Alkolden Ehliyete El Konulması Kararına İtiraz Dilekçesi ve Mahkeme Kararı

Alkol Sürücü Belgesine El Koyma Kararına İtiraz Dilekçesi

Trafik İdari Para Cezasına ve Ehliyete El Koyma Kararına İtiraz

…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : Barış … (T.C. )

VEKİLİ : Av. Salih BİROL – T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

İTİRAZ EDİLEN : … Trafik Denetleme ve Büro Amirliği

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : 04.09.2021
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : 04.09.2021

İTİRAZ KONUSU : Adana … Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 04.09.2021 tarih IH seri, …. sıra no.lu trafik idari para cezası karar tutanağında yazılı 1.339 TL para cezasının ve 6 ay süre ile sürücü belgesine el koyma kararının iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- ) Müvekkil Barış … plaka sayılı araç ile seyir halinde iken Karaisalı Adana yolu yanık değirmen karşısı mevkiinde …/…/… tarihinde saat 21:45 civarında polis uygulama noktasında durdurulmuştur. Akabinde müvekkile alkolmetre cihazı ile alkol testi yapılmış ve müvekkilin 144 promil alkollü olduğu cihaz tarafından ölçülmüştür. Alkollü araç kullanmaktan müvekkilin ehliyetine 6 ay el konulmuş ve 1339 TL trafik idari para cezası kesilmiştir. Kesilen trafik idari para cezası hukuka aykırı olup, cezanın iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

2-) Zira bu cezanın düzenlendiği gün müvekkil alkollü değildir. Müvekkil durumu görevli polislere anlatmış ve bunun üzerine hastaneden kan verip alkol raporu alabileceği müvekkile söylenmiştir. Akabinde müvekkil ceza kesildikten hemen sonra Karaisalı Devlet Hastanesi’ne gitmiş ve alkol testi amacıyla kan vermek istediğini söylemiştir. Hastane çalışanları söz konusu alkol testinin … ilçesinde yapılmadığını, Adana’da yapıldığını ifade etmiş daha sonra müvekkil ivedilikle Adana’ya giderek … Devlet Hastanesinde 05/09/2021 saat 00:29 da kan örneği vermiştir. 05/09/2021 tarihinde saat 00:57 da test sonuçları çıkmış ve 0.05 promil eser miktarda alkol olduğu ortaya çıkmıştır. (EK-1 … Devlet Hastanesi alkol test sonucu) Ayrıca Hakimliğinizin gerek görmesi halinde konuya ilişkin müvekkil Barış …’un hastane giriş kayıtları ile alkol testi sonucu … Devlet Hastanesinden istenebilir.

3-) Netice itibariyle polis noktasında yapılan alkol ölçümü gerçeği yasıtmamaktadır. Bu sebeple müvekkil … Devlet Hastanesi tarafından kan testi ile alkol ölçümü yaptırmış ve görevli polis tarafından yapılan ölçümün yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yanlış ölçüm sebebiyle müvekkil mağdur olmuştur. Müvekkil resmi ve özel kurumlara araç tashihi yapmaktadır. Ehliyetine el konulduğu için müvekkil çalışmış olduğu işe gidememektedir. Haksız ve hukuka aykırı ceza nedeniyle müvekkilin Anayasal bir hak olan çalışma hakkı ihlal edilmiştir. Müvekkil hakkında verilen trafik idari para cezasının iptali gerekmektedir.

4-) YUKARIDA İZAH ETTİĞİMİZ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, MÜVEKKİLE VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZASI VE 6 AY SÜRE İLE EHLİYETİNE EL KOYMA KARARI, EKTE SUNDUĞUMUZ YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN 2012/1-1289 Esas- 2013/84 Karar SAYILI 05.03.2013 TARİHLİ İÇTİHATINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR ; “Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.”

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenler dahilinde, itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen … Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 04.09.2021 tarih IH seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı 1.339 TL idari para cezası ile müvekkilin sürücü belgesine 6 ay süre ile elkonulmasına ilişkin kararın İPTALİNE, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Barış … Vekili
Av. Salih BİROL

EKLERİ :
1- Hastane giriş kayıtları
2- Tahlil sonuçları
3-Adana … Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin
04/09/2021 tarih IH seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fot.
4- Sürücü belgesi fot.
5- Vekaletname

Sulh Ceza Hakimliği Kararı

T.C.

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


DEĞİŞİK İŞ KARAR


DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/… D.İş
HAKİM :
KATİP :
İTİRAZ EDEN :
VEKİLİ : Av. SALİH BİROL, Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi No:19 K:7 D:37 01010 Seyhan/ Adana
İTİRAZ KONUSU : Trafik İdari Para Cezası
TUTANAK TARİHİ : 04/09/2021
TEBLİĞ TARİHİ : 04/09/2021
İTİRAZ TARİHİ : 07/09/2021
PLAKA NO :

İtiraz eden … … vekili tarafından verilen 07/09/2021 tarihli dilekçe ile müvekkili hakkında Karaisalı Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 04/09/2021 tarih ve IH seri sıra numaralı idari para cezasına itiraz etmekle hakimliğimizce yapılan yargılama sonucunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İtiraz eden … vekili başvuru dilekçesinde özetle; müvekkilinin polis uygulama noktasında durdurulduğunu, yapılan alkol testi üzerine 144 promil alkollü çıktığını, müvekkili hakkında 1339 TL idari para cezası düzenlendiğini ve sürücü belgesine el konulduğunu, müvekkilinin … Devlet Hastanesi’ne gidip kan örneği verdiğini, 0.05 promil alkol ortaya çıktığını iddia etmiş, müvekkili hakkında uygulanan idari para cezası ve sürücü belgesinin elkonulmasına yönelik kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İtiraz dilekçesine konu olan idari para cezasına ilişkin evraklar dosya arasına alınmıştır.
İtiraz dilekçesi ve ekleri, idari yaptırıma ilişkin düzenlenen tutanak, kayıt ve evrak örnekleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesinde, yapılan tespit sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiil bir suç oluştursa bile idari para cezası verileceği ve sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınacağı düzenlenmiştir.
5326 sayılı Kanun’nun 27. Maddesine göre idari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceği, 28. Maddesinde idari yaptırım kararının hukuka uygun olması halinde başvurunun reddine, hukuka aykırı olması halinde idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verileceği, Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararların kesin olduğu düzenlenmiştir.


Somut olayda … İlçe Emniyet Amirliği’nin 04/09/2021 tarih IH … sıra sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile 1339,00 TL idari para cezasının uygulandığı ve sürücü belgesine elkonulduğu, trafik cezasının 04/09/2021 tarihinde muterize tebliğ edildiği, mahkememize süresi içerisinde 07/09/2021 tarihinde başvuru yapıldığı anlaşılmıştır. Olay tarihinde trafik görevlileri tarafından yapılan ölçüm sonucunda muterizin 21:45 itibariyle 1.44 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, mahkememize ibraz edilen … Devlet Hastanesine ait 05/09/2021 tarihli raporda 00:58 itibariyle muterizin 0,50 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır.


Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; kolluk görevlileri tarafından 21:45’de ölçüm yapıldığı ve alkol oranının 1.44 promil olarak ölçüldüğü, … Devlet Hastanesi’nde muterizden 00:58’de numune alındığı ve kandaki alkol miktarının 0.50 olarak ölçüldüğü, her iki ölçüm arasında 3 saat bulunduğu, Yargıtay kararlarına göre tıbben alkol miktarının bir saatte 0,15 promil azalabileceği, Seyhan Devlet Hastanesi’nin raporuna göre alkol oranı 0,50 olarak ölçüldüğüne göre olay saatinde muterizin 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu sonucuna varılmış, uygulanan idari para cezası ve sürücü belgesine elkoyma işleminin hukuka uygun olduğu anlaşılmış, aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Başvurunun REDDİNE,
2-Karardan bir suretin itiraz eden ve kararına itiraz edilen idareye tebliğine,
3- Dosya üzerinde yapılan 1 e-tebligat 5,50 TL 1 posta 4,00 TL toplam: 9,50 yargılama giderinin CMK’nın 324/4 maddesinde belirtilen miktarın altında olduğu, ancak bu dava için hüküm kesinleşinceye kadar suç üstü ödeneğinden yapılan ve yapılacak yargılama giderinin toplamının CMK’nın 324/4 maddesine göre belirtilen miktarın üzerinde olması halinde itiraz edenden tahsili ile hazineye irad kaydına, Dair, tarafların yokluğunda, karaın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. …/11/2021

İTİRAZIMIZIN KABULÜNE İLİŞKİN KARAR

T.C.
ADANA
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


DEĞİŞİK İŞ KARAR


DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/… D.İş
HAKİM :
KATİP :
İTİRAZ EDEN :
VEKİLİ : Av. Salih BİROL
İTİRAZIN KONUSU : Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin …/11/2021 tarih ve 2021/… D.İş sayılı kararı
İTİRAZ TARİHİ : 24/11/2021
KARAR TARİHİ : 08/12/2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … … hakkında, … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari para cezasına karşı başvurunun reddine ilişkin Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin … /11/2021 tarih ve 2021/… D.İş sayılı kararı aleyhine …. vekili Av. Salih BİROL tarafından 24/11/2021 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, Adana … Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz yerinde görülmediğinden itiraz dilekçesi ve ekindeki dosya, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/1-4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268/1-3 maddeleri uyarınca itirazen incelenmesi bakımından Hakimliğimize gönderilmiş olmakla;

İtiraz dilekçesi ve ekindeki kabahat dosyası incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … hakkında, … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari para cezasına karşı itiraz yasa yoluna başvurulmakla, itiraz edenin ve kararın niteliği, itiraz ve karar tarihi ile itiraz dilekçesi içeriğine göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/1 maddesi gereğince itirazın reddi nedenleri bulunmadığından, işin esasına geçildi. 5326 sayılı kabahatler kanununun 2. maddesinde; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık kabahat olarak tanımlanmış, 22. maddesinde genel olarak idari yaptırım kararı verme, 23 ve 24. maddelerinde de cumhuriyet savcısı ve mahkemenin karar verme yetkisi düzenlenmiştir.

İdari yaptırımlara karşı kanun yollarına gelince;

5326 sayılı kabahatler kanununun 27. maddesinde başvuru kanun yolu düzenlenmiştir:

1-idari yaptırım kararının, kanunda açıkça gösterilen, idari kurul, makam veya kamu görevlileri tarafından verilmesi ve kanunda aykırı hüküm bulunmaması hâlinde, bu karar aleyhine on beş gün içinde sulh ceza hâkimliğine başvurabilecektir. (27/1. md.) ancak, idari yaptırım kararı ile birlikte idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması hâlinde idari yaptırım kararına karşı yapılan başvuru, idari işlemin iptali istemiyle birlikte idari yargı mercilerince karara bağlanacaktır. (27/8. md.)

2-İdari yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi hâlinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir. (27/5. md.) Ancak, kovuşturma konusu fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen idari yaptırım kararı ile birlikte fiilin suç oluşturmaması nedeniyle beraat karar verilmişse ve bu beraat kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş olması halinde idari yaptırım kararına yönelik itiraz da bu kanun yolu merci tarafından incelenecektir. (27/7. md.)

3-İdari yaptırım kararının Cumhuriyet savcısı tarafından verilmesi hâlinde, bu karar aleyhine on beş gün içinde sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Ancak idari yaptırım kararı ile birlikte kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz edilmiş edilmesi durumunda, idari yaptırım kararına karşı itiraz da, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı inceleyen, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği tarafından incelenecektir. (27/6 md ve CMK 173. md.)

Başvuruda, hâkimlik makamının yetkili bulunmadığının anlaşılması hâlinde dosya yetkili sulh ceza hâkimliğine gönderilecek, başvurunun süresi içerisinde olmaması, kararın sulh ceza hâkimliğince incelenebilecek kararlardan olmadığı veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının saptanması hâlinde başvurunun bu nedenle reddine karar verilecektir. Bu usuli eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi hâlinde hâkimlik tarafından idari yaptırım kararının hukuka uygun olması hâlinde başvurunun reddine, hukuka aykırı olması durumunda idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilecek, maddenin dokuzuncu fıkrasındaki şartların varlığı hâlinde de başvuru merci idari para cezasının miktarında değişiklik yapmak suretiyle başvurunun kabulüne karar verebilecektir. Hâkimliğin son kararına karşı 29. madde uyarınca yedi gün içinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yasa yoluna başvurulabileceği şeklinde hüküm getirilmiştir.

Bu kapsam ve bağlamda somut olaya bakıldığında,

Muteriz hakkında alkollü araç kullanma kabahati nedeniyle 1.339,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına karar verilmiştir. … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 17/09/2021 tarihli yazısında muterizin alkolmetre cihazına itiraz ettiği belirtilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/3 maddesi uyarınca teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçümün yapılmasına müsaade etmeyen sürücülerin en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek alkol tespitinde kullanılmak üzere kan, tükürük idrar örneklerinin alınacağı belirtilmiştir. Karaisalı İlçe Emniyet Ekipleri tarafından sürücünün itiraz etmesine rağmen en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek muayenesinin yapılmadığı, daha sonra sürücünün tek başına sağlık kuruluşuna gittiği ve hastaneden alınan raporda 0,05 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, bu haliyle sürücünün 0,50 promil üzerinde alkollü araç kullandığı sabit olmadığından başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi gereğince kabulüne karar vermek gerekmiştir.

KARAR:

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/1-3 maddesi gereğince itirazın KABULÜNE,

2-Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin 11/11/2021 tarih ve 2021/164 Değişik İş sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … hakkında, Karaisalı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari yaptırım kararının kaldırılmasına,

3-Karaisalı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 04/09/2021 tarih ve …. sıra numaralı geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının kaldırılmasına,

4-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/4 maddesi gereğince kararın taraflara Karaisalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tebliğ edilmesine,

5-Kabahat dosyası ve eklerinin Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğine iadesine, Dair, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/10, 29/1-4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268/1 ve 271/4 maddeleri gereğince KESİN olarak karar verildi. 08/12/2021