İhalenin Feshi Dava Dilekçesi Örneği

İhalenin Feshi Dava Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE 


İCRA DOSYASI        : Adana 13. İcra Müdürlüğü – 2019/… Esas

ŞİKAYETÇİ
TAKİP BORÇLUSU : …………………. İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (V.K.N…………………) …..Mah. 12345 Sk. ……… Sit. A Blok No:…. …/ADANA

VEKİLİ                     : Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA

ALACAKLI              : …. Bankası A.Ş. (V.K.N………….)
                                     … Cad. Levent Beşiktaş/İSTANBUL

VEKİLİ                     : Av. …

D. KONUSU            : Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… esas nosuyla …/…/… tarihinde yapılan İHALENİN FESHİ istemidir. 

İhalenin Feshi Sebepleri Nelerdir?

AÇIKLAMALAR : 
1- Müvekkil Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı takip dosyasında borçlu konumundadır. Adana İli, Seyhan İlçesi, … Mah. … Ada, 8 Parsel 4. Kat, … nolu tapuya kayıtlı mesken vasfındaki taşınmaz, müvekkilin Adana 13. İcra Müdürlüğünün 2019/… Esas sayılı icra takip dosyasındaki borcundan dolayı …/… 2020 tarihinde satılmış olup, dosya alacaklısına borca mahsuben ihale edilmiştir. İcra takip dosyasından yapılan ihale usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

SATIŞ İLANI VE ŞARTNAMESİNDE SATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖNEMLİ NİTELİK VE VASIFLARININ YAZILMAMASI İHALEYE KATILIMI ETKİLEMESİ SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ GEREKMEKTEDİR.

2- İhalenin feshi davasına konu taşınmazın ILN ……… ilan nolu “Adana Seyhan’da 3+1 daire icradan satılıktır” başlıklı ilan çıktısında, künye ve kayıt bilgilerinde oda sayısı 3+1 olarak gösterilmiştir. (EK-1 SATIŞ İLAN FOTOĞRAFI) Halbuki satışa konu taşınmazın oda sayısı 3+1 değildir.

Satışa konu taşınmazın özellikleri gerçekte ve kıymet takdiri raporunda belirtildiği üzere ” mesken; salon, oturma odası, mutfak, 3 oda, antre, hol, 2 banyo, wc, iklimlendirme odası ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.” şeklindedir. Satışa konu taşınmaz 4+1 odalı olup, hatta alıcılar gözünde 5+1 odalı sayılabilecek niteliktedir. İnternet üzerinden verilen satış ilanı ve şartnamede; taşınmazın oda sayısı ve odaların gerçek özellik ve niteliği ortaya koyulmamıştır.

3- Nitekim taşınmaz malların icra yoluyla satışını düzenleyen İİK m.126/3 hükmü de açıkça satılacak şeyin cinsi, mahiyeti ve önemli vasıflarının şatış ilanına yazılmasını gerektirmektedir:

“Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti.. yazılmakla iktifa olunur” (İİK m.114/3).

İcra dairesi tarafından belirlenen muhammen bedele ne şekilde ulaşıldığı, taşınmazın neden bu kadar değerli olduğu üçüncü kişiler tarafından anlaşılamadığı takdirde ihaleye katılım ve talep olumsuz yönde etkilenecektir. Taşınmazın muhammen bedelinin 480.000,00 TL olarak takdir edildiği düşünüldüğünde, bu rakama ne şekilde ulaşıldığı ve 3+1 odalı olarak görülen bir dairenin satışında ihaleye katılacak üçüncü kişiler bakımından katılımı azalttığı sabit olup, gerçek değerinden kat kat düşük değere satıldığı da aşikardır.

Nitekim ihaleye alacaklı taraf dışında sadece bir kişi katılmıştır. Başka hiç kimse katılmamıştır. Satış ilanı ve şartnamede taşınmazın önemli özellik ve nitelikleri (oda sayısı) gerçekte olduğu şekliyle belirtilmediğinden ihalenin feshi gerekmektedir.

İcra Müdürlüğü Satış İlanının Tebliğine Karar Verdiği Durumda Satış İlanı Tüm İlgililere Tebliğ Edilmeden İhale yapılması Sebebiyle İhalenin Feshi Gerekmektedir.

4- Taşınmaz satış ilanı da usulüne uygun yapılmamıştır. İlgililer, ve dosya alacaklılarının tümüne usulüne uygun tebligat yapılmamıştır. Satış ilanı tebliğ edilmeden ya da usulsüz tebligat ile yapılan ihalenin feshi gerekir. İhaleyi yapan icra dairesi, …/…/… tarihli satış kararının 4 nolu bendinde satış ilanının tüm ilgililere tebliğine karar vermiştir. Ancak, satış ilanı aşağıda açıklayacağımız nedenlerle borçlulara usulsüz olarak tebliğ edilmiş ve dosya alacaklılarının tümüne de tebliğ edilememiştir.

Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı dosyasındaki taşınmaz üzerinde haczi devam eden diğer alacaklı şahıs ve kurumlara da kıymet takdiri raporunun tebliğe çıkarılması zorunludur.

5- Şikayetçi borçlu(…. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) müvekkilimize gönderilen satış ilanı tebliğ mazbatası incelendiğinde posta memurunun tebliğ mazbatasına yazdığı şerhe göre tebligat kanununun hükümlerine uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Posta memuru tebliğ zarfına yazdığı şerhte Tebliğ adresinde muhatap şirket yetkilisi …. ….’a 26.12.2019 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. (EK-2) Ancak ticaret sicil gazetesinden de anlaşılacağı üzere … … muhatap şirketin YETKİLİSİ DEĞİLDİR. (EK-3) Bu nedenle şikayetçi borçluya satış ilanı usulsüz olarak tebliğ edilmiştir.

Ayrıca taşınmazın satış ilanı dosya alacaklılarının tümüne de yapılmamış olup, diğer ilgililere yapılan satış ilanı da usulsüzdür. İlgililerin ihaleden haberdar olması ve katılımının sağlanması ihalenin sağlıklı yapılması için hukuki bir zorunluluktur. Nitekim, Yargıtay yerleşik içtihatlarında satış ilanının tebliğine karar verilmesi halinde tebligatın yapılmamasını ihalenin feshi nedeni saymaktadır.

6- Öte yandan Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı dosyasında iki adet taşınmaz için takip açılmıştır. Takip dosyasında Adana İli, Seyhan İlçesi, … Mah. … Ada, … Parsel, 10. Kat, 20 Nolu bağımsız bölüme ilişkin düzenlenen kıymet takdirine tarafımızca itiraz edilmiş olup dava da halen devam etmektedir. Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı takip dosyasında vekaletnamemiz bulunmamaktadır. Buna rağmen Adana İli, Seyhan İlçesi, … Mah. … Ada, … Parsel, 4. Kat, 7 nolu, bağımsız bölüm için düzenlenen satış ilanı vekile tebliğ edilmiştir. Vekile tebliğ edilen satış ilanı usulsüzdür. Şöyle ki ;

7- 6100 sayılı HMK’nın 73. Maddesinde vekaletnamenin kapsamı, “vekaletnamenin ibrazı” başlıklı 76. Maddesinde de, “Avukat açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava veya takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır…”

düzenlemesi uyarınca vekaletname verilmesi yeterli değildir. Vekaletnamenin dava veya takip dosyasına ibrazı gereklidir.

Aynı yasanın 114/1-f bendinde ” Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip ve usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamesinin bulunması” dava şartı olarak düzenlenmiştir. HGK’nın 02.04.2003 tarih 2003/19-265 Esas, 2003/267 Karar sayılı ilamında, vekil aracılığı ile takip edilen işlerde geçerli bir vekaletnamenin bulunması (temsil yetkisi) ve bunun mahkemeye verilmesi dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Bu durumda vekil, vekaletnamenin aslı veya onaylı örneğini dava veya takip dosyasına vermekle yükümlüdür. Vekaletnamenin aslının veya onaylı örneğinin her dava ve takip dosyası için de ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (YHGK. 06.07.2011 TARİH, 2011/12-108 ESAS, 2011/505 KARAR)

Açıkladığımız yasal mevzuat hükümleri ve yargıtay emsal içtihatlarıyla; müvekkil şikayetçi tarafından verilen vekaletnamenin icra takip dosyasına ibraz edilmediği, icra takip dosyasında herhangi bir işlem yapmadığımız, Adana 1. icra hukuk mahkemesinde (2019/… Esas) devam eden kıymet takdirine itiraz (satışa ilanına konu olmayan icra takip dosyasındaki ayrı ikinci bir taşınmaz için açılan dava) ve icra takibinin ayrı ayrı işler olduğu, icra takip dosyasına vekaletname ibraz edilmediğine göre borçlunun icra takibinde vekille temsil edildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı açıktır. Bu nedenle vekile tebliğ edilen satış ilanı usulsüz olup, ihalenin feshi gerekmektedir.

8- ” … icra müdürlüğünce bu hususun kararlaştırılması halinde karar gereğinin yerine getirilmesi ve bunun usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur. Somut olayda satış kararının ilgililere icra müdürlüğünce tebliğine karar verilmiş olup, borçlu şirkete çıkarılan satış ilan tebligatının şirketin taşındığı şerhi ile tebliğ edilemeden 19.01.2011 tarihinde iade edildiği görülmektedir. Bu husus başlı başına ihalenin feshi nedeni olup şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar: 2012/24108)

9- “… icra müdürlüğünce “satış ilanının borçluya” tebliğine karar verilmiş olması halinde, adı geçene satış ilanının Tebligat Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu husus yerine getirilmeden satış gerçekleştirilemez. Buna rağmen satışın yapılması halinde ise bu durum da ihalenin feshi sebebidir…” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar: 2015/5392)

USULSÜZ TEBLİGATA DAİR İHALENİN FESHİ SEBEPLERİMİZ

10- Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı icra takibi dosyası incelendiğinde kıymet takdiri raporu 03.10.2019 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edildiği görülmektedir. Kıymet takdiri raporu, müvekkil şirketin işyeri bünyesinde çalışmayan ve müvekkil firmada hiçbir temsil yetkisi olmayan … isimli şahsa usulsüz bir şekilde tebliğ edilmiştir.

Söz konusu kıymet takdiri raporu Tebliğat Kanunu’na göre usulsüz olarak tebliğ edilmiştir. Tebligat kanunu ve Tebligat tüzüğü, tebliğin nasıl yapılacağını açıkça belirtmektedir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun tüzel kişilere tebligatı düzenleyen 21. maddesine göre;

“MADDE 21 – (1) Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. (3) Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır. düzenlemesine yer verilmiştir.”

11- Şikayete konu kıymet takdiri raporu ise tebligat yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bir işlem yapılmadan tebliğ edilmeye çalışıldığı için usulüne uygun değildir. Tebligatı teslim almış gibi gösterilmiş …. …. isimli şahsın adreste daimi işçisi olup olmadığına bakılmaksızın ve muhatapların nerede bulunduğu, ne zaman geleceği, veya başka adresi bulunup bulunmadığı araştırılmadan, yetkisiz ve ilgisiz birine tebliğ edilerek kesinleştirilmesi, kanunun aradığı şartlara haiz olmadığından hukuka aykırı olup usulsüzdür. (HGK.nun 22.6.1988 tarih ve 1988/12-266) kararı ve süreklilik arzeden içtihatlarına göre, borçluya kıymet takdiri raporunun ve satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir. 

Bir başka deyişle kıymet takdiri kesinleşmeden satışın yapılması yasaya aykırıdır. (HGK’nun 15.03.21995 tarih ve 1994/12-795 E., 180 K). Yukarıda açıklandığı üzere süresiz şikayete tabi usulsüz tebliğat nedeniyle ve kıymet takdiri kesinleşmeden satışın yapılması usulsüz olup, bu nedenle ihalenin feshine karar verilmesi gerekmektedir.

12- Yukarıdaki açıklamamıza ek olarak şikayetçi borçlu müvekkilimize gönderilen 03.10.2019 tebliğ tarihli kıymet takdiri tebliğ mazbatası incelendiğinde posta memurunun tebliğ mazbatasına yazdığı şerhe göre Tebligat Kanunu’nun ilgili Maddesi, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 30. Ve 35. Maddesine uygun olarak yapmadığı da anlaşılmaktadır.

Posta memuru tebliğ zarfına yazdığı şerhte muhatabın yani şikayetçi borçlu müvekkilimizin adreste bulunup bulunmadığı, muhatabın nerede olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmadan tebligatın adreste çalışana bırakıldığını yazmıştır.

Konuyla ilgili emsal bir dava hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 07.12.2016 Esas: 2016 / 301 Karar: 2016 / 341 sayılı emsal kararında da belirtildiği üzere;

Tebliğ Memurunun muhatabın adreste bulunmama nedenini araştırmakla yetinmeyip geçici olarak adreste bulunmadığını tespit etti ise tevizat saatinden sonra adrese ne zaman döneceğini veya dönüp dönmeyeceğini de araştırıp teliğ evrakına şerh düşmek zorundadır ( İzmir BAM 12. HD 07.12.2016 tarih E: 2016 / 301 K: 2016 / 341).

13- Yine Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de 15.11.2018 tarih Esas: 2018/ 12385 Karar: 2018 / 11592 sayılı içtihadında bu belirttiğimiz araştırmanın eksik yazılmasını tebliğ usulsüzlüğü saymakla birlikte imzadan imtina eden komşunun adının da şerhte yer almamasının usulsüz tebliğ olduğunu belirtmiştir ( Yargıtay 12. HD 15.11.2018 tarih E: 2018/ 12385 K: 2018 / 11592).

14- Nitekim posta memurunun hiçbir araştırma yapmadan, tebliğ mazbatasına mevzuata uygun açıklayıcı hiçbir ifade yazılmadan yapılan kıymet takdiri tebliği usulsüz olup, müvekkil şikayetçi borçlunun böyle bir çalışanı da yoktur. Bu şekilde müvekkilin itiraz hakkı kanununa aykırı bir şekilde engellenmiştir. Aynı şekilde satış ilanının da müvekkilime tebliğ edilmeksizin satış yapılması mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle takip dosyasından düzenlenen kıymet takdir raporunun ve satış ilanının tapu sicilindeki ilgili olan müvekkile tebliğ edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. İhale edilen taşınmazla ilgili olarak tebligat hükümlerine uyulmadığı için icra dosyasından yapılan taşınmaz satış ihalesinin feshi gereklidir. Ayrıca ihale şeffaf koşullarda da gerçekleştirilmemiştir. Buna ilişkin tanıklarımız da gerekli görülmesi halinde izahat verecektir.

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle ihalenin feshini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK. ve ilgili tüm mevzuat hükümleri

DELİLLER                    : Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı İcra dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM          : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle açmış olduğumuz davamızın kabulü ile Adana 13. İcra Müdürlüğünün 2019/… Esas sayılı takip dosyasından yapılan 23.01.2020 tarihli İHALENİN FESHİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 29.01.2020

Takip Borçlusu Vekili
Av. Salih BİROL