İcranın Geri Bırakılması Kararı İçin Süre Verilmesi İstemi

İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi

İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir (2004 S. K. m. 36).

Borçlu, Devlet veya adli yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur (2004 S. K. m. 36).

Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir (2004 S. K. m. 36).

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez (2004 S. K. m. 36).

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtay tarafından hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir (2004 S. K. m. 36).

Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtay’tarafından hükmün onanması halinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır (2004 S. K. m. 36).

İcranın Geri Bırakılması Kararı İçin Süre Verilmesi Dilekçesi (İstinaf) -1

…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …../….. E.

BORÇLU                                          :

VEKİLİ                                             :

ALACAKLI                                      :

KONU                                              : Bölge Adliye Mahkemesi’nden İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :1-)  Alacaklı …’nin müvekkilimiz … aleyhine açmış olduğu …TL.’lik alacak davası sonunda … Mahkemesi’nin …/…/… Tarih, …/…E. ve …/…K. sayılı kararıyla kısmen kabul kararı verilmiş, …. TL ‘nin müvekkilimizden tahsiline hükmedilmiştir. Alacaklı … söz konusu ilamı icraya koymuş ve …İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından müvekkilime icra emri gönderilmiş; müvekkilimizin borç miktarına yetecek kadar malı da haczedilmiş bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimiz adına ….. Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf sonucu çok yakın bir tarihte açıklanacaktır. İlam için istinafa başvurulduğuna ilişkin belge ekte yer almaktadır.

3-) Bu itibarla, …. Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirilene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesine ilişkin talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …. Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Borçlu Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL                                                                                                                                                                                                                                                               

 

İcranın Geri Bırakılması Kararı İçin Süre Verilmesi Dilekçesi (İlamlı Takipte) Yargıtay 

 …  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …/…. E.

BORÇLU                                          :

VEKİLİ                                             :

ALACAKLI                                      :

KONU                                             : Yargıtay’dan İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirene Kadar Süre Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Alacaklı …’nin müvekkilim … aleyhine açmış olduğu …TL.’lik alacak davası sonunda … Hukuk Hakimliği …/…/… Tarih, …/…E. ve …/…K. sayılı kararıyla alacaklı lehinde karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi sonucunda dosya Yargıtay’a taşınmış durumdadır. İlamın temyizine ilişkin belge ekte yer almaktadır.

2-) Alacaklı … söz konusu ilamı icraya koymuş ve …İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından müvekkilimize icra emri gönderilmiştir.

3-) Müvekkilimizin mal beyanı üzerine söz konusu borç miktarına yetecek kadar malı da haczedilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirilene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesine ilişkin talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirene kadar İİK. m. 36 uyarınca süre verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Borçlu Vekili

      Av. Salih BİROL

 

İcranın İadesi İstemi Nedir Usulü?


Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur (2004 S. K. m. 40).


Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur (2004 S. K. m. 40).

Üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez (2004 S. K. m. 40).

 

İcranın İadesi İstemi (İstinaf Mahkemesi Kararı Gereğince) -1

….. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE    

DOSYA NO                    : …./…. E.

BORÇLU                        :      

VEKİLİ                          :       

ALACAKLI                   :       

KONU                             :  İİK. Madde 40’a göre icra işlemlerinin durdurulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1-) Müvekkilimiz aleyhine ……. Mahkemesi’nde açılan …. davası sonucunda, müvekkilimiz aleyhine karar çıkmış ve … TL’ nin müvekkilimizden tahsiline karar verilmiştir. İlam, karşı tarafça Müdürlüğünüzün …/…. Esas nosu ile icraya konmuş ve icra emri …/…/… tarihinde müvekkilimize ulaşmıştır.

2-) İlgili dosyayla ilgili tarafımızca yapılan istinaf başvurusu ….. Bölge Adliye Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. (EK 1) sayılı ilamı ile yerinde görülmüş ve yerel mahkemenin kararı bozulmuş olup kesinleşen karar çerçevesinde icra işlemlerinin durdurulması gerekmektedir.

TALEP SONUCU            :Açıklanan nedenler dahilinde İİK. m. 40’a göre icra işlemlerinin durdurulması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ

Av. Salih BİROL

 

İcranın İadesi İstemi ( Yargıtay Kararı Gereğince) -2

…….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      : …/…. E.

TALEP EDEN                                  :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                                :

KONU                                               : İcranın İadesi İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …’in, … caddesi üzerinde bir kafeteryası vardır. Kafeteryanın içi tamamıyla …’dan özel olarak getirtilen halılarla ile kaplatılmıştır.

2-) Davalı … , Türkiye-Yunanistan milli maçını kafeteryada seyrederken müvekkilimin çalıştırdığı garsonlardan birisinin davalının üzerine kahve dökmesi sonucu davalı zarar görmüştür. Bunun üzerine davalının açmış olduğu davada müvekkilim …TL. tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Bu karar derhal davalı tarafından icraya koyulmuş ve müvekkilim davalıya bu tazminatı ödemiştir.

3-)  … Bölge Adliye Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı ile ilk derece mahkemesi kararı doğru bulunsa da; müvekkilim davayı temyiz etmiş ve temyiz talebi üçüncü kişinin kusuru nedeniyle lehe bozulmuştur. İlk derece mahkemesi bozma kararına uyarak müvekkilimin lehine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

4-) Bu durumda davalının müvekkilimden icra yoluyla tahsil etmiş olduğu …TL.’nin iadesi gerekmektedir. Bu nedenle, talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER           : 2004 S. K. m. 40 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             : İcra dosyası, mahkeme dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla talebimizin kabulü ile müvekkilimin daha önce ödemiş bulunduğu xx TL.’nin müvekkilime ödenmesi amacıyla karşı tarafa müzekkere yazılmasını ve söz konusu meblağın tahsilatı için gereğinin yapılmasına, karar verilmesini saygıyla talep ederiz.  x/x/x

Talep Eden Vekili

             Av. Salih BİROL