Ortak Yerde Meydana Gelen Zararın Tahsili Dava Dilekçesi

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Taşınmazın ortak yerlerinden olan çatının yalıtımının tüm kat maliklerince karşılanması ve müvekkilimizin su basması nedeniyle uğradığı zararın tazmini isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                               :

Ortak Giderlere Katılma Borcu Apartman Giderleri

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilimiz …, ve davalılar …, … adresindeki ve tapuda … pafta, …. Ada, …. Parselde kain … Apartmanının ortak malikleridir. (EK 1) Müvekkilimin bağımsız bölümünün numarası … , arsa payı …’dır.

2-) …/…/… tarihinde müvekkilimizin evini su basmış olup, söz konusu mezkur olay tüm kat maliklerince ortak yer kabul edilen çatının izolasyonun yeterince sağlıklı yapılmamasından kaynaklanmıştır. Bahse konu olay neticesinde …Mahkemesi’nin …/… esas numaralı dosyasıyla tespit davası açılmış ve söz konusu davada …./…/… tarihli bilirkişi raporunda çatıya ilişkin onarım masraflarının tüm kat maliklerince karşılanması gerektiği belirtilmiştir. (EK 2)

3-) Müvekkilimiz ortak yerlerden olan çatıdaki yalıtım sorunu nedeniyle … TL zarara uğramış olup, hem iş bu zararın tazmini hem de çatının yalıtımı için …./…/… tarihli ihtarname ile tüm kat maliklerine ihtarda bulunmasına rağmen kat malikleri tarafından bugüne kadar hiçbir girişimde bulunulmamıştır. (EK 3) İzah edilen tüm bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K. m. 18, 19.

HUKUKİ DELİLLER                      :

 1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
 2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
 3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
 4. Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen nazara alınacak nedenlerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) 5.000 TL. zararın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte (isteme göre değişebilir) davalı kat maliklerinden tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                             :

 1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
 2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
 3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
 4. Bilirkişi incelemesi
 5. Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. 

 

Kat Malikleri Sorumlulukları Mevzuat Hükümleri

+ Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur (634 S. K. m. 18).

+ Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir (634 S. K. m. 19).

BKNZ…

18 HD 2012/7273 E. 2012/8353 K.

18 HD 2012/5978 E. 2012/7372 K.

Ortak Giderlere Katılmaya İlişkin Mevzuat Hükümleri

+ Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:  Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

+ Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

+ Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. (634 S. K. m. 20)

+ Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (634 S. K. m. 20)

 

Ayıplı Eser Bedelden İndirim ve Tazminat Davası Dilekçesi

 

ADANA NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                            HAKİMLİĞİ’NE                                     

DAVACILAR       : 1- Ad – Soyad – T.C. – Adresi

                                2- Ad – Soyad – T.C. – Adresi            

VEKİLİ           : Av. Salih BİROL   – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret  Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI               : Ad- Soyad – T.C. Seyhan/ADANA

D. KONUSU        : Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı yüklenici tarafından müvekkilimize arsa payı karşılığı yapılıp teslim edilen konutun ayıplı çıkmış olması nedeniyle, eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim  istemi ve tazminat talebimize ilişkin dilekçedir.

DAVA                   : Belirsiz Alacak Davası (HMK 107 md.)

H. ESAS DEĞER : Toplam 1.500,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.)

Ayıplı eser nedeniyle TBK. md. 475… hükümlerince bedelden indirim ve tazminat davası dilekçe örneği

AÇIKLAMALAR   :1-) Davacı müvekkillerim,  davalı yüklenici ile Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve ….. yevmiye no’lu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmışlardır. (EK-1)

2-) Söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre müvekkillerime yapılıp teslim edileceği kararlaştırılan bağımsız bölümler; A blok zemin  18 bağımsız bölüm numaralı işyeri, A blok 1. kat güney doğu cepheli 1 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 4. Kat güney batı cepheli 8 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 6. kat güney batı cepheli 12 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok zemin üstü 6. kat güney doğu cepheli 11 bağımsız bölüm numaralı daire olarak belirlenmiştir.

3-) Ancak daha sonra yüklenici davalı, mimari proje değişikliği olacağını, müvekkillerime teslim edilecek A blok zemin katta bulunan 18 numaralı işyerinden apartman giriş kapısı geçeceğini ve işyerinin küçüleceğini söylemiştir. Gerek duyulması halinde bu hususa ilişkin tanıklarımız izahat verecektir. Bunun üzerine davalı, diğer arsa sahipleri ile noterde düzeltme beyannamesi (EK-2) yaparak, müvekkillerimle de tapudan kat irtifakı tesis edilerek Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … Parseldeki A blok, zemin 18 bağımsız bölüm numaralı işyeri yerine,  Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, .. Parseldeki A blok, 8.Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairenin teslim edileceği kararlaştırılmış ve müvekkillerime tapudan kat irtifakı tesis edilmiştir. (EK-3 Tapu kaydı) Dava konusu A Blok, 8. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı daire müvekkillere 2019 mart ayında teslim edilmiştir.

4-) Müvekkillerim, davalı yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre yaparak teslim ettiği Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Parsel, A Blok, 8. Kat, 16 numaralı dairenin duvarlarının çatladığını ve yağan yağmurlardan dolayı iç kısımlara su aldığını farketmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, sonradan ortaya çıkan bu gizli ayıpları Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile davalıya derhal bildirmiştir. (EK-4)

5-) Dava konusu daire binanın son katında bulunmaktadır. Söz konusu dairenin başta güney batı ve kuzey cepheleri olmak üzere her odadaki duvarlar iç kısma su almakta olup, duvarların sıva ve boyası çok belirgin şekilde zedelenmiş ve kabarmıştır. Duvarlarda oluşan rutubetten dolayı mantarlar oluşmuştur. Aynı zamanda dairenin içindeki mutfak dolapları sızan sulardan dolayı tekrar kullanılamayacak derecede kabarmış ve küflenmiştir.

6-) Söz konusu dairenin duvarlarında, tavan, çatı ve dış kısmında çatlaklar oluşmuştur. Oluşan bu çatlaklar neredeyse konutun bütün odalarında, tavanda ve tavanın üst yüzey (dam) kısmında da meydana gelmiş olup, halende çatlaklar artmaya devam etmektedir. Ayrıca yüklenici davalı  tarafından yapılan konutun yapımındaki hata ve eksiklerden dolayı dam kısmındaki  çatlaklardan yan dış duvarlara da su sızmış olup,  konutun dış kısmındaki duvarın  pencere ve balkon üstünde kalan kısımların sıva ve boyasını zedeleyerek, kabarmasına sebebiyet vermiş ve çıkmayan lekeler oluşmuştur. Tavandan ve yan duvarlardan sızan sular evin içine damlama yaptığı için fayans ve iç duvarlarda da lekeler oluşmuştur.

7-) Davalı yüklenicinin inşa edip teslim ettiği konutta meydana gelen ayıplar ortaya çıktığında  müvekkillerim, davalıya derhal Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile ayıpları bildirmiştir. (EK-4 İhtarname) Ancak davalıya sözkonusu ayıplar ihbar edildiği halde, davalı bu zamana kadar taleplerimize cevap vermemiştir. Müvekkillerimin söz konusu ayıplı daireden beklediği yararı hiçbir şekilde sağlamayacağı açıktır.

8 -) İzah edilen tüm bu hususlar gözönüne alındığında ortalama bir bina ömrü düşünüldüğünde söz konusu yapı bir yıllık bina olmasına rağmen bu haliyle ve ilerleyen yıllarda daha da artarak telafisi güç zararlara sebep olacağı aşikardır. Müvekkillerimin ayıp ihbarını içeren ihtarnamenin davalıya tebliğ tarihi 19.06.2020’dir. Müvekkil bu tarih itibari ile davalıya ihbar bildirimini yapmış ve davalı temerrüde düşmüştür.

9-) Müvekkillerimin, davalı ile yapmış olduğu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre ayıpsız bir daire teslim alabilecekken, teslim edilen dairenin ayıplı çıkması müvekkillerimin beklediği faydayı karşılamamıştır. Söz konusu daireyi kiraya verebilecek iken ayıplı olması ve kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Bu zarar şayet eser ayıplı imal edilmeseydi meydana çıkmayacak kalemlerdendir. Ayıplı eserden kaynaklı kira yoksunluğu zararının da uzman bilirkişiler tarafından hesaplanarak müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. 

10-) 6098 sayılı TBK. 475. Maddesine göre işsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.”  Bu seçimlik hak ile birlikte tazminat talep etme zarureti de doğmuştur. Açıklanan nedenlerle eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteminin yanı sıra müvekkillerin uğradığı zararında müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın davalıdan alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

11-) Bedelden indirim miktarı hesabında dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz yargıtay kararları doğrultusunda gizli ayıbın ortaya çıktığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplama yaptırılarak, dairenin ayıplı değeri ile ayıpsız değeri arasındaki fark hesaplanarak ayıpsız bedelinden indirilmelidir. İzah edilen tüm bu hususlar bilirkişi incelemesi  neticesinde ortaya çıkacaktır. Ayrıca müvekkillerim eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim istemi için ihtarname göndererek dava açmak zorunda kalmış ve bu uğurda da mahkeme, vekalet ve ihtarname masrafı, avukatlık ücreti vs. ödemiştir. (EK-5)                              

12-) Yüklenici davalı tarafından yapılıp teslim edilen konutta sonradan ortaya çıkan bu hususlar binanın yapımındaki hata ve eksikliklerden meydana geldiği açık olmakla birlikte sonradan ortaya çıkan gizli ayıp niteliğindedir. Müvekkillerimin yüklenici davalıdan teslim aldığı söz konusu bu konutta meydana gelen hata ve eksikler 6098 sayılı kanuna (md. 474…) göre  ayıplı mal kabul edilmektedir. Gizli ayıplar yönünden yasada ihbar süresiyle ilgili T.B.K. 477/3 gereği arsa sahibi  konumunda olan müvekkillerim bu ihbarı konutta meydana gelen ayıp ortaya çıktığında, gecikmeksizin yüklenici davalıya ihtarname ile bildirmiştir. (EK-4 İhtarname)

13-) Ayıplı ifa halinde; eser sözleşmesinde TBK. m. 478 uyarınca taşınmaz yapılarda 5 yıl; taşınmaz dışındaki yapılarda 2 yıl; yüklenicinin ağır kusurlu olması halinde ise eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 6098 sayılı kanun’un işsahibinin seçimlik hakları başlıklı 475. maddesinde ayıplı eserden dolayı işsahibine üç seçimlik hak tanımaktadır.

14-) Müvekkillerim yasanın kendisine tanıdığı seçimlik haklardan eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden  indirim istemi talebi için mahkemenize başvurma  zarureti hasıl olmuştur. 

H. NEDENLER        : Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                 : Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu ve kadastro kayıtları celbi, ihtarname, dairede oluşan ayıpların fotoğrafları, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif vs her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   :1-) Yukarıda izah edilen re’sen gözetilecek  nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep  haklarımız saklı kalmak kaydıyla, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere,( tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere) ayıp nedeniyle eserde oluşan şimdilik 1.000,00 TL’nin müvekkillerimin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere bedelden indirilerek, en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,

2-) Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere, şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın, müvekkillerin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere,  en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,                                       

3-) Yargılama giderlerinin (vekaletname, ihtarname giderleri de dahil olmak üzere) ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten  arz ve talep ederiz. 24.07.2020 

                                                                                                                         Davacılar Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL

 

Ekler:

 1. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 2. Düzeltme beyannamesi
 3. Tapu kaydı
 4. Ayıp ihbarı hakkında yazılan ihtarname
 5. Vekaletname ve ihtar ücreti makbuzları
 6. Yargıtay kararları
 7. Onanmış vekaletname örneği
 8. Taşınmazda oluşan çatlak, su sızıntıları, zedelenen sıva, boya ve  dolapların fotoğrafları

Eser sözleşmesinden  (kat (arsa payı) karşılığı inşaat sözleşmesi)  kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında daha fazla dilekçe örneği için buraya tıklayarak, eser sözleşmesi ihtarname örnekleri için ise buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz. 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshi İhtarname Örneği 

İhtarname (Müteahhidin İnşaat Yapım İşini Yarın Bırakarak Terketmesi ) – 1

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                               : …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde yapımını üstlendiğiniz inşaat yapım işini yarım bırakarak terk etmeniz nedeniyle sözleşmeden döneceğimizin bildirilmesi ve cezai şartın ödenmesi istememizi içeren ihtardır.

AÇIKLAMALAR     :

1-) Sayın Muhatap, müvekkillimiz ile tarafınız arasında yapılan …/…/…. tarihli sözleşmeye göre, …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde bulunan inşaat yapım işini üstlenmiş bulunmaktasınız.

2-) Tarafınız ile imzalanan sözleşmede inşaat yapım işinin bitirilmesi öngörülen süre hususunda gerekli anlaşma sağlanmış olup …/…./…. tarihinde inşaatın bitirileceği konusunda uzlaşılmakla birlikte buna rağmen sözleşme ile üstlendiğiniz inşaat yapım işini gereği gibi ve zamanında yapmadığınız gibi, işi yarım bırakarak terk etmiş bulunmaktasınız.

3-) Diğer taraftan sözleşmede öngörülen sürede inşaatı tamamlamadığınız gibi inşaatın yapımını devam ettirme konusunda herhangi bir iradenizin olmadığı da aşikardır. Sözleşmede inşaatın yapımının bitirileceği konusunda anlaşılan sürenin üzerinden yaklaşık olarak …. Gün/Ay/Yıl geçmiş olup bu sürede herhangi bir işlem yapmadığınız ortadadır. Bu hususu bildirmek için defalarca kez tarafınız ile görüşmek için uğraşılmışsa da bir türlü iletişime geçilememiştir.

4-) Müvekkilimiz ile tarafınız arasında imzalanan sözleşmede de açık hüküm olarak “İnşaatın zamanında tamamlanmaması durumunda ….. TL cezai şart ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğacak zararların ödeneceği” ne dair hüküm bulunmaktadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmeden döndüğümüz hususunu ve sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde müvekkilimize ödenmesi hususunu, ödenmemesi halinde tüm yasal hakların kullanılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz.. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

             Av. Salih BİROL

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                           Av. Salih BİROL

 

İhtarname (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İleriye Etkili ) – 2

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                  :

İHTAR EDİLEN                   :

KONU                                   : … … Noterliği’nin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ileriye doğru feshi ile menfi zararlarımızın tazmini istemini içerir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz ile tarafınız arasında imzalanmış bulunan … … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı “Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi” uyarınca, halen müvekkilime ait bulunan … ili, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kain arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine, özellikleri anılan sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiş bulunan binayı sözleşmeye ve teknik verilere uygun olarak inşa ve sözleşme gereği müvekkilimize bırakılması öngörülen bağımsız bölümleri sözleşmede belirtilen süre sonunda teslim etme edimini yüklenmiş bulunuyorsunuz.

2-) Anılan sözleşmeye göre, …/…/… tarihinde tamamlanması öngörülen inşaat, öngörülen tarihte halen tamamlanmamış olup, inşaatın halihazırdaki tamamlanma oranı, %90 civarındadır. Ancak, yine de, sözleşmede belirtilen süre sonunda iskana uygun biçimde müvekkilimize teslimi mümkün olmamıştır.

3-) İnşaatın getirildiği seviyeyi de göz önünde bulundurmak suretiyle, anılan sözleşmeyi “ileriye etkili olarak” feshettiğimizi, bunun yanı sıra;

 • Sözleşmede belirtilen gecikme tazminatı karşılığı olarak, x TL;
 • Sözleşmenin kurulabilmesi ve kurulduktan sonra ifa edilebilmesi için müvekkilimiz tarafından yapılmış olan noter, tapu, yazışma vb. masraflar karşılığı olarak, xx TL;
 • Müvekkilimize ait olup, evvelce inşaatın yapılacağı arsa üzerinde bulunan ve inşaat nedeniyle yıkılan 3  katlı kargir/betonarme/ahşap evin bedeli karşılığı olarak, … TL;
 • İnşaat nedeniyle evi yıkılan müvekkilimizin kiraya çıkmak zorunda kalması nedeniyle ödemek zorunda kaldığı kira bedellerine karşılık olarak, 20.000 TL;
 • Müvekkilimizin, tarafınızla yapılan sözleşmeye güvenerek, ret etmek zorunda kaldığı ve bir örneği ihtarname ekinde yer alan teklif nedeniyle uğradığımız zarar (yoksun kalınan kazanç) karşılığı olarak, …TL;
 • Aynı zamanda fenni verilere uygun olmayan inşaatın yıktırılarak yenisinin yaptırılması gerekeceğinden, yıkım masrafları karşılığı olarak ve yeni yaptırılacak inşaatın, sözleşme tarihinden bu yana geçen süre içinde maliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle yükleyeceği ek mali külfete karşılık olarak, ….. TL;
 • Müvekkilimize ait arsanın sözleşmenin ifası süresince ekonomik amaçlara tahsis edilmesinin olanaksız hale gelmesi sonucu uğranılan zarar karşılığı olarak, … TL;
 • Sözleşmenin ifa süresi boyunca, inşaat işinin hızlandırılması amacıyla tarafınızla sık sık görüşme yapmak zorunda kalan müvekkilimin, tek başına faaliyet gösterdiği dükkanını aynı sıklıkla ve çoğu zaman gün boyu kapalı tutmasından kaynaklanan zararlar karşılığı olarak, …TL olmak üzere;

Toplam … TL’nin, ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren … gün içinde, ve temerrüt tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesi ve ayrıca, konuya ilişkin olarak, tarafınıza şimdiye kadar yapılan ihtarları dikkate almayarak işin bu aşamaya gelmesine neden olmanız veçhile, maddi tazminatla sorumlu tutulacağınız ve söz konusu maddi tazminata ilişkin dava ve talep haklarımızın saklı olduğu hususlarını, önemle ve vekaleten ihtar ederim.

4-) İnşaatın halihazırdaki seviyesi göz önüne alınmak yoluyla, anılan sözleşmeden dolayı sahip olduğunuz alacak hakkının ayni hakka dönüşmesi veçhile, sözleşme ile tarafınıza bırakılacağı öngörülmüş olan bağımsız bölümlerden, değeri yapılan iş ile uygun orantılı olarak tespit edilecek olanın/olanların tapusu/tapuları, ödeme anında, tarafınıza verilecektir. …/…/…

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

Sayın Noter,

İşbu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı taraf tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini, tebliğ şerhli bir nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederim. …/…/…

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

 

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacaktan Kaynaklı Cevap İhtarı – 3

İHTARNAME

İHTAR EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                           : …. … Noterliği’nden düzenlenen …../…../….. gün ve ……… yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımıza ilişkindir

AÇIKLAMALAR     :

1-) Sayın Muhatap, …/…/…. tarihli ihtarnamede, müvekkilimizin yazılı sözleşme ile üstlendiği, tarafınıza ait …….. ……….. Yapı Kooperatifindeki villa ilgili olarak güçlendirme, iç ve dış dekorasyon işlerini gereği gibi ve zamanında yapmadığı, işi yarım bırakarak terk ettiği iddia edilerek sözleşmeden döneceğinizi belirtmiş bulunmaktasınız. Aşağıda açıklayacağımız nedenlerle ihtarname içeriğinde geçen iddiaların tümünü reddediyoruz.

2-) Dayanak sözleşmede ödeme planı düzenlenmiş; ödemelerdeki aksaklıkların yapım süresini uzatacağı ve aylık % …. fark ödeneceği kararlaştırılmıştır. Yapılan ödemelerin tarihleri de belirtilmek suretiyle sözleşme arkasına taraflarca şerh ve paraf edilmiştir. Ödemelerinizi sözleşmeye uygun ve zamanında yapmadığınız bu yazılı belge ile sabit olduğu apaçık ortadadır. Söz konusu sözleşme karşılıklı iki tarafa borç yükleyen nitelikte olup kendi edimini yerine getirmeyen tarafın, karşı taraftan edimini yerine getirmesini talep etmesi hukuka uygun değildir.

3-) Yine ihtarnamede, proje hazırlanıp onay alınmadığı ileri sürülmektedir. Bu konu dayanak sözleşmede düzenlenmiş olup aynen “projeler karşılıklı tasdik edilecek ve gereken değişiklikler karşılıklı mutabık kalındıktan sonra değiştirilecektir” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre yapılacak işler projelendirilmiş, mutabık kalınmış, taslaklar imzalanmak suretiyle onay alınmıştır. Dolayısıyla bu yöndeki iddialarınız da gerçeği yansıtmamaktadır.

4-) Öte yandan belirttiğiniz üzere proje aykırılık iddialarınızın da hukuki dayanağı yoktur. Çünkü müvekkil tarafınızca kendisine verilen talimatlar doğrultusunda iş yapan konumundadır. Teknik sorumluluğu üstlenmemiştir. Taslak projeler üzerindeki imzalarınız ile de bu husus sabittir. Zaten sözleşme hükmünden de anlaşılacağı üzere müvekkil üzerinde anlaşmaya vardığınız işleri ve değişiklikleri yapmıştır.

5-) Yapılan imalat bedelleri konusunda ise; bedeller hesaplanırken bu ilave işler ile birlikte yapılanların tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Buna göre müvekkil alacaklı durumunda olup bu hakkı tüm zarar-ziyan hakları ile birlikte saklı tutulmaktadır.

6-) İddia ettiğiniz bir diğer hususta, müvekkilimizin bir süre önce işi bıraktığı ve inşaat mahallini terk ettiğine ilişkindir. Gerçekte bu hususta kooperatif de devreye sokulmak suretiyle müvekkilimizin çalışmaları tarafınızca engellenmiştir.

7-) Tespit ve ihtarname girişimleriniz de bunu doğrulmaktadır. Sözleşmenin imzasından ve işin yapımına başlanmasından bir müddet sonra ödemeler ve toptan bedelin çok yüksek olduğunu, düşürülmesini gerektiğini veya işi alıp başka firmaya vermek istediğinizi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğinizi, zaman zaman müvekkile ileterek tartışma açtığınız hususu da gerektiğinde ispatlanacaktır.

😎 Sayın Muhatap işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde müvekkilimizin sözleşmede yazılı bulunan adresinde veya büro adresimizde yapılacak toplantıda hazır bulunmanızı, yaptığınız ödemelerin karşılamadığı miktarı müvekkile nakden ödemenizi, uyuşmazlığın bu şekilde sulh yoluyla bitirilmesinin her iki taraf yararına olduğunu, aksi halde talepleriniz ve sözleşmeyi feshetmeniz hukuken haklı sayılamayacağından bu hususta tüm yasal hakların kullanılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

              Av. Salih BİROL

 SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                         Av. Salih BİROL

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi konusu ile  ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, çalışma alanlarımızı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İşler Bedeli  Ve Nama İfaya İzin İstemi Dava Dilekçesi

 … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve kusurlu işler bedeliyle kira ve gecikme tazminatı alacağının tahsili ve nama ifaya izin verilmesi istemimize ilişkindir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecektir. Ancak davacı teslim tarihi üzerinden … ay geçmesine karşın inşaatı müvekkilimize teslim etmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; taraflarca yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen ; “İnşaatın sözleşme ile verilen 36 aylık süre boyunca bitirilmemesi üzerine yüklenici bir kereye mahsus olmak üzere arsa sahibinden 12 aylık ek süre isteyebilir. Yüklenicinin 12 aylık ek süre içinde inşaatın bitirilmemesi halinde kendisine bırakılan dairelerden bir tanesi uğranılan zarar ve ziyanın karşılığı olmak üzere mülk sahibine bırakılacaktır.” ifadesine istinaden,  kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve inşaatı teslim etmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de inşaat ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan teslim süresi dolmasına rağmen inşaatın teslim edilememesinden dolayı müvekkilimiz halen kiracı olarak oturduğu …. … …./…. adresinde … – TL kira bedelini ödemeye devam etmekte olup bu durum maddi açıdan kendisine zarar vermektedir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimiz için nama ifaya izin verilmesini,…. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2. Tapu Kaydı
 3. …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle inşaattaki mevcut  eksikliklerin arsa sahibi tarafından yüklenici nam ve hesabına ikmali için, müvekkilimiz arsa sahibi adına nama ifaya izin verilmesine, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere)…. -TL eksik ve kusurlu işler bedeliyle, … -TL kira ve gecikme tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:       

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2.  Tapu Kaydı
 3.  …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları
 5.  Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

                                                                                                            

Tazminat Davası ( Müteahhidin İnşaati Yarım Bırakarak Terketmesi)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalının yapımını üstlendiği inşaat yapım işini yarım bırakarak terk etmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan …. TL. cezai şartın ve ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğan ….. TL. zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               : 1-) Davacı müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan …/…/…. tarihli sözleşmeye göre, davalı müteahhit, …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde inşaat yapım işini üstlenmiş bulunmaktadır. (EK – 1) Ekte de yer alan sözleşmeden de görüleceği gibi inşaat yapım işinin bitirilmesi öngörülen süre hususunda …/…/…. tarihi bakımından taraflar arasında gerekli anlaşma sağlanmış olup buna rağmen davalı sözleşme ile üstlendiği inşaat yapım işini gereği gibi ve zamanında yapmadığı gibi, işi yarım bırakarak terk etmiş bulunmaktadır.

2-) Diğer taraftan sözleşmede öngörülen sürede inşaat tamamlamadığını gibi inşaatın yapımını devam ettirme konusunda davalının herhangi bir iradesinin de olmadığı aşikardır. Bu hususa ilişkin olarak …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosyası ile inşaatın durumuna ilişkin yaptırılan tespite dair dava dosyası fotokopisi de ektedir. (EK – 2 )

3-) Sözleşmede inşaatın yapımının bitirileceği konusunda anlaşılan sürenin üzerinden yaklaşık olarak …. ay geçmiş olup bu sürede herhangi bir işlem de yapılmadığı ortadadır. Davalı tarafa da ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi gönderilerek bu husus davalı tarafın da bilgisine sunulmuştur. (EK – 3)

4-) Ekte sunulan sözleşmede de açık hüküm olarak bulunan “İnşaatın zamanında tamamlanmaması durumunda ….. TL cezai şart ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğacak zararların müteahhit tarafından ödeneceği”ne dair hüküm bulunmaktadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. 6100 S. K. m. 1, 2, 5.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 •  …. Mahkemesi’nin …./Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 •  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 • Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER:

 1. Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 2.   …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 3.  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 4.  Bir adet onaylı vekaletname örneği                                                               

                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

 

Hatalı İmalattan (Ayıplı Mal) Kaynaklanan Zararın Tahsili İstemi Dava Dilekçesi Örneği

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                             :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalı …. Yapı Kooperatifi’nin yapımını üstlendiği konutların hatalı imalatı sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, …. Yapı Kooperatifi’nin ortağı olup (EK 1) davali kooperatifin dava dışı yüklenici …. isimli şirkete yaptırdığı konutlar …. yılında meydan gelen depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelmişlerdir. Bu konuda …. Mahkemesi’nden almış olduğumuz tespit kararı dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 2)

2-) Davalı kooperatifçe inşa edilen konutların depremde yıkılarak oturulamaz hale geldiği mahkemenin tespiti ile de sabit olmuş olup yapı kooperatifinin, akçalı yükümlülüklerini yerine getiren ortağına oturmaya elverişli konut vermek zorunda olduğu, teslim ettiği konutun ayıp ve eksikliklerinden sorumlu olduğu kuşkusuzdur.

3-) Davalı kooperatife konutunda oluşan zararları gidermesi için müvekkilimiz adına …. Noterliği’nin …. yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK 3) ile … gün süre tanınmış olduğu halde kendisine konutlarda oluşan hasarların giderilebilir olduğu belirtilip bugün yarın tamiratlara başlayacağız diyerek oyalanmış ve bugüne kadar da herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır.

4-) Müvekkilimiz yaşadıkları deprem korkusunun yanında, yıllardır çalışmaları karşılığı yapmış oldukalrı birikimlerle girdikleri davalı kooperatife güvenerek depreme dayanıklı olduğu garantisi verilen konutları almış ve bütün birikimlerini kaybetmiş; depremden bu yana yaklaşık … aydır baba evinde sığıntı gibi yaşamakta olup manevi yönden çökmüş durumdadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle …. TL maddi ve …. TL manevi zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486; 1163 S. K. m. 1; 6100 S. K. m. 1, 14.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • 1-) Ortaklık Sözleşmesi
 • 2-) …. Mahkemesi’nin …/… Değişik İş sayılı tespit kararı
 • 3-) …/…/…. Tarihli ……   Noterliğinden çekilen ihtarname
 • 4-) Bilirkişi İncelemesi                                      

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

                                                                                                 

                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                           Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davası (Arsa Payı Oranında)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                  :Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik işler bedelinin müvekkilin arsa payı karşılığında davalı yükleniciden tahsili istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecek olup, sözleşmede ayrıca bahse konu taşınmaza yönelik olarak yüklenicinin çevre düzenlenmesi de yapacağı kararlaştırılmıştır. Ancak davalı yüklenici davaya konu olan inşaatı sözleşmede kararlaştırılan sürede bitirmediği gibi, yine sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlemesi edimini de yerine getirmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve sözleşme ile üzerine düşen edimi yerine getirmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de çevre düzenlemesi ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlenmesi yapılması işinin yerine getirilmemesi sebebiyle, müvekkilimiz ….. TL ödeyerek, kira masrafından kurtulup bir an önce kendi evine taşınmak için çevre düzenlenmesini yaptırmış ve nihayetinde …./…/… tarihinde evine taşınabilmiştir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimizin arsa payı oranında …. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 • 1-) …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 • 2-) Tapu Kaydı
 • 3-) …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 • 4-) Banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle eksik iş bedelinin tahsilinin müvekkilin arsa payı oranında, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

                                                                                                                 Davacı Vekili

                                                                                                             Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Kaybı Ve Gecikme Tazminatının Tahsili Dava Dilekçesi

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ile davalı yüklenici taraf arasında, ……/…./…tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK – 1)

2-) Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince, davalı yüklenici kendi üzerine düşen edimleri yerine getirmemiş ve taşınmazı %….. seviyesinde yarım bırakarak terk etmiştir. Davalı yüklenici iş bu sözleşme gereğince taşınmazı …./…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak teslim edecek olmasına rağmen, ne taşınmazı tamamlamış ne de sözleşmede belirlenen tarihte teslim etmiştir.

3-) Müvekkilimiz davaya konu taşınmazın zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi nedeniyle taşınmazdan istediği verimi alamamış, üstelik yaşadığı maddi kayıp yanında bir de manevi üzüntü duymuştur. Yaşanılan bu maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesi adına, …/…/… tarihinde taşınmazın eksik işlerinin tamamlanması ve teslimi adına ……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesiyle bir ihtarname göndermişse de, davalı yükleniciden herhangi bir cevap gelmemiş üstelik ihtara konu olan edimler de yerine getirilmemiştir. (EK – 2)

4-) Yukarıda izahına çalışılan sebeplerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile, uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının tazmini için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 473.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-Taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi

2-……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesi

3-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tazminine yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz…./…/…

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

 

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal  Tahliye Davası Dilekçe Örneği 

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                : xx xx

VEKİLİ                           : Av. Salih BİROL  – Kayalıbağ Mah. T. Cemal          Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI                                : xxx xxx

KONU                              : Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Talebimizden        İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-Davalı, Adana İli, … İlçesi, … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde hiçbir hakka dayanmadan, (intifa, sükna, kira vb.) malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiş bulunmaktadır.

2-Davalının haksız olarak yerleşmiş olduğu söz konusu dairenin mülkiyeti … … Apartmanına ait olup, söz konusu daire Adana … Noterliği’nin … tarih ve .. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre de ortak alan vasfındadır. (EK-1) (Tapu Kayıtları ve Mimari Proje incelendiğinde de söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ortaya çıkacaktır.)

3-Müvekkil, davalıya yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin … tarih ve 09107 yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi de (EK-2) tarafımızca davalıya gönderilmiştir.

4-Davalı ise Adana … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, ilgili belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairede değişiklikler yaptığını ve maliki olduğunu iddia ederek haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüze devam etmiştir.

5-Davalının göndermiş olduğu söz konusu cevabi ihtarnamesindeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çünkü söz konusu ….. Parselde kain B Blok Zemin Katta bulunan daireye ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

6-Gerek Adana …. Noterliği’nin … tarih ve 03180 yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek mimarı proje ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı 634 sayılı KMK ve ilgili mevzuat hükümleri gereği sabittir.

7-Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur. Davalı, söz konusu bina inşaatini yapan müteahhit .. … ’ın gayriresmi ortağı olan … … isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu hususa ilişkin tanıklarımızda mevcuttur. Davalı, müvekkilime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.

8-Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde Akar Park Apartmanı B Blok zemin kat; GİRİŞ HOLÜ, ELEKTRİK PANO ODASI, KREŞ, MESCİT, SPOR ODASI olarak belirlenmiştir. Ayrıca MESCİT odası yapıldığı halde davalı tarafından tekrar yıktırılmıştır. Bu hususa da kat maliklerinden .. … tanıktır. Zaten davalı göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuştur.

9-Davalı hakkında hakkı olmayan yere tecavüz, mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2020/…. soruşturma no’lu dosyası ile şikayette bulunulmuştur. 

10-Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere müvekkillerim maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Davalının, malik ya da kira sözleşmesi olmamasına rağmen, müvekkillerin taşınmazına haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu sabittir. Davalıya yapılan yazılı ve sözlü uyarıların sonuçsuz kalması üzerine mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 4, 6, 119, 6098 S. K. m. 323. 634 S.K. m. 16,33

HUKUKİ DELİLLER          :

 • Adana … Noterliği’nin 03.02…. tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana … Noterliği’nin 18.05….. tarih ve … yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana … Noterliği’nin 22.05…. tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Söz konusu taşınmazın mimari projesinin celbi (Sarıçam Belediyesi)
 • …  ait tapu kayıtlarının celbi.
 • Tapu Kayıtları, Keşif , Bilirkişi, Tanık  her türlü yasal delil.            

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebepler dahilinde, davalının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu Adana İli, …  İlçesi, …. Mahallesi, …. Sokak, No: … … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.07.2020

Davacı Vekili

          Av. Salih BİROL

fuzuli ( haksız ) işgal dava
fuzuli ( haksız ) işgal – dava dilekçe örneği

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal Tahliye İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

… …  Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu Adına Yetkilisi : Ad- Soyadı – T.C. – Adresi

VEKİLİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

İHTAR EDİLEN

:

Adı – Soyadı – T.C. – …. Sarıçam/ADANA

KONU

:

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                     :      Sayın Muhatap ;

1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No:.. adresinde bulunan …. Apartmanı B Blok zemin katta bulunan dairede hiçbir hakka dayanmadan malik ya da kira sözleşmeniz olmadan yerleşmiş bulunmaktasınız.  Yerleşmiş olduğunuz söz konusu daire …  Apartmanına aittir. Tarafınıza herhangi bir sebeple (kullanma, oturma, kira vb.) hakkı da tanınmamıştır.

Haksız olarak yerleşmiş olduğunuz dairede işgalci konumundasınız. Yaklaşık bir buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde …  Apartmanına ait söz konusu dairede oturmaya devam etmiş; müvekkilimiz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve kat malikleri tarafından sözlü olarak defalarca uyarılmanıza rağmen evi terk etmemiş olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu süreç içerisinde tarafınızca, müvekkillere  herhangi bir kira  ödemesi de yapılmamıştır.

2-)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 683. maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.“ düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde de;

“(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.”  Şeklinde  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  Suçu tanımlanmıştır.

Yapmış olduğunuz eylem hukuk düzeni sınırları içerisinde suç teşkil etmektedir. Hakkınızda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette de bulunulacaktır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkillere ait taşınmazı 14 gün içinde tahliye etmenizi, aksi halde savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuk mahkemelerinde elatmanın önlenmesi, ecrimisil (tazminat) talep edeceğimizi, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz. 18.05.2020

                                                                                                         İhtar Eden Vekili

     Av. Salih BİROL

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 18.05.2020                              

 İhtar Eden Vekili

                                                                                                         Av. Salih BİROL

 

Fuzuli İşgal – Mala Zarar Verme ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayet Dilekçesi 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI‘NA

YAKINAN

:

…… Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu

Yetkilisi  Ad – Soyad – T.C. – Adres

VEKİLLERİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan /ADANA

ŞÜPHELİ

:

Ad – Soyad – T.C. – Adres 

SUÇ

:

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz , Mala Zarar Verme, İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK 154, 151, 153)  

AÇIKLAMALAR                 :   1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daire ortak alan vasfında olup, Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve …  yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi (EK-1) , imarı planı ve tapu kayıtları incelendiğinde de ortak alan olduğu ortaya çıkacaktır.

Şüpheli, ortak alan vasfındaki Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daireye hiçbir hakka dayanmadan, malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiştir. Müvekkillerim, şüpheliye yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi (EK-2) de tarafımızca şüpheliye gönderilmiştir.

2-) Şüpheli ise, Adana … Noterliği’nin 22.05.2020 tarih ve 11482 yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairenin maliki olduğunu, iddia ederek söz konusu uygulamaya devam etmiştir. Şüphelinin iddiaları gerçek dışı olup, Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … parselde kain B Blok Zemin katta bulunan taşınmaz ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

Gerek  Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek imar planı ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfından olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı sabittir. Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur.

3-) Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde B blok zemin kat için giriş holü, elektrik pano odası, kreş, mescit, spor odası olarak belirlenmiştir. Mescit odası yapıldığı halde şüpheli tarafından tekrar yıkılmış bu duruma da … …. tanıktır.

Hatta şüpheli … …. ’e bir konuşmasında benim bu dairenin tapusunu alabilmem için sizin imza vermeniz gerekiyor demiştir. Şüpheli göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuş, mala zarar verme ve ibadethanelere zarar verme suçu  sübut bulmuştur.

Şüpheli,  inşaati yapan müteahhit … …. ’ın gayrıresmi ortağı olan … …. isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu husus aşağıda isimleri yazılı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkacaktır. Şüpheli, müvekkillerime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.       

 4-) Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere, müvekkillerim, maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Yapılan sözlü ve yazılı uyarıların sonuçsuz kalması, söz konusu daireden bir süredir yararlanamıyor olması nedeniyle uğradığı zarar ve şüphelinin uyarılar karşısında gösterdiği pişkin tavırları, müvekkilimin sayın makamınıza işbu suç duyurusunda bulunmaya karar vermesine neden olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K. m. 154,  5271 S. K. m. 158 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkile ait taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarının celbi, keşif ve bilirkişi incelemesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ihtarname,  tanık beyanları ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, şüpheli hakkında “hakkı olmayan yere tecavüz”, “ mala zarar verme” ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçları nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederim. 12.06.2020

                                                                                  Yakınan Vekili

Av. Salih BİROL

Tanıklarımız:

 1.  Ad – Soyad – T.C. – Adres
 2.  Ad- Soyad – T.C. Adres

EK:

 • Adana 18.. Noterliği’nin ….. tarih ve ….. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana 2… Noterliği’nin … tarih ve …… yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana 11…. Noterliği’nin …. tarih ve 11… yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Mimarı proje
 • Vekaletname

Fuzuli ( Haksız ) işgal kaymakamlık makamına yapılan başvuru dilekçesine  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

 

Ayıp İhbarı Ayıplı Konut İhtarname Örneği 

İHTARNAME

İhtar Edenler : Ad , Soyad , T.C. , Adres

Vekili                :  Av. Salih BİROL

                             Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret                                       Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

Muhatap          : ….. İnşaat (T.C. Kimlik No: 321……………….)

                             ….. Seyhan/ADANA 

Konusu            : Ayıp ihtarı hakkında dilekçedir.

Açıklamalar   :  Sayın Muhatap;

                             Tarafınız ile müvekkillerim arasında Adana İli, … İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde vaki ve kain tapunun, … Ada, … parselde bulunan taşınmaz üzerinde Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve 03180 yevmiye numarası ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi düzenlenmiştir.

İş bu sözleşmeye göre müvekkile teslim edilecek bağımsız bölümlerden A Blok zemin 18 bağımsız bölüm numaralı işyerinin içerisinden apartman giriş kapısı geçeceği ve işyerinin küçüleceğini belirtmeniz üzerine düzeltme beyanı ile sözleşmede tekrar düzenleme yapılarak işyeri yerine A Blok 8. Kat 16 numaralı bağımsız bölümün teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Müvekkillerim tarafınızca yapılan inşaate 2019 mart ayında taşınmıştır. Ancak söz konusu inşaatin  yapı kullanma izni sözleşmede belirtilen süre dolmasına rağmen hala alınmamıştır. Ayrıca bina da ortak alanlarda birçok eksik işlerde (korkuluk demirleri, asansör, yangın merdiven boyası, su sayaç dolabı, zemin kapı vb.) mevcuttur.

Öte yandan söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre müvekkile teslim edilen dairelerden Adana İli, … İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mah. … Ada,  … Parsel, A Blok 8. Kat 16 numaralı dairede, müvekkil sonradan ortaya çıkan gizli ayıpların meydana geldiğini farketmiştir. Konutun duvarları yağan yağmurlardan dolayı iç kısımlara su almış, özellikle taşınmazın güney batı ve kuzey cepheleri olmak üzere, her odada duvarlar iç kısma su almakta olup, duvarların sıva ve boyası zedelenmiştir. Yağan yağmurlardan dolayı içeriye sızan sular tavandan damlama yapmak suretiyle evin içine birikmiş ve duvarlarda oluşan rutubetten dolayı mantarlar oluşmuştur. Aynı zamanda dairenin içindeki mutfak dolapları sızan sulardan dolayı tekrar kullanılamayacak derecede kabarmış ve küflenmiştir. Söz konusu dairenin duvarlarında özelliklede tavan, ortak alan çatı ve dış kısmında çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca dairedeki hata ve eksiklerden dolayı, bu çatlaklardan yan duvara su sızmış, sızan su duvarın boya ve sıvasını ağır  bir şekilde  zedeleyerek, kabarmasına sebebiyet vermiştir. Tavandan ve yan duvarlardan  sızan sular evin içine  damlama yaptığı için, fayans ve evin içindeki  duvarlarda  lekelerin oluşmasına sebebiyet vermiştir.

İzah edilen tüm bu hususlar göz önüne alındığında, ortalama bir bina ömrü düşünüldüğünde söz konusu yapı bir yıllık bina olmasına rağmen bu haliyle ve  ilerleyen yıllarda da telafisi güç zararlara sebep olacağı aşikardır.  Taşınmazdaki bahsi geçen hata ve eksikler hayatın olağan akışına aykırı nitelikte olup, bu nedenle müvekkile arsa payı karşılığı yapıp devretmiş olduğunuz taşınmazın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği ayıplı mal niteliğinde olduğu her türlü izahtan varestedir.

İzah edilen nedenler yüzünden, konutta meydana gelenler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği ayıplı mal niteliğinde olduğu ortada  olup, ayıbı tarafınıza hemen bildirerek, aynı kanunun 475. Maddesi gereği konutta ayıp oranında bedel indirimi yapılmasını; aksi taktirde tarafınız firmanız aleyhine yasal yollara müracaat edeceğimizi ihtaren bildiririz. 18.05.2020

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL

Sayın Noter    : Üç nüshadan ibaret olan  işbu ihtarnamenin bir suretinin  dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini  ve muhatap tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygılarımla arz ederiz. 18.05.2020                           

İhtar Eden Vekili

                                                                                                               Av. Salih BİROL

 

Kat, Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir ? örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi diğer adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşmeye konu arsa (gayrimenkul) sahibinin arsanın belli bir payını yükleniciye (müteahhit) devredip, yüklenicinin de (müteahhit) karşılığında arsa üzerine yaptığı belli sayıda daireleri arsanın sahibine teslim etmesini konu edinen iki taraflı sözleşmedir. 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi - adana avukat

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi örneği

 • TARAFLAR

Müteahhit Firma:  Ad Soyad / Unvan, T.C. /VKN. /Adres

Arsa Sahibi           : Ad Soyad /  T.C. /Adres

                                 …  PAFTA –  …  ADA – …  PARSEL

Adres değişiklikleri en geç 5 gün içinde karşı tarafa bildirilecektir.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

Adana ili … İlçesi, … Mahallesi’nde ve tapunun K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – …  parselinde kayıtlı arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması. Müteahhit A. B. tarafından imar durumuna, onaylı projelerine, bu sözleşme ile eklerine uygun olarak inşaat yapılacaktır. Arsa sahibi N. B. arsadaki kendi hissesi için bu sözleşmeyi yapmaktadır.

 • ARSA DEĞERİ                                                                                                   

Taraflar inşaat yapılacak olan yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmaza ait emlak vergisi beyan değerlerine uygun olarak K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – … parsel … TL değer takdir edilmiştir. Bu değerin emlak vergisi beyan değerinden düşük olmadığını taahhüt ederler.

 • BİNA

Belediye tarafından tasdik edilen veya edilecek olan mimari, betonarme, sıhhi tesisat, elektrik ve diğer projelerine ve fenni evrakına uygun inşa edilecektir.

 • İNŞAATIN İDARESİ

İnşaatın idaresi müteahhit firmaya ait olup inşaatın fenni mesuliyetini deruhte eden mimar mühendis tarafından tasvip edilmeyen taşeron çalıştırılmayacaktır.

 • KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ

Taraflar kat irtifakını inşaatın başlaması ve su basman seviyesine gelinceye kadar kuracaklardır. Kat mülkiyetini ise inşaatın hitamında bağımsız bölümlerin malikleri müştereken kuracaklardır. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması masrafları müteahhide aittir.

 • YASALARA UYMA DURUMU

Gerek mal sahibi gerekse müteahhit arsa üzerinde yapılacak inşaattan dolayı Medeni kanun, Borçlar kanunu ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile sair kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi şimdiden kabul ederler.

 • MASRAFLAR VE SORUMLULUK

Müteahhit bu sözleşme ile taahhüt ettiği işi kendisi yapacaktır. Proje ücretleri, tapu harçları, belediye, SSK ile olacak idari ve mali münasebetler, genel iskan izninin alınması, cins tahsisinin, kat irtifakının, kat mülkiyetinin yapılması müteahhide ait olacaktır. Emlak vergileri, arsa sahibine ait arsa payları ve daireler için arsa sahibi tarafından, müteahhide ait arsa payları ve dairelerin emlak vergileri sözleşme tarihinden itibaren müteahhit tarafından ödenecektir.

 • İNŞAATIN SÜRESİ

Arsa boş olarak teslim edildikten sonra, terk işlemleri yapılacak, kentsel dönüşüm raporu alınması için gerekli işlemler yapılacak,  projeler yapılıp belediye onayına sunulacaktır. Terk ve kentsel dönüşüm işleri bittikten sonra ruhsat alınacak, ruhsat alındıktan ( ilgili belediyeden çıkışı ) sonra 18 ay içerisinde inşaat bitirilip teslim edilecektir. Bina imar ve deprem yönetmeliklerine, onaylı projelere uygun yapılacaktır.

 • SÜRE UZATIMI

İnşaatın yapım süresi aşağıdaki zorunlu nedenler dışında uzatılamaz.

 1. Bölgesel ve genel seferberlik durumu
 2. Salgın hastalık vb. sebepler
 3. Su baskını, deprem, şiddetli yağış, don gibi doğal afetler
 4. Ana inşaat malzemelerinin piyasada bulunamaması
 5. Projenin belediye ve imar müdürlüğünde tadilatı
 6. İnşaatın seyrine tesir eden yeni karar ve kanunların çıkması
 • İNŞAAT DURUMU VE PROJENİN HAZIRLANMASI

… Belediyesi’nden alınacak imar durumuna ve yönetmeliklere uygun projeler hazırlanacaktır. K 18 D 21 C 3 A  pafta – … ada – … parsel terk işlemleri yapılacak. Kentsel dönüşüm yasası kapsamına alınacaktır.  Bu süre içerisinde ön projelere bağlı kalınacaktır. Mevcut, şu anda onaylanan projeler avan projelerdir. Esas projelerde buna bağlı kalınacak, ancak belediyenin, yönetmeliklerin istediği zorunlu değişiklikler yapılacaktır. Terk ve kentsel dönüşüm raporu işlemleri bittikten sonra projeler ilgili belediye onayına sunulacaktır.

 • KARŞILIKLI SORUMLULUK

Mal sahibi bu sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 güne kadar arsayı teslim edecektir. Bu arada müteahhit projeleri hazırlayacak, arsa üzerindeki yapılar yıkıldıktan sonra belediye onayına sunacaktır.

İnşaat, ruhsatı alındıktan sonra hemen inşaata başlanacaktır. Müteahhidin mükellefiyeti yapı genel kullanım izin belgesi alındıktan sonra sona erer. Bu arada yapı denetim sorumluluğu yasal süresince devam edecektir. Binanın umumi iskan belgesini müteahhit alacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, kanal abone bedellerini her daire sahibi kendisi ödeyecektir.

 • ÖLÜM DURUMU

Taraflardan birinin ölümü halinde bu sözleşme tüm hükümleri ile birlikte kanuni mirasçılarına intikal eder. Mirasçıları işi yürütür. Tarafların mirasçıları iş bu mukavele dışında bir hak talep edemez.

 • ANLAŞMAZLIKLAR

Taraflar bu sözleşmeye uymayı kabul ve taahhüt eder. Bir ihtilaf halinde T.C. ADANA mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşme tarafların kanuni varislerini de bağlar. İnşaat zamanında bitirilip teslim edilmezse müteahhit daire sahibine her ay rayiç bedel üzerinden kira ödemeyi, arsa sahibi de bu sözleşme şartlarının yerine getirilmesi konusunda müteahhide zorluk çıkarmayacağını kabul eder. Bu sözleşmeyi taraflar tek taraflı bozamaz.

 • OTURMA RUHSATI

İşin bitiminden sonra taraflara ait kat ve bağımsız bölümlerin oturma ruhsat harçları ve masrafları ile elektrik, su abone masrafları depozito teminat paraları tarafların kendileri tarafından ödenecektir. Elektrik, su bağlanması oturma ruhsatlarının alınması için gerekli belgeleri müteahhit hazırlayacaktır.

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI UYGULANACAKTIR

 

 • KAT İRTİFAKI TESİSİ

Projeler belediyede onaylandıktan sonra tapuda kat irtifakı kurulacaktır. Bununla ilgili masraflar müteahhide ait olacaktır.

Dairelerin bölüşülmesi şu şekilde olacaktır:

Bulunduğu Kat

Bağımsız bölüm no.

Sahibi

Eklentisi

İnşaat Cinsi

Arsa Payı

Zemin

5

A.B.

DEPO * OTOPARK

Betonarme Karkas

1/5

1

1

N. B.

 

Betonarme Karkas

1/5

1

2

N. B.

 

Betonarme Karkas

1/5

2

3

A.B.

DUBLEKS

Betonarme Karkas

1/5

2

4

A.B.

DUBLEKS

Betonarme Karkas

1/5

 

 • DİĞER BAZI ŞARTLAR VE TAPUYA ŞERH KONULMASI

Taraflar iş bu sözleşmeyi münferit müracaatlarla tapuya şerh ve tescil ettirebilirler.

Tapu kayıtlarının tetkik ve doğruluğunun tetkikinden noteri vareste tutarlar. Mal sahibi inşaatın ve müracaatların yapılabilmesi için müteahhide özel bir vekâletname vereceklerdir.

 • TARAFLAR ARASINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DAĞILIMI

Hazırlanacak projelere göre çıkacak daireler mal sahibi ve müteahhit arasında paylaştırılacaktır. Zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm işyeri, 2.kat 3nolu bağımsız bölüm dubleks daire, 2.kat 4nolu bağımsız bölüm dubleks daire A.B.’a 1.kat 1 nolu bağımsız bölüm daire ve 1. Kat 2 nolu mağımsız bölüm daire N. B.’a ait olacaktır.

 • MÜTEAHHİDE AİT OLACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ YETKİSİ

Arsa sahibi müteahhide ait dairelerin tapularını kat irtifakı kurulduktan sonra verecektir.

 • BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Yukarıda 19. Maddede taraflara ait bağımsız bölümler tarifle belirtilmiş ve taraflar bu tarifleri esas alarak bu sözleşme ekine kendi imzalarını havi bir taslak numarataj koymuş olup ileride belediyece verilecek tasdikli numarataj belgesi ile bu taslak numaratajda yazılı bağımsız bölüm numaraları ile uygunluk sağlanmadığı takdirde taraflar yapılan tarif ve taslak numaratajda kendilerine ait olduğu imzaları ile belirlenen daire konumlarına bağlı kalmak şartı ile bağımsız bölüm numaralarını değiştirebilirler. Yani bağımsız bölümlerin tarifleri belirlenen konuları değişmemek şartı ile numaraları değişebilir. Tarif esastır.

SATIŞ VAADİ AKTİ;

Taraflardan arsa sahipleri şu suretle söze başladı:

Sahibi bulunduğumuz yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmazda sözleşmemiz gereği bize isabet eden bağımsız bölümler üzerindeki hisselerimiz kendi uhdemizde ipka ile geriye müteahhide kalan bağımsız bölüm hisseler karşılığında ve arsa üzerinde müteşekkil bir apartman binası inşa etmek koşulu ile müteahhide satmayı vaad ve taahhüt ediyorum.

Taraflardan müteahhit söz alarak;

Bende sözü edilen parsel üzerinde yukarıda yazılı olduğu şekilde apartman binasını plan ve projesine uygun olarak yapmak üzere adıma isabet eden bağımsız bölümlerdeki hisselerimi satın almayı vaad ve taahhüt ediyorum.

FENNİ ŞARTLAR

 • KABA İNŞAAT

Bina onaylı projelere, imar ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak betonarme karkas yapılacaktır.

 • SIVALAR BOYALAR

Sıvalar, şaplar uygun dozda malzeme ile iç duvarlar alçılı saten boya, dış duvarlar silikonlu akrilik boya ile boyanacaktır.

 • BANYO – MUTFAK – WC

Banyo, wc duvarları tavana kadar, mutfak tezgâh üstü 50cm fayans; yerler seramik; balkonlar seramik olacaktır. Fayans, seramik, bataryalar TSE li olacaktır. Mutfak dolapları mdf lam tezgâh granit yapılacaktır.

 • DOĞRAMALAR

Kapılar lake boyalı Amerikan, dış doğramalar çift camlı plastik doğrama, apartman girişi demir olacaktır. Korkuluklar alüminyum ve cam olacaktır.

 • ELEKTRİK TESİSATI

Elektrik tesisatı projesine uygun TSE li malzeme ile yapılacak; sigortalar, kaçak akım röleleri Siemens marka olacaktır.

 • SU TESİSATI

Temiz su ve pis su tesisatında TSE li malzemeler kullanılacaktır. Kalorifer tesisatı döşenecektir. Kombi ve petekler mal sahibine aittir.

 • SALON VE ODA ZEMİNLERİ

Laminat parke kullanılacaktır.

 • TAVANLAR

Oda ve salon tavanları kartonpiyer, banyolar asma tavan olacaktır.

 • Müteahhit tüm dairelere aynı kalitede ürün kullanacaktır.
 • Panjur için yerleri bırakılacak her daire sahibi isterse kendisi yaptıracaktır.
 • Ahşap karkas çatı yapılacak, kiremit döşenecektir.
 • Doğalgaz kolon tesisatları döşenecektir.
 • Binanın tüm cephelerinde, yalıtımlı tuğla veya çift sıra tuğla arasına strofor kullanılacaktır. Cephe yalıtım sistemi belirlenmesi ve tercihi müteahhide aittir.

Gayrimenkul hukuku davaları  hakkında diğer yazılarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz