Ortak Giderlere Katılma Borcu Kat Mülkiyeti

Ortak Yerde Meydana Gelen Zararın Tahsili Dava Dilekçesi

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Taşınmazın ortak yerlerinden olan çatının yalıtımının tüm kat maliklerince karşılanması ve müvekkilimizin su basması nedeniyle uğradığı zararın tazmini isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                               :

Ortak Giderlere Katılma Borcu Apartman Giderleri

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilimiz …, ve davalılar …, … adresindeki ve tapuda … pafta, …. Ada, …. Parselde kain … Apartmanının ortak malikleridir. (EK 1) Müvekkilimin bağımsız bölümünün numarası … , arsa payı …’dır.

2-) …/…/… tarihinde müvekkilimizin evini su basmış olup, söz konusu mezkur olay tüm kat maliklerince ortak yer kabul edilen çatının izolasyonun yeterince sağlıklı yapılmamasından kaynaklanmıştır. Bahse konu olay neticesinde …Mahkemesi’nin …/… esas numaralı dosyasıyla tespit davası açılmış ve söz konusu davada …./…/… tarihli bilirkişi raporunda çatıya ilişkin onarım masraflarının tüm kat maliklerince karşılanması gerektiği belirtilmiştir. (EK 2)

3-) Müvekkilimiz ortak yerlerden olan çatıdaki yalıtım sorunu nedeniyle … TL zarara uğramış olup, hem iş bu zararın tazmini hem de çatının yalıtımı için …./…/… tarihli ihtarname ile tüm kat maliklerine ihtarda bulunmasına rağmen kat malikleri tarafından bugüne kadar hiçbir girişimde bulunulmamıştır. (EK 3) İzah edilen tüm bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K. m. 18, 19.

HUKUKİ DELİLLER                      :

  1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
  2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
  3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
  4. Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen nazara alınacak nedenlerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) 5.000 TL. zararın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte (isteme göre değişebilir) davalı kat maliklerinden tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                             :

  1. Taşınmaza ait tapu kaydı.
  2. ….. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… sayılı dava dosyası
  3. Müvekkilimiz tarafından tüm kat maliklerine gönderilen …/../… tarihli ihtarname
  4. Bilirkişi incelemesi
  5. Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. 

 

Kat Malikleri Sorumlulukları Mevzuat Hükümleri

+ Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur (634 S. K. m. 18).

+ Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir (634 S. K. m. 19).

BKNZ…

18 HD 2012/7273 E. 2012/8353 K.

18 HD 2012/5978 E. 2012/7372 K.

Ortak Giderlere Katılmaya İlişkin Mevzuat Hükümleri

+ Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:  Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

+ Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

+ Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. (634 S. K. m. 20)

+ Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (634 S. K. m. 20)