Özel Vekalet Örneği Fikri ve Sınai Haklar İçin

 

ÖZEL  VEKALET

Fikri ve Sınai Haklar Özel Vekaletname

VEKİL EDEN                       : Ahmet Bilğili  …

TAM ÜNVANI                      : ……..

AÇIK ADRESi                     : Seyhan / ADANA

TELEFON/FAX                   : 0322 … …

WEB / E-MAIL                    : WWW. ….

VERGİ KİMLİK NO/

TİCARET SİCİL NO/           : 9082465  ….

T.C. KİMLİK NO                  :  (Gerçek Kişiler ) ………..

VEKİL OLAN                       : Av. Salih BİROL

ADRES                                 : ……. Seyhan/ADANA

 

 Özel Vekalet , Halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girebilecek  tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI İLE İLGİLİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI AMACIYLA;  adımıza patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımların tescil ettirilmesi ve yenilenmesi, başvurularımıza olabilecek itirazlara karşı savunma yapılması, iltibas teşkil edecek patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım v.s. tescil taleplerine itiraz edilmesi, müracaatlarda süre uzatılması ya da geri alınması, ünvan, adres ve nevi değişikliklerinin yapılması, belge suretlerinin çıkarılması, noter senedi ile alınacak ya da verilecek kullanma izinlerinin (lisansların)  düzenlenme, tamamen ya da kısmen devir, feragati, intikali, markalarda eşya çıkartılması işlemleri ile ilgili başvuruların takibi ve sonuçlandırılması, patentlerde yıllık taksitlerin yatırılması ve tatbik işlemlerinin yapılması, bu amaçlar için gerekli her türlü harçların ve ücretlerin ödenmesi, gerektiğinde başvurunun, harcın, ücretin geri alınması, marka tescil başvurusunun bölünmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve haklarımızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti’nin idari, hukuki bütün mercilerine başvurulması, yerleşim yeri tayini, adımıza bu amaçlar için hazırlanacak her türlü belgenin düzenlenmesi, tashih, imzalanma, bu amaçlar için başkasının vekil tayin edilmesi ya da azledilmesi konularında yetkili olmak üzere …. Seyhan/ADANA adresinde mukim  AV. SALİH BİROL   ve ayni zamanda aynı adreste bulunan … …. birlikte ya da ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettik. 23.08.2018                                                                                     

 

                                                                                                             Yetkili Kişi

Adı – Soyadı – Kaşesi – İmzası

 

 (NOTER TASDİKİ GEREKMEMEKTEDİR)