Fuzuli ( Haksız ) İşgal Tahliye Davası Dilekçesi

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal  Tahliye Davası Dilekçe Örneği 

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                : xx xx

VEKİLİ                           : Av. Salih BİROL  – Kayalıbağ Mah. T. Cemal          Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI                                : xxx xxx

KONU                              : Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Talebimizden        İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-Davalı, Adana İli, … İlçesi, … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde hiçbir hakka dayanmadan, (intifa, sükna, kira vb.) malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiş bulunmaktadır.

2-Davalının haksız olarak yerleşmiş olduğu söz konusu dairenin mülkiyeti … … Apartmanına ait olup, söz konusu daire Adana … Noterliği’nin … tarih ve .. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre de ortak alan vasfındadır. (EK-1) (Tapu Kayıtları ve Mimari Proje incelendiğinde de söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ortaya çıkacaktır.)

3-Müvekkil, davalıya yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin … tarih ve 09107 yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi de (EK-2) tarafımızca davalıya gönderilmiştir.

4-Davalı ise Adana … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, ilgili belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairede değişiklikler yaptığını ve maliki olduğunu iddia ederek haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüze devam etmiştir.

5-Davalının göndermiş olduğu söz konusu cevabi ihtarnamesindeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çünkü söz konusu ….. Parselde kain B Blok Zemin Katta bulunan daireye ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

6-Gerek Adana …. Noterliği’nin … tarih ve 03180 yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek mimarı proje ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfında olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı 634 sayılı KMK ve ilgili mevzuat hükümleri gereği sabittir.

7-Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur. Davalı, söz konusu bina inşaatini yapan müteahhit .. … ’ın gayriresmi ortağı olan … … isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu hususa ilişkin tanıklarımızda mevcuttur. Davalı, müvekkilime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.

8-Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde Akar Park Apartmanı B Blok zemin kat; GİRİŞ HOLÜ, ELEKTRİK PANO ODASI, KREŞ, MESCİT, SPOR ODASI olarak belirlenmiştir. Ayrıca MESCİT odası yapıldığı halde davalı tarafından tekrar yıktırılmıştır. Bu hususa da kat maliklerinden .. … tanıktır. Zaten davalı göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuştur.

9-Davalı hakkında hakkı olmayan yere tecavüz, mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2020/…. soruşturma no’lu dosyası ile şikayette bulunulmuştur. 

10-Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere müvekkillerim maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Davalının, malik ya da kira sözleşmesi olmamasına rağmen, müvekkillerin taşınmazına haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu sabittir. Davalıya yapılan yazılı ve sözlü uyarıların sonuçsuz kalması üzerine mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 4, 6, 119, 6098 S. K. m. 323. 634 S.K. m. 16,33

HUKUKİ DELİLLER          :

 • Adana … Noterliği’nin 03.02…. tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana … Noterliği’nin 18.05….. tarih ve … yevmiye no’lu tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana … Noterliği’nin 22.05…. tarih ve … yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Söz konusu taşınmazın mimari projesinin celbi (Sarıçam Belediyesi)
 • …  ait tapu kayıtlarının celbi.
 • Tapu Kayıtları, Keşif , Bilirkişi, Tanık  her türlü yasal delil.            

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebepler dahilinde, davalının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tecavüzde bulunduğu Adana İli, …  İlçesi, …. Mahallesi, …. Sokak, No: … … Apartmanı B Blok Zemin Kat adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.07.2020

Davacı Vekili

          Av. Salih BİROL

fuzuli ( haksız ) işgal dava
fuzuli ( haksız ) işgal – dava dilekçe örneği

 

Fuzuli ( Haksız ) İşgal Tahliye İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

… …  Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu Adına Yetkilisi : Ad- Soyadı – T.C. – Adresi

VEKİLİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

İHTAR EDİLEN

:

Adı – Soyadı – T.C. – …. Sarıçam/ADANA

KONU

:

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                     :      Sayın Muhatap ;

1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No:.. adresinde bulunan …. Apartmanı B Blok zemin katta bulunan dairede hiçbir hakka dayanmadan malik ya da kira sözleşmeniz olmadan yerleşmiş bulunmaktasınız.  Yerleşmiş olduğunuz söz konusu daire …  Apartmanına aittir. Tarafınıza herhangi bir sebeple (kullanma, oturma, kira vb.) hakkı da tanınmamıştır.

Haksız olarak yerleşmiş olduğunuz dairede işgalci konumundasınız. Yaklaşık bir buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde …  Apartmanına ait söz konusu dairede oturmaya devam etmiş; müvekkilimiz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve kat malikleri tarafından sözlü olarak defalarca uyarılmanıza rağmen evi terk etmemiş olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu süreç içerisinde tarafınızca, müvekkillere  herhangi bir kira  ödemesi de yapılmamıştır.

2-)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 683. maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.“ düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde de;

“(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.”  Şeklinde  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  Suçu tanımlanmıştır.

Yapmış olduğunuz eylem hukuk düzeni sınırları içerisinde suç teşkil etmektedir. Hakkınızda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette de bulunulacaktır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkillere ait taşınmazı 14 gün içinde tahliye etmenizi, aksi halde savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuk mahkemelerinde elatmanın önlenmesi, ecrimisil (tazminat) talep edeceğimizi, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz. 18.05.2020

                                                                                                         İhtar Eden Vekili

     Av. Salih BİROL

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 18.05.2020                              

 İhtar Eden Vekili

                                                                                                         Av. Salih BİROL

 

Fuzuli İşgal – Mala Zarar Verme ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayet Dilekçesi 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI‘NA

YAKINAN

:

…… Apartmanı A ve B Blok Yönetim Kurulu

Yetkilisi  Ad – Soyad – T.C. – Adres

VEKİLLERİ

:

Av. Salih BİROL – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan /ADANA

ŞÜPHELİ

:

Ad – Soyad – T.C. – Adres 

SUÇ

:

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz , Mala Zarar Verme, İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK 154, 151, 153)  

AÇIKLAMALAR                 :   1-) Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daire ortak alan vasfında olup, Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve …  yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi (EK-1) , imarı planı ve tapu kayıtları incelendiğinde de ortak alan olduğu ortaya çıkacaktır.

Şüpheli, ortak alan vasfındaki Adana İli, Sarıçam İlçesi,  … Mahallesi, … Sokak, No: … … Apartmanı B Blok zemin katta bulunan daireye hiçbir hakka dayanmadan, malik ya da kira sözleşmesi olmadan yerleşmiştir. Müvekkillerim, şüpheliye yaklaşık 1,5 yıldan beri vaki tecavüzü sona erdirmesi konusunda sözlü uyarılarda bulunmuş ve Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi (EK-2) de tarafımızca şüpheliye gönderilmiştir.

2-) Şüpheli ise, Adana … Noterliği’nin 22.05.2020 tarih ve 11482 yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi (EK-3) ile söz konusu daireyi müteahhit firmadan sözleşme karşılığı bedelini ödeyerek satın aldığını, belediyeye tadilat projesi verildiğinden tapusunu alamadığını, söz konusu dairenin maliki olduğunu, iddia ederek söz konusu uygulamaya devam etmiştir. Şüphelinin iddiaları gerçek dışı olup, Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … parselde kain B Blok Zemin katta bulunan taşınmaz ortak alan vasfında olduğundan kat malikleri payları oranında maliktir.

Gerek  Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve … yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gerek imar planı ve tapu kayıtları incelendiğinde söz konusu dairenin ortak alan vasfından olduğu ve ortak alan vasıflı bir dairenin satışının da müteahhit firma tarafından yapılamayacağı sabittir. Ayrıca söz konusu daire için ilgili belediyeye verilen herhangi bir tadilat projesi de yoktur.

3-) Söz konusu taşınmazın mimari projesi (EK-4) incelendiğinde B blok zemin kat için giriş holü, elektrik pano odası, kreş, mescit, spor odası olarak belirlenmiştir. Mescit odası yapıldığı halde şüpheli tarafından tekrar yıkılmış bu duruma da … …. tanıktır.

Hatta şüpheli … …. ’e bir konuşmasında benim bu dairenin tapusunu alabilmem için sizin imza vermeniz gerekiyor demiştir. Şüpheli göndermiş olduğu cevabi ihtarnamede (EK-3) söz konusu dairede değişiklikler yaptığını kabul etmiş, müvekkillerin maliki olduğu dairenin yapısını bozmuş, mala zarar verme ve ibadethanelere zarar verme suçu  sübut bulmuştur.

Şüpheli,  inşaati yapan müteahhit … …. ’ın gayrıresmi ortağı olan … …. isimli şahsın dini nikahlı eşidir. Bu husus aşağıda isimleri yazılı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkacaktır. Şüpheli, müvekkillerime gerçek dışı ifadelerde bulunarak oyalama çabalarına girmekte, maliki olmadığı daireye malik gibi davranarak müvekkillerimi mağdur etmektedir.       

 4-) Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere, müvekkillerim, maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Yapılan sözlü ve yazılı uyarıların sonuçsuz kalması, söz konusu daireden bir süredir yararlanamıyor olması nedeniyle uğradığı zarar ve şüphelinin uyarılar karşısında gösterdiği pişkin tavırları, müvekkilimin sayın makamınıza işbu suç duyurusunda bulunmaya karar vermesine neden olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K. m. 154,  5271 S. K. m. 158 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkile ait taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarının celbi, keşif ve bilirkişi incelemesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ihtarname,  tanık beyanları ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, şüpheli hakkında “hakkı olmayan yere tecavüz”, “ mala zarar verme” ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçları nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederim. 12.06.2020

                                                                                  Yakınan Vekili

Av. Salih BİROL

Tanıklarımız:

 1.  Ad – Soyad – T.C. – Adres
 2.  Ad- Soyad – T.C. Adres

EK:

 • Adana 18.. Noterliği’nin ….. tarih ve ….. yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Adana 2… Noterliği’nin … tarih ve …… yevmiye numaralı tahliye istemine ilişkin ihtarnamesi
 • Adana 11…. Noterliği’nin …. tarih ve 11… yevmiye no’lu cevabi ihtarnamesi
 • Mimarı proje
 • Vekaletname

Fuzuli ( Haksız ) işgal kaymakamlık makamına yapılan başvuru dilekçesine  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.