İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

İtirazın iptali davası; İcra takibine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 sene içinde mahkemeye başvurarak açtığı davadır. Alacaklı genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava etmektedir.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz Eden Veli, Vasi ya da Mirasçı ise Tazminata Hükmedilir Mi?

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

İTİRAZIN İPTALİ SÜRESİNİ GEÇİREN ALACAKLININ DURUMU?

İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının genel hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

İcra İnkar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı vb. Tazminatların Tespitinde Esas Nedir?

İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

… ( )  TÜKETİCİ MAHKEMESİ‘NE

 

DAVACI

:

Ad , Soyad , T.C. , Adres

VEKİLİ

 

:

Ad ,  Soyad  , Adres

DAVALI

:

Ad ,  Soyad , T.C. , Adres

KONU

:

…-TL. tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali istemimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR  

:

 

1-) Müvekkilimiz, davalı … Bankası’ndan ../../… tarihinde ….-TL tutarında konut kredisi kullanmış olup (EK- 1) , bu krediyi ../../… tarihinde yapılandırmıştır (EK- 2). Müvekkilimizden masraf adı altında …. –TL alınmıştır.

2-) İşbu alınan tutarının haksız alınması nedeni ile,../../… tarihinde tarafımızca  X  Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurulmuştur. X  Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ../../…tarih … K. sayısı ile  tarafımızdan kesilen … -TL yapılandırma masrafının tarafımıza iadesine karar verilmiştir. (EK- 3)

3-)Müvekkilimiz lehine verilen X Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ../../…tarih … K. sayılı karar tarafımızca …İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası ile icra takibine konulmuştur. (EK-4) Davalı taraf, …/../… tarihinde başlatmış olduğumuz işbu takibe itiraz etmiş olup, takip durmuştur.

4-) Davalı takibe itirazında haksız olup, takibin devamı bakımından davalı itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 67, 6502 S. K. m. 5, 32, 70

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) …/…/… tarihli Konut Kredi Sözleşmesi,

2-)../../… tarihli Kredi Yapılandırma Sözleşmesi

3-)…. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı X/X/X tarih  … Karar sayılı kararı

4-)…İcra Müdürlüğü’nün X/X Esas sayılı icra dosyası.

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen % XX faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Davacı Vekili

                                         Av. Salih BİROL

EKLER:

1-) …/…/… tarihli Konut Kredi Sözleşmesi,

2-)../../… tarihli Kredi Yapılandırma Sözleşmesi

3-)…. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ../../…tarih … Karar sayılı kararı

4-) Bir adet onaylı vekaletname