olan husus, tüketici sözleşmesinin bir tarafında ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden satıcı veya sağlayıcı tarafın bulunması, diğer tarafta ise ticari ya da mesleki olmayan bir amaçla yani satın aldığı malı kendi ihtiyacı için kullanmak ya da tüketmek amacıyla hareket eden tüketicinin olmasıdır.

Tüketici Sözleşmeleri Nelerdir? Örnekler

Saklama (vedia) sözleşmesi, tedavi sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, seyahat sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, dershanede ders verme sözleşmesi, cep telefonu aboneliği sözleşmesi, özel eğitim sözleşmesi, umre tur sözleşmesi, EGO’nun doğalgaz satış sözleşmesi, tüketici sözleşmelerine örnek olarak sayılabilir.

Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalarda Harç Alınır Mı?

Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

Tüketici Örgütlerinin Açtığı Davalarda Bilirkişi ve Vekalet Ücreti

Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması halinde, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanmaktadır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması halinde, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilmektedir.

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarda Usül?

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu  hükümlerine göre yürütülmektedir.

Tüketici Davaları Nerede Açılır?

Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilmektedir.

Tüketici Mahkemeleri İhtiyati Tedbir, İlan ve Verilen Kararların İcrası

“Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hallerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.

Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.”

 

Yargıtay Kararlarına Göre Tüketici İşlemleri

Lazerli Epilasyon Sonucunda Bacaklarda Ağrı, Leke ve Yanıklar Oluşan Hasta Tüketicinin Açtığı Tazminat Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Dosyaya sunulan bilirkişi raporları ve taraf iddialarında vurgulanan bu hususları değerlendiren aralarında lazerli epilasyon uygulamalarında uzman dermatoloğun da bulunduğu üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek bilirkişi kurulu aracılığı ile, davacının olayın başından beri ibraz ettiği raporları da gözetilmek suretiyle, hastanın durumu, alet kullanımı ve epilasyon ve sonrası tedavi sürecine ilişkin rapor alınarak, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.  (13. H.D. 16.09.2003, 6100/10176)

Davacı, vücudunda kıl dönmesi sonucu kıldibi iltihaplanması nedeniyle davalı doktor İlknur Altunay’a başvurduğunu, davalı doktorun diğer davalı hastanede 17.11.2000 tarihinde yaptığı lazerli epilasyon sonunda bacaklarında ağrı, leke ve yanıkların oluştuğunu, bunların normal olup zamanla iyileşeceği söylenmesine rağmen gittiği başka bir doktor muayenesi sonucunda kendisinde yanlış uygulama yapıldığının söylenmesi üzerine davalıların tedavi çağrısına güveni kalmadığından gitmediğini, halen vücudunda belirgin izler olup, etek giyemediğini belirterek yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntılardan ötürü 5.000.000.000 TL. manevi tazminat, 550.875.000 TL. maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı doktor cevap dilekçesinde davacıda gelişen sıkıntıların bu tür tedavilerden oluşması normal olup zamanla geçen sıkıntılar olduğunu, operasyon sonrası tedavi teklifinin geri çevrildiğini beyan ederek davanın reddini dilemiş, diğer davalı operasyonu gerçekleştiren doktorla aralarında hizmet sözleşmesi olmadığını, sadece aletleri kiraladığını savunarak davanın husumet nedeniyle reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- HUMK. 286. maddesi hükmü uyarınca hakim bilirkişi raporu ve görüşü ile bağlı olmamakla beraber, HUMK. 275. maddesi mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Hükmünü içermektedir. Somut olayda, bilgisine başvurulan Adli Tıp Uzmanı Cahit Alkış’ın uzmanlık alanı açıklanmadığı gibi doktorun, hastanın Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki muayene sonucu bulgularına dayanılarak hazırlanan bilirkişi değerlendirmesi de yetersizdir.

Davacının Adli Tıp Kurumunda 28.11.2000 tarihinde yapılan muayenesinde her iki bacakta 1,5 cm çaplı yuvarlak halka şeklinde 2. derece yanık izi tespit edilmiş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 4.11.2002 günlü muayenede dikkatli bakıldığında görülebilen belli belirsiz izler tespit edilmiştir. Adli Tıp Kurumu 27.5.2002 günlü heyet raporunda olayda alet kullanımının epilasyon sonucu lezyon oluşumunda etkili olduğu vurgulanmış, Adli Tıp doktorunun dosyaya ibraz ettiği son bilirkişi raporunda davacının tüy yapısı ve sayısına göre işlemin tek seansta yapılmasına elverişli olmaması lezyon sebepleri arasında gösterilmiştir.

Davalı doktor bu tür lezyonların epilasyon sonrası çıkma ihtimali bulunduğunu, zamanla geçeceğini bu yolda tedavi teklifinin geri çevrildiğini savunmuş, davacı ise, başka doktora giderek kendisinde hatalı epilasyon yapıldığı tespit edildiğinden davalı doktorun tedavi isteğine karşılık vermediğini bildirmiştir.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporları ve taraf iddialarında vurgulanan bu hususları değerlendiren aralarında lazerli epilasyon uygulamalarında uzman dermatoloğunda bulunduğu üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek bilirkişi kurulu aracığı ile, davacının olayın başından beri ibraz ettiği raporları da gözetilmek suretiyle, hastanın durumu, alet kullanımı ve epilasyon ve sonrası tedavi sürecine ilişkin rapor alınarak, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir şeklinde hüküm kurmuştur.

Tüketici Mahkemesi Hekimin Özen Borcu Hakkında Yargıtay Kararı

ÖZET : HUMK. 286. maddesi hükmü uyarınca hakim, bilirkişi raporu ve görüşü ile bağlı olmamakla beraber HUMK. 275. maddesi hükmü uyarınca, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. (13. H.D. 16.09.2003, 6060/10174)

Davacı, davalı doktor tarafından tespit edilen gebeliğin 20.4.2000 tarihinde kürtajla sona erdirildiğini, ancak 15.5.2000 tarihinde karın ağrısı, ishal, tansiyon düşüklüğü şikayeti ile hastaneye kaldırıldığını, hastanede 8 haftalık dış gebelik saptanarak acil ameliyata alındığını, kendisinde zamanında dış gebelik teşhisi konulamaması sonucu hayati tehlike atlattığını ileri sürerek 2.650.000.000TL. maddi, 10.000.000.000TL. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsilini istemiştir.

Mahkemece; dosyada yer alan bilirkişi raporları esas alınarak davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

HUMK. 286. maddesi hükmü uyarınca  hakim, bilirkişi raporu ve görüşü ile bağlı olmamakla beraber HUMK. 275. maddesi hükmü uyarınca, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Şöyle ki, davacının Tabip Odasına şikayeti üzerine aldırılan bilirkişi incelenmesinde, hastaya ait olduğu bildirilen ultrasonografik fotografda iç gebelik gözüktüğü ve bunun tahliye edildiği, tahliye sonucu elde edilen metaryalin histopatolojik tetkike gönderilmediği zira dış gebelik şüphesi yokken bu uygulamanın mutat olmadığını ancak böyle bir histopatolojik inceleme yapılamamışsa hastada geçmişe yönelik heterotropik ( iç ve dış gebeliğin aynı anda var olması )gebelik tanısı konulamayacağını zaten bu tip gebeliğin teşhisinin de çok zor olduğunu, tahliyeden 10 gün sonraki kontrolde B hCG kan testi ile iç ve dış gebelik hakkında bilgi verici sonuç alınacağını ancak tüm bunların bir dış gebelik şüphesi olduğu taktirde yapılacağını, eğer varsa heterotropik gebeliğin bir doktorun hayatında bir iki kez karşılaşacak kadar nadir rastlanan bir vaka olduğu bildirilmiştir.

Adli tıp raporuna dayanak teşkil eder. C Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. K’ ye ait raporda; hastaya ait ultrason fotoğrafındaki iç gebelik bulunduğunu, bunun tahliyesi sonucu elde edilen metaryelin historepatolojik incelenmesinin mutad olmayıp dış gebelik yada molar gebelik şüphesi halinde mümkün olduğu, hastada muhtemelen heterotropik gebelik bulunduğunu, bunun nadir rastlanan sıklığı 1/3889-1/6778 oranında olduğu, %50’sinde tanının iç kanama nedeniyle yapılan ameliyat ile batın içine girildiğinde anlaşılabildiği, belirti vermeden gelişebileceği bu yüzden ilk başta teşhis edilememesinin meslek kusuru, ihmali sayılamayacağı vurgulanmıştır.

Açıklanan bu bilirkişi raporları doğrultusunda; davalı doktorun dış gebelik ihtimalinin göz önünde tutularak, bu ihtimalinde araştırılmasının gerekip gerekmediği, yani özen borcunun bu şekilde yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilirkişi raporunda gerekçeli, ikna edici bir açıklama bulunmamaktadır. Adli Tıp İhtisas Dairelerince verilen raporların mahkemece bağlayıcı değildir. Mahkemece bu yön gözetilerek konusunda uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığı ile davacıya ait tüm raporlar dosyaya ibraz edilerek, yine dosyada bulunan Tabib Odası bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu Raporu, C Tıp Fakültesinden alınan rapordaki görüşlerde esas alınarak, davalının özen borcunu yerine getirmemesi nedeniyle davalıya izafe edilecek bir kusur olup olmadığının, aldırılacak bilirkişi raporu ile tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

 

 1. İş Kazası Tespit Davası Dilekçe Örneği

 

 ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                : 1-) (İşveren)

                                                2-) Sosyal Güvenlik Kurumu

KONU                                    : İş kazasının tespiti istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :1-) Müvekkilimiz, halen davalı işverenin işçisi olup dava konusu iş kazası meydana gelmeden önce, davalı işveren nezdinde seramik işçisi olarak çalışmakta idi. (EK 1)

2-) Dava konusu iş kazası, …/…/… tarihinde, saat … civarında, … …. …/… adresinde meydana gelmiş olup kazanın ayrıntıları, dilekçemizin izleyen paragrafında açıklanmıştır.

3-) Davalı işverenin sahibi ve işletmecisi olduğu fabrikanın frit (seramik hamuru) hazırlama bölümünde görevli olan müvekkilimize, çalışmakta olduğu sırada, fabrikaya malzeme taşıyan araçlardan birinin dolu olarak fabrika binasına vardığı bildirilerek aracın taşıdığı malzemenin boşaltılması işine yardımcı olması yönünde talimat verilmiştir. Talimatı veren, bölüm şefi … …’dir. Kendisi ve dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 2) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Müvekkilimiz, aldığı talimat üzerine, zaman kaybetmeden, boşaltma işleminin yapılacağı yere gitmiş ve kendisine verilen görevi yerine getirmeye başlamıştır.

5-) Ancak, bu sırada manevra yapmakta olan araç sürücüsünün, ortamın gürültülü olmasının da etkisiyle, kendisine yapılan sesli uyarıları da duymayarak, direksiyonu ters yöne kırması sonucu, müvekkilimiz, araç ile peron duvarı arasına sıkışmış ve ciddi biçimde yaralanmıştır. Aynı gün hastaneye kaldırılan müvekkilimiz, belden aşağısının felç olması nedeniyle çalışamaz duruma gelmiştir.

6-) Meydana gelen işbu kaza, aynı gün … İli, … İlçesi Jandarma Komutanlığı’na bildirilmiş , jandarma tarafından yapılan inceleme neticesinde kaza tutanağı tutulmuş (EK 3), kaza tarihinden bir gün sonra …/…/… tarihinde de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiştir. (EK 4)

7-)  Kuruma yapmış olduğumuz yazılı başvuruya (EK 5) karşılık, kurum yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapora dayanılarak, tarafımıza hitaben kaleme alınan …/…/… tarihli cevabi nitelikli yazıda (EK 6), özetle, kaza ile meydana gelen sonuç arasında illiyet bağı bulunmadığı, zira, insani duygularla da olsa, kaza meydana geldikten sonra başlatılan kurtarma girişimleri sonucunda ve bu müdahaleler nedeniyle müvekkilimizin felç olduğu, öyle ki, araç ile duvar arasında sıkıştığı sırada kendisini kurtarma içgüdüsüyle çabalayan müvekkilimizin ayaklarını hareket ettirebildiğinin tanıklar tarafından da açıkça beyan edildiği belirtilmektedir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, bu husus, müvekkilimizin kazadan sonra sevk edildiği … Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen rapor (EK 7) ile örtüşmemektedir.

8 ) Müvekkilimize geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ve kurum tarafından karşılanmayan zararlarımızın davalı işverenden talep edilmesi konularında taşıdığı önem nedeniyle, dava konusu olayın iş kazası olduğunun tespitini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5510 S. K. m. 13, 101, 6100 S. K. m. 1, 6, 106, 5521 S. K. m. 1, 5

HUKUKİ DELİLLER        : İşyeri şahsi sicil dosyası, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları, …/…/… tarihli kaza tutanağı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı, , … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarihli ve … sayılı raporu, tanık anlatımları, keşif ve bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, dava konusu olayın iş kazası olarak tespiti ile yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. …/…/…

EKLER :       1-)       İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

3-) …/…/… tarihli kaza tutanağı.

4-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı.

5-)  …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yazısı.

6-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı.

7-) … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarih ve … sayılı yazısı.

8 ) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 Davacı Vekili

Av. Salih Birol

2. İş Kazası Bildirim Dilekçesi

 

…/…/…

Sayı:

Konu: İş Kazası Bildirimi Hakkındadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ……….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                              …………………………………. adresinde kurulu, Müdürlüğünüzde ………………… sayılı dosyada işlem gören …………………… ünvanlı işyerimizde …/ …/ … tarihinde meydana gelen iş kazısına ilişkin “İşyeri Kaza Bildirim Formu” düzenlenerek ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İşverenin veya Vekilin

Adı Soyadı

İmza

EK: Bir adet İşyeri Kaza Bildirim Formu

3. İş Kazası Nedeniyle İbraname Örneği

Aşağıda ünvanı ve adresi belirtilen işyerinde çalıştığım süre zarfında hak kazandığım normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil, ulusal bayram tatili ücretleri, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar ile yıllık ücretli izin de dahil olmak üzere bütün ücretlerimi aldığımı, 4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden, toplu iş sözleşmesinden doğan bütün haklarımı işverenden tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vesair sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim. …/…/…

Adı, Soyadı                :

İşyeri Ünvanı              :

İşyeri Adresi               :

İkametgah Adresi       :

İmza                           :

 

İhtarname veya İhbarname Nedir?

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98).

 

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi İhtarname Örneği (İhbar Tazminatlı)

 

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 :

KONU                       : 4857 Sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……’ a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmış bulunmaktasınız.

2) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre kıdem sürenize uygun olarak tespit edilen bildirim süresine ilişkin ihbar tazminatınız ………TL…….KR olarak hesaplanmıştır.

3) İhbar tazminatınız ve diğer hak ve alacaklarınız tarafınıza bugün itibariyle bordro karşılığında ödenecektir.

4) Müvekkilimiz tarafından iş sözleşmeniz bugün itibariyle feshedilmiş ve işverenliğimizle olan iş ilişkiniz sona ermiştir.

İHTAR EDEN VEKİLİ

     Av. Salih Birol

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

     İHTAR EDEN VEKİLİ     

Av. Salih Birol

 

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi İhtarı (İhbar Tazminatsız)

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 :

KONU                      : 4857 Sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……’ a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmış bulunmaktasınız.

2) İş sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre kıdem sürenize uygun olarak tespit edilen bildirim süresi sonunda …../……/200…. tarihinde,…………………………………………..nedeniyle feshedilecektir. 

3) Bildirim süresinin sona erdiği tarihte İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarınız tarafınıza ödenecek ve iş akdiniz sona erecektir.

4) İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren sözleşmenizin feshedileceği tarihe kadar günlük 2 (iki) saat yeni iş arama izniniz olup bu izni ister her iş günü ayrı ayrı, isterseniz önceden haber vermek şartıyla ve işten ayrılmanızdan önceki günlere tekabül ettirmek koşuluyla toplu olarak kullanabilirsiniz.

5) Müvekkilim tarafından iş sözleşmenizin …../…../201… tarihinde feshedileceğini ihtaren bildiririz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ

     Av. Salih Birol

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Salih Birol

 

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Sebebiyle Feshi İhtarı

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 : 

KONU                                   :  İş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimize ait …. ……/ …… adresinde faaliyetini sürdüren  …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız.

2-) … yılı … ayında yapılan performans değerlendirmesi sonucunda, geçmiş döneme göre iş performansınızın düşük seviyede seyir ettiği tespit edilmiş; bölüm şefinizin raporuna göre benzer işi gören çalışma arkadaşlarınızdan daha az verimli çalıştığınız, sahip olduğunuz niteliklere göre beklenenden daha düşük performansa sahip olduğunuz ve son dönemde işe yoğunlaşmanızın giderek azaldığı belirlenmiştir. Bu konuda bölüm yetkilisi tarafından sözlü olarak uyarılmakla birlikte performansınızı artırmaya yönelik eğitimlere davet edilmiş olmanıza rağmen bu davetlere çeşitli mazeretlerle iştirak etmediğiniz de tespit edilen hususlardandır.

3-) …/…/…. tarihinde tarafınızdan savunma istenmiş olmasına rağmen, herhangi bir savunma vermediğiniz gibi savunma vermemeniz konusunda geçerli bir mazeret de bildirmediğiniz görülmektedir.

4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin tarafınızla …/…/… tarihinde akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildiririz. …/…/…

                                       İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                          Av. Salih Birol

 SAYIN NOTER;

 Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/….

 İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Salih Birol

 

 

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : … …

VEKİLİ : Av. Salih BİROL

DAVALI : … …

DAVA KONUSU : Taraflar arasındaki ortak hayatı eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması, pek kötü veya onur kırıcı davranış ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleri ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
Müvekkil ile davalı arasındaki evlilik birliği, devamı kendilerinden beklenemeyecek derecede sarsılmış olmakla, işbu davayı ikame etme zarureti tarafımızda hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1. Taraflar, 01/12/2017 tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu birlikteliklerinden 10 aylık … … adında çocukları bulunmaktadır.

2. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz kişilikleri ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalı asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karşı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürmüştür. Davalının müvekkile hakaret ettiğini birçok kişi duymuştur. Müvekkil ile davalı aynı konut içerisinde iki yabancıdan dahi kötü bir durumda yaşamaktadır ki bu sebeple evlilik birliği müvekkil için çekilmez bir hal almıştır. Müvekkil aynı konut içerisinde daima kendisini tersleyen, hep benim dediğim olacak diyen ve hiçbir ihtiyacına cevap vermeyerek evlilik birliğinin gereklerine riayet etmeyen bir eş ile beraber yaşamaktadır. Aralarında saygı ve sevgi adına hiçbir şey kalmamıştır.

Yüksek mahkeme bu tarz davranışlarda bulunan eş aleyhine verdiği bir emsal kararında “Davacıya sürekli olarak deve gibi boynun var, çocuk mezarı gibi ayakkabı var, karga gibi burnun var, terörist gibi sözlerle, hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir” ( 2. H.D., 04.03.2002, 2184 – 281) hakaret fiilinin olmasının evlilik birliğinin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin olduğuna kanaat getirmiştir.

3. Davalı bu hareketlerini yalnızca müvekkile karşı değil, müvekkilin annesi ,babası ve kardeşlerine karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, müvekkili toplum içinde rencide etmiş ve küçük düşürmüştür. Pek laf dinlemeyen bir kişiliğe sahip olması sebebiyle sürekli huzursuzluk yaratmış eşine ve ailesini her ortamdan küçük düşürmüştür. Müvekkilin iş yerini arayarak iş yerinde ki arkadaşlarına müvekkil aleyhine ağza gelinmeyecek sözler söylemekten de kaçınmamıştır. Ayrıca her sorunu babası ile paylaşması ve annesinin olaylar karşısında verdiği tepkilerde etkilenmesi neticesinde, müvekkilimin kendisi ve ailesine karşı olmayacak davranışları sürdürmüştür.

4. Müvekkil davalı ile evlenirken eşine büyük bir değer vermiş ve evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini beslemiştir. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler, müvekkilin hakaretlere maruz kalması ve toplum içersin de küçük düşürülmesi, müvekkilin tüm hayatını alt üst etmiştir.

Müvekkil ile davalı arasındaki ortak hayat eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olup tarafların boşanmalarına, çocukların velayetinin baba müvekkilde kalmasına karar verilmesini talep zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : İlgili mevzuat hükümleri

DELİLLER         :Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Yemin, Tanık beyanları ve her türlü delil.

SONUÇ                            : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında; Müvekkilin evlilik birliğinin devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA, Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım. 03/12/2019


TANIKLAR:
1- x x ….                                                                                                     

Davacı Vekili

 

Boşanma Davası Mahkeme Kararı Örneği


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ADANA
AİLE MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2016/… Esas
KARAR NO : 2017/…
HAKİM : …
KATİP : ….
DAVACI : ….

DAVALI : … … İlanen tebligat
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 26/04/201.
KARAR TARİHİ : 14/12/20..
GEREKÇE TARİHİ : 18/12/20..

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 17/11/1995 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalının başka bir kadınla yaşamaya başladığını ve evliliklerinde zaten bulunan sorunların arttığını, davalının aşçı olduğunu, 2010 yılında …. isimli bir bayan ile tanıştığını ve ilişki yaşamaya başladığını, akabinde davacı ile yaşadığı haneyi terk ettiğini, davalı ile imam nikahlı yaşadığı … ‘nın bir kızlarının olduğunu, davalının müşterek haneyi terk ettikten sonra davacıyı ve müşterek çocuğunu bir kere olsun aramadığını, müvekkilinin maddi ve manevi sorunlar yaşadığını, çevreden aldıkları yardımlar ve davacının ev işlerine gündeliği gitmesi ile hayatlarını idame ettiklerini, kiralarını ödemeyip başka bir eve taşınmak zorunda kaldıklarını, davacının … yılında balkondan düşüp belini kırdığını, belinin hala rahatsız olduğunu ve ağır işlerde çalışamadığını, davalının evi terk etmeden önce müvekkili adına kredi kartları aldığını ve bu borçları davacıya bıraktığını, bu sebeplerde müvekkili aleyhine hakkında bir çok icra takibi başlatıldığını, davalının …. … mesleğini yaptığını, aylık 3.000,00 TL gelirinin bulunduğunu, nerede yaşadığını bilmediklerini, müvekkilinin yaşananlardan dolayı maddi ve manevi çöküntü yaşadığını belirterek; tarafların boşanmalarına, müvekkil için 30.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminata ve aylık 1.000,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … … ‘ün tüm aramalara rağmen adresi bulunamadığından ,dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiştir.

Mahkemece … Cumhuriyet Savcılığının … soruşturma sayılı dosyası celp edilmiş, nüfus kayıtları dosya arasına alınmış, Sosyal ve maddi durum araştırması davacı açısından yaptırılmış davacı tanıkları dinlenmiş, toplanan deliller ile tüm dosya kapsamı incelenmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından açılan dava evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma ve fer’ilerine ilişkindir.

Yapılan tahkikat ve toplanan delillerin değerlendirilmesinde; davacı kadın davalıdan kaynaklanan sebeplerle evlilikleri boyunca kötü koşullarda yaşamak zorunda kalmış, çocuğunu yalnız büyütmüş, davalının sorumsuz davranışları nedeni ile icra tehditi ile karşı karşıya kalmıştır. Bunların yanı sıra esas kusur olarak davalı başka bir kadınla birlikte yaşamakta olup, nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere … isimli kadından olma … adlı kızını tanımıştır.

Taraflar arasındaki geçimsizliğin davalının düzenli ,sürekli bir işinin olmaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinin yanı sıra başka bir kadınla karı koca hayatı yaşamasından kaynaklı olduğu sabittir. Dosya kapsamında kadına atfı kabil olan herhangi bir kusur bulunmamaktadır.

Netice itibariyle; taraflar arasındaki evlilik birliği temelinden sarsılmış bu sonuca ulaşılmasına ise davalı kocanın tam kusurlu davranışları sebep olmuştur. Boşanma davası açmakta haklı olan davacı kadının davasının kabulü ile tarafların TMK’nun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, tarafların sosyo-ekonomik durumları, günümüz ekonomik koşulları ve TMK’nun 4. maddesindeki “Hakkaniyet ilkesi” dikkate alınarak boşanmakla yoksulluğa düşeceği kabul edilen davacı kadın lehine nafakaya, boşanmakla mevcut ve beklenen menfaatleri zarara uğrayan ve eşinin desteğini yitireceği kabul edilen davacı kadın lehine maddi tazminata hükmetmek gerekmiştir.

Davalı …. sürekli olarak başka kadınla yaşaması, doğan çocuğu tanımakta bir beis görmemesi, kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaati dikkate alınarak manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere.
Davacının davasının KABULÜ ile
Adana ili, … ilçesi, … mah. köyü. Cilt:.., …. olan Ankara …. ile aynı yerde nüfusa kayıtlı …. olan, …. … doğumlu, …. oğlu … … ‘ün TMK.nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Dava tarihinden itibaren aylık 300,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

4-Davacı lehine 30.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, boşanma hükmü kesinleştikten sonra yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

5-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
6-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 310,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre belirlenen 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasayolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/12/…

 

Davanın Açılmamış Sayılması Karar Örneği


T.C.
ADANA AİLE MAHKEMESİ

KARAR 

ESAS NO : …
KARAR NO : ….

HAKİM : ….
KATİP : …

DAVACI : ….
DAVALI : ….

DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : ….
KARAR TARİHİ : 18/05/…
İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ : …..

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın, işlemden kaldırıldığı (başvuruya bırakıldığı) tarihten itibaren üç aylık yasal süre içinde yenilenmediği anlaşıldığından

Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Davanın H.U.M.K.’nun 409/5 maddesi uyarınca 18/05/2011 tarihi itibariyle AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
3-Alınması gerekli 18,40 TL. karar ve ilam harcından peşin alınan 17,15 TL’nin düşülerek kalan 1,25 TL’nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
Yasa yolları açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. 18/05/….


Gerekçeli Kararın İlanen Tebliğ Örneği


İLAN
ADANA … AİLE MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2016/… Esas
KARAR NO : 2017/…

Davacı … … aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :
Davacının davasının KABULÜ ile,
1-Adana ili, … ilçesi, … mah. köyü. Cilt: …. olan Ankara … doğumlu, … .. kızı … … ile aynı yerde nüfusa kayıtlı …. olan, …. doğumlu, …. oğlu … ‘ün TMK.nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
3-Dava tarihinden itibaren aylık 300,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

4-Davacı lehine 30.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, boşanma hükmü kesinleştikten sonra yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine karar verilmiş, davalı … … ‘ün tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Yasası uyarınca karar örneğinin TÜRKİYE’de yayınlanan günlük gazetelerden birinde ilan edilerek, ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonrasında kararın tebliğ edilmiş sayılması ile ilanen tebliğden itibaren iki hafta süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/01/….

 

 

Vasinin Görevden Alınması Şartları Nelerdir?vasi - vasilik davaları avukatı -adana

 • Vasinin, görevini ağır şekilde savsaklaması, yetkilerini kötüye kullanması ya da güven sarsıcı davranışlarda bulunması veyahut borç ödemede acze düşmesi durumunda, vasi, vesayet makamı tarafından görevden alınır.
 • Vasinin görevini yapmakta yetersiz olması sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaati tehlikeye düşer ise, vesayet makamı kusuru olmasa dahi vasiyi görevden alabilir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ya da her ilgili kişi, vasinin görevden alınmasını isteyebilmektedir.
 • Görevden alınmayı gerektirecek sebebin varlığını başka bir şekilde öğrenmiş bulunan vesayet makamı, vasiyi re’sen görevden almakla yükümlüdür.

 

Vasinin Görevden Alınması İstemi Dava Dilekçe Örneği

 

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ‘NE

İSTEMDE BULUNAN

:

Ad – Soyad, T.C. Adres

VEKİLİ

 

:

Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA

KONU

:

Vasi  … … ‘nın vasilik görevden alınması istemimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                 : 1-) Müvekkilimiz hakkında, Adana … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile savurganlık hukuksal nedenine dayalı olarak vesayet (EK 1) altına alınmış ve davalı … …, kendisine vasi olarak atanmıştır.

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 483. maddesinde; vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınacağı, aynı kanunun 484. maddesinde; ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgilinin, vasinin görevden alınmasını isteyebileceği düzenlenmiştir.

3-) Davalı vasi, …/ …/ …  ve …/ …/ …  tarihli işlemleri ile müvekkilimizin mal varlığında aşırı suretle azalmaya sebep olarak, vasilik yetkilerini kötüye kullanmış ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Söz konusu tasarruflarda, müvekkilimizin lehine hareket etmediği ortada olup, müvekkilimizin maddi zararına da yol açacak derecede sorumsuzca davranmıştır. Ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Açıkladığımız sebepler ile, vasi … …’nın yaşanan durumlardaki savurganlığı nedeniyle vasilik görevinden alınması için mahkemenize başvurulması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 483-488, 6100 S. K.

HUKUKİ DELİLLER        : … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı Vesayet dosyası, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, Tanık

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, vasi … …’nın vasilik görevinden alınmasına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 14.02.2019

İstem Sahibi Vekili

Av. Salih BİROL

 

Vasilik Ücreti Ödenmesi İstemi Dava Dilekçesi Örneği

 

 ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ‘NE

İSTEMDE BULUNAN

:

Ad, Soyad, T.C. , Adres

VEKİLİ

:

Av. Salih Birol – Seyhan/ADANA

KONU

:

Vasilik ücreti ödenmesi istemimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                 : 1-) Müvekkilimiz … … , sayın mahkemenizin, …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile, küçük … …’nın vasisi olarak atanmıştır. (EK 1)

2-) Müvekkilimiz vasi olarak …/…/… tarihinden bu yana vesayet altındaki küçüğün tüm işlerini yapmada büyük bir özen ve çaba sarfetmektedir. Vesayet altındaki küçüğe ait bulunan …. Bankasının ….. Şubesinde bulunan  …-TL bakiyesi (EK 2) ile …ili …. semtinde .. ada … pafta ….., …, … parsellerinde (EK 3) taşınmazların yönetim ve idaresi için müvekkilimiz elinden geleni yapıyor olmasına karşın kendisine vasi olarak atanmasından bu yana herhangi bir ücret ödenmemiştir. Ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

3-) Müvekkilimizin vasilik görevini yerine getirmek için harcadığı olağanüstü gayretin karşılığı olarak, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için müvekkilimiz adına vasilik ücretinin takdir edilmesi adına, 2. HD. 24.04.2003 T. 2003/4815 E. 2003/5912 K. (EK 5) gereği mahkemenize başvurulması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 397, 457, 6100 S. K.

HUKUKİ DELİLLER        : Adana … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı Vesayet dosyası,, …/…/… tarihli hesap ekstresi, …/…/… tarihli tapu kaydı, Tanık, 2. HD. 2003/4815 E. 2003/5912 K. Sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için müvekkilimiz adına vasilik ücretinin takdir edilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 15.07.2019

İstem Sahibi Vekili

Av. Salih Birol

 

Vasilik Görevinden İstifa Dilekçesi Örneği

Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması İstemi Dava Dilekçesi

 

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ‘NE

İSTEMDE BULUNAN

:

Ad Soyad, T.C. , Adres

VEKİLİ

 

:

Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA

KONU

:

Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması İstemimizi İçeren Dilekçedir.

AÇIKLAMALAR          : 1-) Müvekkilimiz, …. …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile, vesayet altına alınan … …’ya vasi olarak atanmıştır. İlgili Mahkeme kararı dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

2-) Ancak müvekkilimiz, ailesinin …/ …/ … tarihinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiş olması (EK-2) nedeni ile, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile kardeşi … …’nın vasisi (EK-3) olarak atanmıştır ve vasilik görevi kardeşi üzerinde halen devam etmektedir. Kardeşine vasi atandığına dair … Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı (EK-4) ekte olup ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK-5) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

3-) Müvekkilimizin açıklanan sebepler uyarınca halihazırda mevcut bulunan vasiliğinden dolayı vasilikten kaçınması için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 417, 422, 423, 6100 S. K.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, Adana … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. …/ … K. sayılı kararı, …/…/… tarihli trafik kazası tespit tutanağı, … … Sulh hukuk Mahkemesinin …/…/… E., …/…/… K. sayılı ilamı ve Tanık.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin vasilikten kaçınma hakkının kullanılması isteminin kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 25.05.2018

İstem Sahibi Vekili

Av. Salih BİROL

 

 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

İtirazın iptali davası; İcra takibine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 sene içinde mahkemeye başvurarak açtığı davadır. Alacaklı genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava etmektedir. Read More