Alkol Sürücü Belgesine El Koyma Kararına İtiraz Dilekçesi

Trafik İdari Para Cezasına ve Ehliyete El Koyma Kararına İtiraz

…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : Barış … (T.C. )

VEKİLİ : Av. Salih BİROL – T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

İTİRAZ EDİLEN : … Trafik Denetleme ve Büro Amirliği

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : 04.09.2021
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : 04.09.2021

İTİRAZ KONUSU : Adana … Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 04.09.2021 tarih IH seri, …. sıra no.lu trafik idari para cezası karar tutanağında yazılı 1.339 TL para cezasının ve 6 ay süre ile sürücü belgesine el koyma kararının iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- ) Müvekkil Barış … plaka sayılı araç ile seyir halinde iken Karaisalı Adana yolu yanık değirmen karşısı mevkiinde …/…/… tarihinde saat 21:45 civarında polis uygulama noktasında durdurulmuştur. Akabinde müvekkile alkolmetre cihazı ile alkol testi yapılmış ve müvekkilin 144 promil alkollü olduğu cihaz tarafından ölçülmüştür. Alkollü araç kullanmaktan müvekkilin ehliyetine 6 ay el konulmuş ve 1339 TL trafik idari para cezası kesilmiştir. Kesilen trafik idari para cezası hukuka aykırı olup, cezanın iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

2-) Zira bu cezanın düzenlendiği gün müvekkil alkollü değildir. Müvekkil durumu görevli polislere anlatmış ve bunun üzerine hastaneden kan verip alkol raporu alabileceği müvekkile söylenmiştir. Akabinde müvekkil ceza kesildikten hemen sonra Karaisalı Devlet Hastanesi’ne gitmiş ve alkol testi amacıyla kan vermek istediğini söylemiştir. Hastane çalışanları söz konusu alkol testinin … ilçesinde yapılmadığını, Adana’da yapıldığını ifade etmiş daha sonra müvekkil ivedilikle Adana’ya giderek … Devlet Hastanesinde 05/09/2021 saat 00:29 da kan örneği vermiştir. 05/09/2021 tarihinde saat 00:57 da test sonuçları çıkmış ve 0.05 promil eser miktarda alkol olduğu ortaya çıkmıştır. (EK-1 … Devlet Hastanesi alkol test sonucu) Ayrıca Hakimliğinizin gerek görmesi halinde konuya ilişkin müvekkil Barış …’un hastane giriş kayıtları ile alkol testi sonucu … Devlet Hastanesinden istenebilir.

3-) Netice itibariyle polis noktasında yapılan alkol ölçümü gerçeği yasıtmamaktadır. Bu sebeple müvekkil … Devlet Hastanesi tarafından kan testi ile alkol ölçümü yaptırmış ve görevli polis tarafından yapılan ölçümün yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yanlış ölçüm sebebiyle müvekkil mağdur olmuştur. Müvekkil resmi ve özel kurumlara araç tashihi yapmaktadır. Ehliyetine el konulduğu için müvekkil çalışmış olduğu işe gidememektedir. Haksız ve hukuka aykırı ceza nedeniyle müvekkilin Anayasal bir hak olan çalışma hakkı ihlal edilmiştir. Müvekkil hakkında verilen trafik idari para cezasının iptali gerekmektedir.

4-) YUKARIDA İZAH ETTİĞİMİZ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, MÜVEKKİLE VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZASI VE 6 AY SÜRE İLE EHLİYETİNE EL KOYMA KARARI, EKTE SUNDUĞUMUZ YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN 2012/1-1289 Esas- 2013/84 Karar SAYILI 05.03.2013 TARİHLİ İÇTİHATINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR ; “Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.”

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenler dahilinde, itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen … Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 04.09.2021 tarih IH seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı 1.339 TL idari para cezası ile müvekkilin sürücü belgesine 6 ay süre ile elkonulmasına ilişkin kararın İPTALİNE, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Barış … Vekili
Av. Salih BİROL

EKLERİ :
1- Hastane giriş kayıtları
2- Tahlil sonuçları
3-Adana … Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin
04/09/2021 tarih IH seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fot.
4- Sürücü belgesi fot.
5- Vekaletname

Sulh Ceza Hakimliği Kararı

T.C.

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


DEĞİŞİK İŞ KARAR


DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/… D.İş
HAKİM :
KATİP :
İTİRAZ EDEN :
VEKİLİ : Av. SALİH BİROL, Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret Merkezi No:19 K:7 D:37 01010 Seyhan/ Adana
İTİRAZ KONUSU : Trafik İdari Para Cezası
TUTANAK TARİHİ : 04/09/2021
TEBLİĞ TARİHİ : 04/09/2021
İTİRAZ TARİHİ : 07/09/2021
PLAKA NO :

İtiraz eden … … vekili tarafından verilen 07/09/2021 tarihli dilekçe ile müvekkili hakkında Karaisalı Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 04/09/2021 tarih ve IH seri sıra numaralı idari para cezasına itiraz etmekle hakimliğimizce yapılan yargılama sonucunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İtiraz eden … vekili başvuru dilekçesinde özetle; müvekkilinin polis uygulama noktasında durdurulduğunu, yapılan alkol testi üzerine 144 promil alkollü çıktığını, müvekkili hakkında 1339 TL idari para cezası düzenlendiğini ve sürücü belgesine el konulduğunu, müvekkilinin … Devlet Hastanesi’ne gidip kan örneği verdiğini, 0.05 promil alkol ortaya çıktığını iddia etmiş, müvekkili hakkında uygulanan idari para cezası ve sürücü belgesinin elkonulmasına yönelik kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İtiraz dilekçesine konu olan idari para cezasına ilişkin evraklar dosya arasına alınmıştır.
İtiraz dilekçesi ve ekleri, idari yaptırıma ilişkin düzenlenen tutanak, kayıt ve evrak örnekleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesinde, yapılan tespit sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiil bir suç oluştursa bile idari para cezası verileceği ve sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınacağı düzenlenmiştir.
5326 sayılı Kanun’nun 27. Maddesine göre idari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceği, 28. Maddesinde idari yaptırım kararının hukuka uygun olması halinde başvurunun reddine, hukuka aykırı olması halinde idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verileceği, Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararların kesin olduğu düzenlenmiştir.


Somut olayda … İlçe Emniyet Amirliği’nin 04/09/2021 tarih IH … sıra sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile 1339,00 TL idari para cezasının uygulandığı ve sürücü belgesine elkonulduğu, trafik cezasının 04/09/2021 tarihinde muterize tebliğ edildiği, mahkememize süresi içerisinde 07/09/2021 tarihinde başvuru yapıldığı anlaşılmıştır. Olay tarihinde trafik görevlileri tarafından yapılan ölçüm sonucunda muterizin 21:45 itibariyle 1.44 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, mahkememize ibraz edilen … Devlet Hastanesine ait 05/09/2021 tarihli raporda 00:58 itibariyle muterizin 0,50 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır.


Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; kolluk görevlileri tarafından 21:45’de ölçüm yapıldığı ve alkol oranının 1.44 promil olarak ölçüldüğü, … Devlet Hastanesi’nde muterizden 00:58’de numune alındığı ve kandaki alkol miktarının 0.50 olarak ölçüldüğü, her iki ölçüm arasında 3 saat bulunduğu, Yargıtay kararlarına göre tıbben alkol miktarının bir saatte 0,15 promil azalabileceği, Seyhan Devlet Hastanesi’nin raporuna göre alkol oranı 0,50 olarak ölçüldüğüne göre olay saatinde muterizin 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu sonucuna varılmış, uygulanan idari para cezası ve sürücü belgesine elkoyma işleminin hukuka uygun olduğu anlaşılmış, aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Başvurunun REDDİNE,
2-Karardan bir suretin itiraz eden ve kararına itiraz edilen idareye tebliğine,
3- Dosya üzerinde yapılan 1 e-tebligat 5,50 TL 1 posta 4,00 TL toplam: 9,50 yargılama giderinin CMK’nın 324/4 maddesinde belirtilen miktarın altında olduğu, ancak bu dava için hüküm kesinleşinceye kadar suç üstü ödeneğinden yapılan ve yapılacak yargılama giderinin toplamının CMK’nın 324/4 maddesine göre belirtilen miktarın üzerinde olması halinde itiraz edenden tahsili ile hazineye irad kaydına, Dair, tarafların yokluğunda, karaın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. …/11/2021

İTİRAZIMIZIN KABULÜNE İLİŞKİN KARAR

T.C.
ADANA
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


DEĞİŞİK İŞ KARAR


DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/… D.İş
HAKİM :
KATİP :
İTİRAZ EDEN :
VEKİLİ : Av. Salih BİROL
İTİRAZIN KONUSU : Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin …/11/2021 tarih ve 2021/… D.İş sayılı kararı
İTİRAZ TARİHİ : 24/11/2021
KARAR TARİHİ : 08/12/2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … … hakkında, … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari para cezasına karşı başvurunun reddine ilişkin Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin … /11/2021 tarih ve 2021/… D.İş sayılı kararı aleyhine …. vekili Av. Salih BİROL tarafından 24/11/2021 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, Adana … Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz yerinde görülmediğinden itiraz dilekçesi ve ekindeki dosya, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/1-4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268/1-3 maddeleri uyarınca itirazen incelenmesi bakımından Hakimliğimize gönderilmiş olmakla;

İtiraz dilekçesi ve ekindeki kabahat dosyası incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … hakkında, … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari para cezasına karşı itiraz yasa yoluna başvurulmakla, itiraz edenin ve kararın niteliği, itiraz ve karar tarihi ile itiraz dilekçesi içeriğine göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/1 maddesi gereğince itirazın reddi nedenleri bulunmadığından, işin esasına geçildi. 5326 sayılı kabahatler kanununun 2. maddesinde; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık kabahat olarak tanımlanmış, 22. maddesinde genel olarak idari yaptırım kararı verme, 23 ve 24. maddelerinde de cumhuriyet savcısı ve mahkemenin karar verme yetkisi düzenlenmiştir.

İdari yaptırımlara karşı kanun yollarına gelince;

5326 sayılı kabahatler kanununun 27. maddesinde başvuru kanun yolu düzenlenmiştir:

1-idari yaptırım kararının, kanunda açıkça gösterilen, idari kurul, makam veya kamu görevlileri tarafından verilmesi ve kanunda aykırı hüküm bulunmaması hâlinde, bu karar aleyhine on beş gün içinde sulh ceza hâkimliğine başvurabilecektir. (27/1. md.) ancak, idari yaptırım kararı ile birlikte idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması hâlinde idari yaptırım kararına karşı yapılan başvuru, idari işlemin iptali istemiyle birlikte idari yargı mercilerince karara bağlanacaktır. (27/8. md.)

2-İdari yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi hâlinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir. (27/5. md.) Ancak, kovuşturma konusu fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen idari yaptırım kararı ile birlikte fiilin suç oluşturmaması nedeniyle beraat karar verilmişse ve bu beraat kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş olması halinde idari yaptırım kararına yönelik itiraz da bu kanun yolu merci tarafından incelenecektir. (27/7. md.)

3-İdari yaptırım kararının Cumhuriyet savcısı tarafından verilmesi hâlinde, bu karar aleyhine on beş gün içinde sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Ancak idari yaptırım kararı ile birlikte kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz edilmiş edilmesi durumunda, idari yaptırım kararına karşı itiraz da, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı inceleyen, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği tarafından incelenecektir. (27/6 md ve CMK 173. md.)

Başvuruda, hâkimlik makamının yetkili bulunmadığının anlaşılması hâlinde dosya yetkili sulh ceza hâkimliğine gönderilecek, başvurunun süresi içerisinde olmaması, kararın sulh ceza hâkimliğince incelenebilecek kararlardan olmadığı veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının saptanması hâlinde başvurunun bu nedenle reddine karar verilecektir. Bu usuli eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi hâlinde hâkimlik tarafından idari yaptırım kararının hukuka uygun olması hâlinde başvurunun reddine, hukuka aykırı olması durumunda idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilecek, maddenin dokuzuncu fıkrasındaki şartların varlığı hâlinde de başvuru merci idari para cezasının miktarında değişiklik yapmak suretiyle başvurunun kabulüne karar verebilecektir. Hâkimliğin son kararına karşı 29. madde uyarınca yedi gün içinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yasa yoluna başvurulabileceği şeklinde hüküm getirilmiştir.

Bu kapsam ve bağlamda somut olaya bakıldığında,

Muteriz hakkında alkollü araç kullanma kabahati nedeniyle 1.339,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına karar verilmiştir. … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 17/09/2021 tarihli yazısında muterizin alkolmetre cihazına itiraz ettiği belirtilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/3 maddesi uyarınca teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçümün yapılmasına müsaade etmeyen sürücülerin en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek alkol tespitinde kullanılmak üzere kan, tükürük idrar örneklerinin alınacağı belirtilmiştir. Karaisalı İlçe Emniyet Ekipleri tarafından sürücünün itiraz etmesine rağmen en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek muayenesinin yapılmadığı, daha sonra sürücünün tek başına sağlık kuruluşuna gittiği ve hastaneden alınan raporda 0,05 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, bu haliyle sürücünün 0,50 promil üzerinde alkollü araç kullandığı sabit olmadığından başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi gereğince kabulüne karar vermek gerekmiştir.

KARAR:

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/1-3 maddesi gereğince itirazın KABULÜNE,

2-Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğinin 11/11/2021 tarih ve 2021/164 Değişik İş sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırılık eyleminden … hakkında, Karaisalı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 04/09/2021 tarih ve IH seri … sıra numaralı idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.339,00 Türk Lirası idari yaptırım kararının kaldırılmasına,

3-Karaisalı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 04/09/2021 tarih ve …. sıra numaralı geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının kaldırılmasına,

4-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/4 maddesi gereğince kararın taraflara Karaisalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tebliğ edilmesine,

5-Kabahat dosyası ve eklerinin Karaisalı Sulh Ceza Hakimliğine iadesine, Dair, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/10, 29/1-4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268/1 ve 271/4 maddeleri gereğince KESİN olarak karar verildi. 08/12/2021

CORONA VİRÜS VE PERDE ARKASI

Bu yazımızda dünyayı etkisi altına alan corona virüsün perde arkasını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle konuya geniş bir perspektiften bakmamız gerekir. Bunun için ise aşağıda açıkladığımız kavramlar hakkında bilgi sahibi olmamız ufkumuzu biraz farklı yöne çevirmemizi sağlayacaktır.  Çünkü bu durum tüm dünyayı aynı anda ilgilendiren ulus devletlerin üstünde ortaya çıkarılan eylemlerden biridir. Devamı da farklı alanlarda ve şekillerde gelecektir.

Çünkü dünyada oyun kuran aklın yapmak istediği budur. Corona virüs bir ulus devlet projesi midir? Corona virüs ile yeni bir dünya düzenine geçiş mi planlanıyor? Dijital dünyanın entegrasyonu hızlandırılmak mı isteniyor? Bu tür soruların cevabını anlayabilmemiz için bilmemiz gereken kavramlar şu şekildedir;

 

  • ENDÜSTRİ 4.0
  • TEKNOLOJİK TEKİLLİK
  • TRANSHÜMANİZM                  〉VİRÜTİK SALGIN
  • BİYOMETRİK ÇİP   

Not: Dünya da virütik bir salgın olması durumunda tüm ülkelerin buna hazırlıksız olduğu 2015 yılında Bill Gates tarafından bir konferansta ifade edilmiş ve bu tür kavramlara ancak virütik bir salgınla gelinebileceği analizi de Abdullah Çiftçi tarafından 2016 yılında yapılmıştı. 

4. SANAYİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 4.0) 

4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terim olarak tanımı yapılmaktadır. Bu devrim,  nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Dördüncü sanayi devrimi toplumların sosyolojik yapısını da kökünden değiştirecek bir devrimdir. Bu devrimle bütün iş sahaları yeniden tanımlanacak tabiri caiz ise üretim ve maliyet döngüsü yeniden tanımlanacaktır.

Dördüncü sanayi devrimine örnek olarak otonom cihazlar, 3d yazıcılar, robotik cihazlarda yaşanan devrimleri gösterebiliriz. Robotlar hayatımızın neredeyse her alanına girecektir. Bir başka örnekle Suudi Arabistan’ın SOPHİA isimli robota vatandaşlık vermesinin, toplumda sosyolojik hukuksal alanlarda da bir kimlik sorunu doğuracağı kaçınılmaz olacaktır. SOPHİA isimli robotun videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Neticesinde sanayi alanında da iş gücü azaltılarak daha akıllı üretim yapılacaktır.

4. Sanayi devriminin, hatta daha geniş bir kavram olan Dijital Dünya Çağının laboratuvarını Çin olarak gösterebiliriz. Bu alanda şuan bile Çin’de robotların çalıştığı restoranlar faaliyetlerine devam etmektedir. Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Virüs bulaşması nedeniyle kimse kağıt para kullanmak istemiyor. Dolayısıyla elektronik para kullanımı artmaktadır. İnsanlar kağıt paradan uzaklaşarak dijital dünya düzeninin zemini olacak blockchain sistemine ve kripto paraya alışmaktadır. Kripto para ile elektronik para birbirinden farklıdır. Blockchain hakkında daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.                                         

  • TEKNOLOJİK TEKİLLİK / SİNGULARİTY

Singularity veya teknolojik tekillik, gelecek yıllarda yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan hipotezsel bir noktadır. Böyle bir zeka, insanlığın tasavvur edebileceğinden daha üstün yeteneği olacağından, insanlığın geleceğini öngörülemez bir hale sokacağı düşünülmektedir.

Teknolojik tekillik hakkında Ray Kurzweil tanımlamasına baktığımızda oldukça ilginç yaklaşımlar görüyoruz. Google mühendislik direktörü ve şimdiye kadarki tahminleri yüksek oranda gerçekleşmiş gelecek bilimcisi Ray Kurzweil “2029 yılının, yapay zekanın Turing testini geçeceği ve insan zekasına ulaşacağı yıl olduğunu düşünüyorum. 2045’i ise, etkileyici zekamızı yarattığımız zeka ile birleştirip bir milyar kat arttıracağımız ‘Tekilliğin’ yılı olarak görüyorum.” şeklinde açıklamayla yapay zekanın geleceğini fütürist bir şekilde değerlendirmiştir.

  • TRANSHÜMANİZM

Djital teknolojilerle insanın ebediyeti yani insanın ölümsüzleştirilmesi olarak görebiliriz. Transhümanizm insanların yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması gayesiyle teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne sürmektedir. Esasında bunu bir din olarak sunmak istemektedirler.

Transhümanizm bir savunucusu tarafından “insanoğlunun en cüretkar, cesur, yaratıcı ve idealist amaçlarını temsil eden bir hareket “ olarak tanımlanmış. Bu hareketin karşıtı ise hareketi “dünyanın en tehlikeli fikri” olarak tanımlamıştır. Bu akıma göre 2045 yılına kadar bir insan beynini robota aktarmak ve insanı ölümsüz kılmak amaçlamaktadır. Bu kavramlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız RAY KURZWEİL’in “İNSANLIK 2.0” ve “BİR ZİHİN YARATMAK” adlı kitaplarını okuyabilirsiniz.

  • BİYOMETRİK ÇİP

Dünya üzerinde oluşturulan ve medya desteğiyle olduğundan büyük gösterilerek panik havası yaratılan corona virüs salgınlarının, biyometrik çip kullanımını belki de bir süre sonra zorunlu hale getirmenin ön hazırlığı olduğu iddiaları güçlü bir şekilde artmış durumdadır.

20 yıl önce cebimize bir telefon koymak isteseler, bununla kim olduğumuzu, gittiğimiz geldiğimiz yerleri ve pek çok bilgimizi alıp kullanacaklarını söyleseler buna kimse izin vermezdi. Gelişen bir teknolojiden ziyade geliştirilen teknoloji sorunsalı içerisinde teslim mi alınıyoruz? Amaç nedir? İnsanlığın nüfusunu azaltmak mı? Yoksa kontrol etmek mi?

Aslında tam bir kaos gezegeninde yaşıyoruz. Hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldik. Bizi “like” lara boğan takipçilerimiz olsa da yine yalnızız. Birbirimize ihtiyacımız da yok artık. El sıkışmaya bile korkuyoruz. Yani kandırıyor ve kandırılıyoruz aslında. Geldiğimiz nokta bilimkurgu fikirlerinden birinin daha gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.

Biyometrik çip uygulaması yaklaşık 2 yıl önce İsveç’te bir şirketin çalışanlarına uygulaması ile gündeme gelmişti. Diğer taraftan Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan bir teknoloji şirketi ise deri altına takılacak çip için ABD hükümetine onay için başvuruda bulunmuştu. Önceki yıllarda Avustralya’da da hükümet vatandaşlarına çip takmak istedi ama vatandaşları yanaşmamıştı. Şimdi ise corona virüsün aşısını biyolojik bir çiple insanlara sunsalar durum daha farklı olacaktır. UPGRADE isimli filmi izleyenler için ifade edilenler daha da anlaşılır olacaktır. Hal böyle olunca da corona virüsle insanlara biyometrik çip mi takılmak isteniyor sorusu akla geliyor.

SONUÇ: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız kavramlar giderek gün yüzüne çıkmaktadır. Aslında sorun, bu kavramları savunanlar teknolojiyi  geliştiren dünyaya şekil vermek isteyenler mi?  Eğer böyle ise, bu kavramların esas alınmak istendiği dijital dünya düzenine geçişin bir denemesi mi yapılmaktadır? Corona virüs sosyal bir deney mi?  Bunu bilmiyoruz ama içinde bulunduğumuz dünyanın yaşanmaz bir hal aldığı gerçek. Şimdi gelelim The Economist dergisi 2020 kapağına… 

THE  ECONOMİST DERGİSİ 2020 KAPAĞI VE 2020 İLE ANLATILMAK İSTENEN NE OLABİLİR?

the economist 2020 kapağı

The Economist Dergisi Londra merkezli “The Economist Newspaper Ltd.”nin sahibi olduğu haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi içerikli paylaşımları olan bir dergidir. 1843 yılında kurulmuş olup, kurulduğundan bu yana kesintisiz şekilde yayımlanmaktadır. 2006 yılı itibarıyla yarısı Amerika’da olmak üzere haftada yaklaşık bir milyon satmaktadır.

Aslinda bu derginin perspektifinin oldukça küresel ve liberalist olduğunu söylemek hiç te yanlış olmaz. Bazı stratejistlere göre de bu derginin gerçek sahipleri, küreselciler olarak adlandırılmakta ve dünyada oyun kuran üstün akıl olarak tanımlanmaktadır. Bu dergide yazılara baktığımızda bir göz testi uygulandığı görülmektedir. 2020 yazısında ise  renk körlüğü testi uygulanmıştır.

NEDEN KIRMIZI VE YEŞİL 2020

Bu yazıda renk körlüğü testi yapılmıştır. Bu dergideki 2020 yazısından farklı yorumlar çıkarılmıştır. 2020 ‘nin yarısı kırmızı diğer yarısı ise yeşil renktedir. Bu iki renge baktığımızda karşımıza çıkacak sonuç renk körlerinin yeşil ve kırmızı rengi SARI olarak görmesidir.  Bazı stratejistler tarafından ise 2020 ’nin ilk altı ayının çok kötü geçeceği, diğer altı ayının ise bu felaketlerin sona ereceği şeklinde analizlerde yapılmıştır. Aslında her iki analiz de bizce önemli ve aynı kapıya çıkmaktadır. Gelelim sarı renge. Sarı renk nedir?  Neyi ifade eder? Tarihte ne için kullanılmıştır.

SARI RENK NEYİ İFADE EDER ?

Herkesin de bildiği gibi sarı tıpta “karantina” rengidir. Limanlarda ve gemilerde veba salgını olduğunu göstermek için önceleri düz sarı veya siyah bayraklar kullanılmaktaydı.  Tarihte salgının ilk zamanlarında hastaların evleri sarı renkle işaretlendiği için zaman içerisinde denizcilikte sarı renk veba ve salgın hastalıkların simgesi haline gelmiştir.

KARANTİNA UYGULAMASI VE QUEBEC FLAMASI GEÇMİŞİ

karantina bayrağı

Karantina kelimesinin kökeni Venedik aksanınca 40 günlük periyot anlamına gelen “quarantena” kelimesinden gelmektedir. Bu nedenle düz sarı renkli Karantina (Quebec) bayrağı da geminin veba taşıdığını ve karantinada olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.  Sarı renk Yunan kültüründe “üzüntü” anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak 2020 yılı için salgın bir hastalığın dünya genelinde yayılacağı, 2019 aralık ayında basılan THE ECONOMİST dergisinin kapağında şifrelenmişti. Aslında bu dergi geçmişe dönük olarak incelendiğinde dünyaya şekil veren ve oldukça sıradışı bir dergi olduğu görülecektir. Zaten dünya da oyun kuran ve amaca yönelik teknolojiyi geliştiren üstün akıl sahipleri ile bu derginin sahipleri arasında fark yoktur.

Birçok insan iş hayatının boyunduruğu altındaki yaşamından sıyrılıp dünya da oyun kuran aklı merak bile edemiyor. Çünkü çalışmaktan ve ailesiyle ilgilenmekten başka zamanı yok. Peki amaç ne? Para kazanmak. Küreselciler ise paraya ihtiyacı olan bir grup değildir. Zaten dünyadaki paranın asıl sahipleri de bunlardır. Peki o halde küreselcilerin amacı nedir? Kitle yönetimi yani halkı kendi istedikleri şekilde yönetmek midir?

CORONA VİRÜS HAKKINDA 1981 YILINDA YAZILAN ROMAN  NEYİ ANLATMAKTADIR?

Dean Koontz, korku romanlarının en ünlü yazarlarından biridir.  Ancak Dean Koontz’un 1981 yılında yazdığı “Eyes of Darkness” “Karanlığın Gözleri” adlı romanında, falcılığa soyunmuş ve yepyeni bir biyolojik silahtan söz eden bu romanı kaleme almıştır. Kurgusal roman, savaş sırasında biyolojik bir silah olarak kullanmak için yeni bir virüs oluşturan bir Çin askeri laboratuvarının hikayesini anlatıyor. Söz konusu romana göre; “Çinliler silaha Wuhan 400 adını vermiş. Çünkü Çin’in Wuhan şehrinde geliştirilmiş. Dünyada 25 tane olan yüksek teknoloji virüs laboratuvarından biri de Çin’in Wuhan şehrinde bulunmaktadır. “Çok önemli bir silah…” Sonra corona virüs’ün ne olduğu yolunda yüzeysel, bir iki satır karalanmıştır…

Şimdi bir romancı nasıl corona virüs kabusu dünyayı sarmadan 39 yıl önce bunu yazabilir? Koontz’un bu yazdıkları corona virüsün ABD tarafından geliştirilip Çin’in başına bir bela olarak sarıldığı, böylece de Çin’in dünyanın en büyük ve en güçlü ekonomisine sahip olma yolunda ilerlemesinin ABD tarafından engellendiği hatta durdurulduğu savı gündeme oturuyor? Ancak bu sav bizce kabul edilebilir değildir. Çünkü corona virüs olayı ABD’yi de aşan ulus devletlerin üstünde bir olaydır. Ki bu durumdan en çok etkilenecek ülkelerden biri de ABD olacaktır. Corona virüs çıkmadan önce önemli dev şirketlerin ceo’ları neden yeraltına çekildi?(istifa etti ya da ettirildi ve gözlerden kayboldular) ABD’de gelecek günlerde kitlesel tutuklamalar olabilir mi? ABD ve İTALYA  başkanı “Gizli bir düşmanla savaşıyoruz” derken anlatmak istedikleri nedir? Sonuç olarak Koontz’un romanı rastlantı olabilir mi? Yazar boş atıp dolu tutmuş diyerek bu romanı geçiştirmek mümkün müdür?

Netice itibariyle yazar Dean Koontz 1981 yılında yazdığı “Karanlığın Gözleri” isimli romanında  corona virüs salgını ürkütücü bir şekilde tahmin etmiştir.

CORONA VİRÜS NÜFUS AZALTMA PROJESİ MİDİR?

Ertan Özyiğit’ in yapmış olduğu bir araştırmaya göre Amerika’nın Georgia eyaletinde bulunan, 1979 yılında yapılmış, 8 farklı dilde üzerinde 10 madde yazılı rehber taşlarının ilk maddesi “Dünya nüfusunu çevre ile uyumlu olarak daima 500 milyonun altına düşür”  şeklinde olduğu belirtilmiştir. Bu durum bize corona virüs salgını ile insanlığın nüfusunu düşürmeyi mi amaçlıyorlar sorusunu sordurmaktadır. Ancak genele baktığımızda virüs nedeniyle ölüm oranları oldukça azdır. Ölen nüfusta %81 oranında 60 yaş üstüdür. Bu durumda corona virüs bir nüfus azaltma projesi olsaydı ölüm oranları oldukça fazla olurdu. Halbu ki yaşlıların ölüm oranı oldukça fazladır. 0-9 yaş arası çocuklarda ölüm oranı ise şimdiye kadar hiç yok. 

O halde tüm bunlardan hareketle şu soruları sorma gereği hissediyoruz. Bu durum sosyal bir deney midir? Yaşlı nüfus ile alttan gelen yeni neslin bağı mı kesilmek isteniyor? İnsanların dijital topluma entegrasyon sürecini başlatmak istemeleri gibi algılanabilir mi?  Corona virüsün  aşısı bulunabilir mi? Yoksa corona virüsü 5g ile mutasyona uğratmak mümkün müdür? Dijital toplum 1.0 ‘ın testini mi yaşıyoruz? Teknoloji sosyolojiyi değiştirir mi ? ( Abdullah Çiftçi’ye göre değiştirir.)  21. yy. da ulus devletlerin içini boşaltan bir akıl mı var? Ulus devletlerin çözemediğini dünya sağlık örgütü çözerse ulus devletlere olan güven azalacak mıdır? Dünya Sağlık Örgütü BM’nin bir kuruluşudur. Dolayısıyla BM tüm ulus devletleri yöneten bir dünya devleti şekline bürünür mü?

ÇİNDEKİ DİJİTAL KAST SİSTEMİ (İNSANLARIN SINIFLANDIRILDIĞI YEŞİL SARI VE KIRMIZI RENKLİ BARKOD SİSTEMİ TÜM DÜNYA DA UYGULANIR MI? )  Online ayin yapılmaktadır. Peki online kabe ziyareti yapılması mümkün müdür? Dini alanda bu tür hutbe veren imamlar çıkar mı? Bu durum dini olarak mümkün kılınabilir mi?

Tarih boyunca sürekli sorgulayan bir varlık olan insanın aklı okunabilir. Her ne yapılıyorsa yine insanlar tarafından yapılıyor. Bu yazımızda sorgulayıcı bir yaklaşımla derlediğimiz güncel olayları örnekleriyle anlattık. Malesef bizim ülkemizde geleceğe dair analiz yapan bir kaç stratejist haricinde kimse yok. ABD’deki gibi ülkemizde THİNK TANK  kuruluşu da yoktur. Ama insanın aklı ve insan eliyle yapılan her şey okunabilir. Dolayısıyla  sorgulayıcı yaklaşır  ve bilgi kirliliğinden kurtulursak  olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliriz.

Corona virüs mücbir sebep ve işçi – işveren hakları ile ilgili yazımıza buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz.