İcra Hukuku Nedir? İcra Hukuku Davaları?

İcra hukuku, alacaklı kişilerin alacağının mümkün olan en kısa sürede, Devlet kuvvetinin yardımıyla, zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas hukukunda cebri icranın konusu borçlunun bizzat kendisi (yani vücut bütünlüğü) değil, ancak malvarlığıdır. Diğer bir deyişle cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur. Şüphesiz borçlunun da bütün malvarlığı değil, ancak borcuna yetecek kadar malvarlığı icraya konu olabilir.

İcra ve iflas hukukunun bir başka özelliği de, alacaklının ayni olarak tatmin edilmesi değil, parasal olarak tatmin edilmesidir. Yani, icra hukukunda borçlunun mallarının kendisi alacaklıya verilmemektedir. Aksine bu mallar haczedilir, satılır ve alacaklı ancak borçlunun mallarının satış bedelinden alacağını almaktadır.

Öte yandan icra organları, cebri icra yetkisini uygularken alacaklı şahıs ile borçlu şahısın menfaatlerini mümkün oldukça dengelemelidir. Bu amacı gerçekleştirirken ölçüsüz davranışlardan kaçınmalıdır.

İcra takibi, bir dava açılması anlamına gelmemektedir. Sadece borçlu borcunu ödemesi için devletin icra organınca ( icra dairelerince) takip edilmektedir.  Bu nedenle icra takibinin tarafları davalı ve davacı olarak adlandırılmazlar. İcra takibinin tarafları borçlu ve alacaklıdır. Takibin taraflarında birden fazla kişinin yer alması da mümkündür. Bu durumda bazen zorunlu bazen de ihtiyari takip arkadaşlığından bahsedebiliriz.

Hakkınızda icra takibi açılmışsa takip türüne göre icra dairesi ya da icra mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Ancak icra takibine itiraz usulünün uzman bir icra avukatı ile yapılması hak kaybına uğramamanız açısından öneml

İcra Organları, icra hukuku alanında faaliyet göstermek üzere ya da gerektiği zaman icra işlerinde görev yapmak üzere oluşturulmuş organlardır.

İcra Takibi Nasıl Açılır? İcra Takibi Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri sadece icra dairelerini denetleme görevini yerine getirdikleri için yardımcı organ olarak sayılmaktadırlar.

İcra dairesi, İcra ve İflas Kanununu birinci derecede uygulamakla görevli ve icra teşkilatının en önemli organı konumunda olan asıl icra organıdır. İcra dairesi, icra mahkemesi hakiminin daimi gözetimi ve denetimi altında ise de, icra mahkemesine bağlı değildir. İcra dairesi bağımsız olup, her daire ya da makam ile doğrudan yazışma yapabilir. Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde yeterli sayıda icra dairesi bulunmaktadır. Her icra dairesinin başında bir icra müdürü ve yeteri kadar da müdür yardımcısı ve diğer görevliler bulunmaktadır.

İcra Memurları Borçlunun Kapısını Çilingirle Açtırabilir mi?

İcra dairesi kendisine verilen görevleri yerine getirirken, gerektiğinde zor kullanma yetkisine de sahiptir. Borçlunun kapısını çilingirle açtırabilir. Borçlunun üzerini arayabilir. Gereken hallerde kolluk güçleri de icra dairesine yardım etmek zorundadır.

İcra takibinde bulunmak isteyen alacaklı şahsın, ilk önce başvurması gereken yer icra dairesidir. Kural olarak, icra hukukunda bütün takip çeşitleri icra dairesinden başlatılmaktadır.

İcra Dairesinin Temel Görevleri Nelerdir?

  • İcra takip talebini kabul etmek
  • Borçlu şahıs ya da şirkete ödeme ya da icra emri göndermek
  • Borçlunun mallarını haczetmek
  • Haczedilen malları satmak ( paraya çevirmek )
  • Sıra cetveli düzenlemek
  • Elde edilen parayı sıra cetveline göre alacaklılar arasında paylaştırmak
  • Alacağını tamamen ya da kısmen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenleyerek vermek.
  • İlamlı icrada icranın iadesini gerçekleştirmek.
İçerik gizle
аренда яхты
Dalaman Airport Transfers экскурсии в мармарисе https://rentyachtturkey.com/piratskiy-korabl-marmaris/ https://rentyachtturkey.com/egeyskiye-ostrova-iz-marmarisa/ https://rentyachtturkey.com/pamukkale-iz-marmarisa/