İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İmzaya itiraz dava dilekçesi örneği

 

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                        

DOSYA NO                         : Adana … İcra Müd. 2010/… E

DAVACI/BORÇLU                 : Ad -Soyad

VEKİLİ                                  : Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA

DAVALI/ALACAKLI            : ….  ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.A.Ş.

VEKİLİ                                 :

D.KONUSU                          : İmzaya İtiraz

İmzaya itiraz kambiyo senedi, icra takibi

AÇIKLAMALAR                 :Müvekkilim … .. aleyhinde Adana … İcra Müdürlüğü’nün 2010/… E sayılı dosyasında açılan icra takip dosyasından gönderilen ödeme emri müvekkil tarafından tebliğ alınmıştır. Yasal süresi içinde imzaya itiraz ediyoruz.

Takibe konu olan çekler ve başkaca bir kısım çekler müvekkilimin rızası dışında elinden çıkmış olup, bu çekleri imzalayan, kullanan müvekkilim değildir. Bu hususta Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur.

Dilekçemiz ekinde takibe konu çeklerin fotokopileri ve müvekkilime ait imza beyannamesi örneği sunulmuştur. İmzalar karşılaştırıldığında aralarında hiçbir benzerlik olmadığı açıkça görülmektedir.

Bu nedenle imza itirazımızın incelenerek takibin iptaliyle birlikte müvekkilimin mağdur olmaması için takibin geçici olarak durdurulması yönünde tedbir kararı verilmesini öncelikle isteme zorunluluğu doğmuştur.

H.NEDENLER                       : İİK ve ilgili mevzuat

H.DELİLLER                          :  Adana 8. İcra Müd. …  E sayılı dosyası, imza incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP               : Arz edilen nedenlerle ve de Sayın Mahkemenizce takdir edilecek başkaca nedenlerle; Öncelikle icra takibinin yargılama sonuna kadar geçici olarak durdurulması yönünde tedbir kararı verilmesine, İmza incelemesinden sonra itirazımızın kabulü ile takibin iptaline, %40’tan az olmamak üzere inkar tazminatının davalıdan alınmasına,

Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

 

                                                                                            DAVACI/BORÇLU VEKİLİ

                                                                                                      Av. Salih BİROL

EKİ:

Onaylı vekaletname

Çek  fot. ve imza beyannamesi