Ayıplı Mal Bedel İadesi Dava Dilekçesi

Ayıplı Malda Bedel İadesi Dava Dilekçesi Örneği 

 

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           : x x

VEKİLİ                             : x x

DAVALI                            : x x

KONU             : Malın Ayıplı Çıkması Nedeniyle İadesi ve Bedelinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi Örneği 

AÇIKLAMALAR             :

1-) Müvekkilimiz, 05.08.2018  tarihinde davalıdan … marka … model ve … renginde … m2 duvardan duvara halı satın almıştır. (EK 1) Satın alınan tarih itibariyle halının bedeli 13.000-TL’dir.

2-) Halı döşendikten ve kullanımına başlandıktan x yıl x ay sonra yıkanması sonucu yer yer keçeleşmeler ve hasarlar meydana gelmiştir. Halının şu anki durumunu gösteren ve farklı açılardan çekilen fotoğraflarda dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK 2)

3-) Bunun üzerine …/…/… tarihinde müvekkilimiz tarafından davalıya bedel iadesi istemini de içeren sözleşmeden dönme iradesiyle müracaat edilmiş olup (EK 3) …/…/… tarihli cevap yazısında (EK 4) halının yıkanabilirliği olmadığı, yıkanmaması gerektiği ve bu nedenle bedel iadesi yapılamayacağı, üretimden kaynaklanan bir ayıp bulunmadığı ve hasarın kullanım hatasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

4-) Halı satılırken ise müvekkilimize halının yıkanabilir olmadığına dair özelliği söylenmediği gibi ikaz ve ihtarda da bulunulmamıştır. Satın alınan halının kirlendikten veya yıprandıktan sonra atılması gereken nitelikte bulunmasının müvekkilimizin halıdan beklediği yararı hiçbir şekilde sağlamayacağı açıktır.

5-) Müvekkilimizin, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için davalıya yaptığı müracaat reddedilmiş olmakla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6502 S. K. 6100 S. K.

HUKUKİ DELİLLER       : …/…/.. tarihli satım sözleşmesi, …/…/.. tarihli fatura, fotoğraf, …/…/… tarihli davalıya müracaat yazısı, …/…/… tarihli cevap yazısı, bilirkişi

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ayıplı malın satım bedeli olan …-TL ve satım tarihinden itibaren hesaplanacak en yüksek mevduat  faizi ile birlikte olmak üzere toplam …-TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/..

 Davacı Vekili

                       Av. Salih Birol

EK:

  1. …/…/x tarihli satım sözleşmesi
  2. …./…/x tarihli fatura
  3. Halının fotoğrafları
  4. …/…/x tarihli davalıya başvuru yazısı
  5. …/…/x tarihli cevap yazısı
  6. Bir adet vekaletname örneği