İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

İhtarname veya İhbarname Nedir?

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98).

 

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi İhtarname Örneği (İhbar Tazminatlı)

 

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 :

KONU                       : 4857 Sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……’ a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmış bulunmaktasınız.

2) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre kıdem sürenize uygun olarak tespit edilen bildirim süresine ilişkin ihbar tazminatınız ………TL…….KR olarak hesaplanmıştır.

3) İhbar tazminatınız ve diğer hak ve alacaklarınız tarafınıza bugün itibariyle bordro karşılığında ödenecektir.

4) Müvekkilimiz tarafından iş sözleşmeniz bugün itibariyle feshedilmiş ve işverenliğimizle olan iş ilişkiniz sona ermiştir.

İHTAR EDEN VEKİLİ

     Av. Salih Birol

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

     İHTAR EDEN VEKİLİ     

Av. Salih Birol

 

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi İhtarı (İhbar Tazminatsız)

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 :

KONU                      : 4857 Sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR   :

1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……’ a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün … olarak çalışmış bulunmaktasınız.

2) İş sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre kıdem sürenize uygun olarak tespit edilen bildirim süresi sonunda …../……/200…. tarihinde,…………………………………………..nedeniyle feshedilecektir. 

3) Bildirim süresinin sona erdiği tarihte İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarınız tarafınıza ödenecek ve iş akdiniz sona erecektir.

4) İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren sözleşmenizin feshedileceği tarihe kadar günlük 2 (iki) saat yeni iş arama izniniz olup bu izni ister her iş günü ayrı ayrı, isterseniz önceden haber vermek şartıyla ve işten ayrılmanızdan önceki günlere tekabül ettirmek koşuluyla toplu olarak kullanabilirsiniz.

5) Müvekkilim tarafından iş sözleşmenizin …../…../201… tarihinde feshedileceğini ihtaren bildiririz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ

     Av. Salih Birol

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Salih Birol

 

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Sebebiyle Feshi İhtarı

 İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

VEKİLİ                                :

İHTAR EDİLEN                 : 

KONU                                   :  İş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimize ait …. ……/ …… adresinde faaliyetini sürdüren  …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız.

2-) … yılı … ayında yapılan performans değerlendirmesi sonucunda, geçmiş döneme göre iş performansınızın düşük seviyede seyir ettiği tespit edilmiş; bölüm şefinizin raporuna göre benzer işi gören çalışma arkadaşlarınızdan daha az verimli çalıştığınız, sahip olduğunuz niteliklere göre beklenenden daha düşük performansa sahip olduğunuz ve son dönemde işe yoğunlaşmanızın giderek azaldığı belirlenmiştir. Bu konuda bölüm yetkilisi tarafından sözlü olarak uyarılmakla birlikte performansınızı artırmaya yönelik eğitimlere davet edilmiş olmanıza rağmen bu davetlere çeşitli mazeretlerle iştirak etmediğiniz de tespit edilen hususlardandır.

3-) …/…/…. tarihinde tarafınızdan savunma istenmiş olmasına rağmen, herhangi bir savunma vermediğiniz gibi savunma vermemeniz konusunda geçerli bir mazeret de bildirmediğiniz görülmektedir.

4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin tarafınızla …/…/… tarihinde akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildiririz. …/…/…

                                       İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                          Av. Salih Birol

 SAYIN NOTER;

 Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/….

 İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Salih Birol