İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

Süresi belirli olsa veyahut belirli olmasa da işçi, aşağıda yazılan hallerde iş sözleşmesini sürenin bitim tarihinden evvel veya bildirim süresini beklemeden feshedebilir.

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

1. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

3. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. (4857 S. K. m. 24)

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. (4857 S. K. m. 26)

BKNZ.

  • 9. HD. 2009/5216 E. 2011/3902 K.
  • 9. HD. 2008/37500 E. 2010/31544 K.
  • 9. HD. 2007/26159 E. 2008/33763 K.

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

4857 Sayılı İş Kanunun 24/II-d bendi gereğince iş sözleşmesinin feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerin ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmıştır.

2) Müvekkilimiz çalıştığı süre boyunca, ….. bölümünün şefi olan ….. ……’ den cinsel amaçlı sözlere ve hareketlere maruz kalmıştır. Yaşanan üzücü olaylar neticesinde …/…/… tarihinde müvekkilim bizzat tarafınız ile yaptığı görüşmede sıkıntılı durumu size bildirmiş olmasına rağmen tarafınızca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmamıştır.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün d bendinde;

“İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Tarafınıza yapılan bildirime karşın gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilmeyip önlemlerin alınmaması sebebiyle ilgili yasa çerçevesinde işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmasından ötürü, müvekkilimin iş sözleşmesinin feshini ihtaren bildiriyor; iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağı, maaş ve prim  alacağı, yıllık izin ücreti alacağı vb. alacaklar olmak üzere müvekkilime ait alacakların … gün içinde tarafımıza ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. ……….

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

İşçi Alacaklarının Ödenmesi İhtarı

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağı ve sosyal haklardan doğan alacaklarımızın tarafımıza ödenmesine ilişkindir. 

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … görevlisi olarak çalışmaktadır.

2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak …/…/…. tarihinde feshedilmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 32. maddesinde;

“İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı … gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildirmekteyiz………..

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

 

İşçinin İşe Gelmemesi Nedeniyle İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

İşe gelmemeniz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimize ait …. ……/ …… adresinde faaliyetini sürdüren  …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız ve  …/…/….. , …/…/….. ve …/…/….. tarihlerinde üç iş günü ard arda departman şefinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tutanaklarca tespit edilmiştir.

2-) …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı …. gün içinde müvekkilime ait işyerine ibraz etmeniz istendiği halde buna riayet etmediğiniz ve işe gelmemekte kabul edilebilir bir mazeretinizin olmadığı anlaşılmaktadır.

3-) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendinde;

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde,

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin tarafınızla …/…/… tarihinde akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildirmekteyiz………..

 

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL

Evlenme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

Müvekkilimizin ../../…. Tarihinde gerçekleştirmiş olduğu evliliği sebebiyle iş sözleşmesinin feshi ve 1475 S. K. m. 14 gereğince kıdem tazminatın ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz … …,  … sigorta sicil numarası ile  işyeriniz … Fabrikası’nda  ../../…. Tarihi ile ../../…. Tarihleri arasında çalışmıştır. Çalışması devam ederken  ../../…. Tarihinde ise evlenmiştir.

2-) Müvekkilimiz gerçekleştirmiş olduğu evlilik sonrasında mesaili olarak çalışmakta olduğu işinin aile hayatını etkilemesiyle zor bir sürece girmiştir. İşyeri çalışma sürelerinin aile yaşantısına uymaması nedeniyle müvekkilimizin işyerinizde çalışmaya devam edebilmesine artık olanak kalmamıştır.

3-) Gerçekleştirmiş olduğu evliliğin aile yaşantısını olumsuz etkilemesinden ötürü müvekkilimin iş sözleşmesinin feshini ihtaren bildirir; 1475 S. K. m. 14 gereği iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağının tarafımıza ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. ……….

İhtar Eden Vekili 

Av. Salih BİROL

 

İşe İade Hakkında İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

İHTAR EDİLEN

:

……….

KONU

:

İşe iade istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkilimiz … …., …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizde işe başlamış ve yaklaşık … yıl ……  görevinde çalışmıştır. Müvekkilimiz ile işe başladığı tarihte tarafınızca karşılıklı olarak imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi …/ …/ … tarihinde herhangi bir geçerli hukuki sebep gösterilmeksizin tarafınızca feshedilmiştir. İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir.

2) Tarafınızca gerçekleştirilen fesih işlemi üzerine, … İş Mahkemesi’nde …../…. E. Sayılı dosyasında açmış bulunduğumuz feshin geçersizliği ve işe iade istemine dair davada, mahkemece; iş sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptaline ve müvekkilimizin işe iadesine; işe iadenin gerçekleşmemesi halinde …. aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesine karar verilmiştir. Tarafınızca temyiz edilen dosya, Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları” başlıklı 21. maddesinde;

“İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 1 ay (bir ay) içerisinde müvekkilimizin işine iadesini, iade edilmediği takdirde ihbar ile kıdem tazminatı ve mahkemece hükmedilen …. aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ödenmesini ve boşta geçen süre için .… aylık ücret ve haklarının ödenmesini ihtaren bildiriyoruz. ……….

İhtar Eden Vekili

Av. Salih BİROL