Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adana marka, patent, telif hakları avukatlığı çalışma alanlarımızdandır. Bu yazımızda marka hakkı ve başvurucu sürecine ilişkin bilgiler kaleme alınmıştır.

“Marka” kelimesinin TDK’ya göre 4 şekilde tanımlaması yapılmıştır. . Bu tanımlamalar şu şekildedir:

 1. Resim veya harfle yapılan işaret,
 2. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça,
 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret,
 4. Tanınmış ürün, saygın kişi vs.

Bizim yazımıza esas olan marka tanımlaması ise 3. Maddedeki “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret, tanımlamasıdır.

Marka Hakkı Nedir ?

 Ticari yaşamda ticari  işletmeleri ve bu işletmelerin ürettikleri mal ya da hizmetlerini birbirlerinden ayırmayı sağlayan çeşitli işaretler mevcut olmaktadır.  Bu işaretleri işletmenin ticaret ünvanı, işletmenin adı,  alan adı ve marka gibi maddi olmayan unsurlar olarak belirtebiliriz.

Hukuken korunma sağlanabilmesi için  markanın tescil mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak tescilli olmayan markanın hukuken korunması tescilli markaya karşın daha zayıftır. Marka hakkının kanuni tanımı ise şu şekildedir; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Bu tanımlama ilgili Sınai Mülkiyet Kanununda tanımlanmıştır. 

Marka Hakkını Hangi Kurum Tescil Eder?

Marka hakkı ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmektedir. Marka hakkı mutlak haklardandır. Marka hakkı mutlak hak olduğu için marka hakkı sahibine bazı hak ve yetkiler sağlamaktadır. Marka hakkı sahibi bu haktan doğan hak ve taleplerini herkese karşı ileri sürebilir. Marka hakkı iki türlü bir yetki içerir. Olumsuz yetki (yasaklama), olumlu yetki diğer bir deyişle kullanma yetkisini içermektedir. Yani marka hakkı sahibine başkaları tarafından yapılan saldırıları önleme ve bu marka hakkından doğan hakları menfaatine yönelik kullanma yetkisi sağlamaktadır.

Marka Hakkı Miras ve Devir Yoluyla Geçer Mi?

Marka hakkı;  miras ya da  devir şeklinde  hukuki bir  ilişkiye dayanılıp devren elde edilebilmektedir.

Marka Hakkı Haczedilebilir Mi?

Marka haczi haczedilebilir. Marka hakkına haciz konabilir.

Marka Hakkının Koruma Süresi Ne Kadardır?

Marka hakkının tescil edilmesinden sonra sağladığı koruma süresi ülkemizde 10 yıldır. 10 yılın bitiminden itibaren bu süre sınırsız olarak 10 ar yıllık dönemlerle yenilenebilir.

Marka ve Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Günlük yaşamda marka patent şeklinde kullanılır. Ancak bu durum daha farklıdır. Günlük yaşamda bir kişi ticari işletmesinin isim hakkını yani markasını alır ve patentini aldığını zanneder. Ancak Marka veyahut markalaşma çok daha geniş alanı kapsamaktadır.  Patent ise daha nesnel, dar alanı ifade etmektedir.
 • Marka satışa arzedilen ürün, hizmetlerde ayırt edicilik sağlama amacı ile kişi adları, sözcük, şekil ve harfler gibi baskı ile yayınlanabilen ve çoğaltılan her türlü işaret olarak adlandırılır.
 • Patent kavramınıysa buluş sahibi kişinin, 20 yıl boyunca üretim, kullanım,  satma ya da  ithal etme hakkı olarak tanımlayabiliriz.
 • Marka, ürünün adıdır. Patent ise ürünün kendisini koruma altına alma işlemi olarak ifade edebiliriz.

Duruma örnek olarak yeni bir fön makinası buluşu yapan şahıs bu buluşla ilgili patent almaktadır. Bu buluşun  üretim, pazarlanması  amacıyla açacağı ticari bir  işletmenin ismini ise marka olarak almaktadır. Diğer bir örnekle “Huaweı”  adı bir markadır.  Fakat Huaweı şirketi’nin sahibi olduğu dokunmatik ekranı  patenttir.

 Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Marka Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları Nelerdir?

 Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir? Hangi Kuruma Başvurulur?

Bu kanunun 3 üncü maddesi kapsamında gerçek veya tüzel kişiler marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunabilmektedir.

Marka Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Marka başvuru tarihi, başvuru formu ve başvuru için gerekli bilgi ya da belgelerin Türk Patent Kurumu tarafından alınmış olduğu tarih, saat ve dakikadır.

Uluslararası Marka Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Madrid Protokolü kapsamı içerisinde  Türkiye’nin belirlenmiş olan akit tarafı bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılmaktadır.

Aynı Tarihli Birden Çok Uluslararası Marka Başvurusunun Bulunması Halinde Öncelik Nasıl Belirlenir?

Aynı tarihli birden fazla uluslararası marka başvurusunun bulunması durumunda, uluslararası tescil numarası küçük olan marka başvurusu önce yapılmış sayılmaktadır.

 Marka Başvuru Formu Nedir? Nasıl Yapılır?

 Marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçerli kabul edilecek başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ile bu kuruma sunulmaktadır. Aksi durumda başvuru işlemden kaldırılmaktadır. Talep edilmesi durumunda marka başvurusu için alınan ücret başvuru sahibine geri iade edilmektedir.

Marka Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler Nelerdir?
 1. Başvuru sahibi ya da sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini,
 2. Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgilerini,
 3. Var ise rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgileri,
 4. Kanunun 4. ve bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneğini,
 5. Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf ya da harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını,
 6. Marka başvurusuna konu malların ya da hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesini,
 7. Yetkili kişi ya da kişilerce atılmış imzaları,
 8. Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal ya da hizmet sınıfı var ise bu ilave sınıfların ücretinin ve var ise rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgiyi,
 9. Var ise muvafakatnameye ilişkin bilgileri,
 10. Var ise ortak temsilciye ilişkin bilgileri,
 11. Var ise ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgileri,

Marka başvurusunda bulunan kişi  başvurma formunda bulundurması zorunludur.

 Marka Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

 Marka başvuru formuna aşağıda yazılı belgeler eklenmektedir:

 • Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyor ise, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösteren belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,
 • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmışsa teknik şartnamesi,
 • Muvafakatname var ise noter onaylı muvafakatnamenin aslı ya da mevzu bahis muvafakatnamenin noter onaylı örneği marka başvuru formuna eklenecek belgeler arasında bulunmaktadır.