Para Cezasının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Tüketici (6502 s.k.) Kanunu’na göre kesilen para cezasının iptali dava dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI

:

Ad – Soyad- T.C. – Adres

VEKİLİ

:

Av. Salih Birol

DAVALI

:

KONU

:

Satılan ürünün garanti belgesi verilmediğinden bahisle kesilen ceza işleminin iptali hakkında. 

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ

:

 

AÇIKLAMALAR                   :

1-) Müvekkilim …Şirketi,  … adresinde overlok ve dikiş makineleri üretimi ve satışını yapmaktadır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılan …/…/… günlü şikayet dilekçesi ile şirketimizden almış olduğu overlok makinesinin arızalı olduğu, çalışmadığı iddia edilmiş ve idare elemanlarınca işyerimizde tanzim olunan …/…/… günlü tutanakla iptal etmiş olduğumuz overlok makinesinin garanti belgesini vermediğimizden bahisle dava konusu ceza işlemi tesis olunmuştur.

2-) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 26. md. 4. fıkrasında belirtildiği gibi zamanaşımı süresi  1 yıl olarak belirlenmiştir. Dava konusu ceza kararının sebep unsuru olarak gösterilen overlok makinesinin …/…/… günü satıldığı ve garanti belgesi verilmeme fiilinin …/…/… günü meydana geldiği cezanın ise …/…/… günü verildiği dolayısıyla ceza için öngörülen zamanaşımı süresinin geçirildiğinden dava konusu işlemde şekil unsuru yönünden hukuka aykırılık bulunmaktadır.

3-)  Söz konusu işlemin iptalini sağlamak üzere dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER      : 4077 S. K. m. 26 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Tutanak, Şikayet dilekçesi, … Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce tesis olunan …/…/… gün ve … sayılı ceza kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince …TL. para cezası kesilmesine ilişkin … Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce tesis olunan …/…/… gün ve … sayılı işlemin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. ……….

 

Davacı Vekili

Av. Salih Birol