Hizmet Kusuru Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

Hizmet kusuru tam yargı davası dilekçe örneği

Tam yargı davası ilgili kişilerin haklarının ihlal edildiği bir idari işleme karşı Danıştay, idare, vergi mahkemelerine açılan davalardandır.  Dava açacak olan ilgili kişiler tam yargı ve iptal davasını birlikte de açabilmeleri mümkündür.

Hizmet kusuru nedeniyle tam yargı davası nasıl açılır?

hizmet kusuru tam yargı davası

Bununla birlikte ilgili kişiler ilk iptal davası açıp bu iptal davasının karara bağlanması sonrasında, bu husustaki kararın veyahut istinaf temyiz kanun yollarına başvurulması halinde verilen kararın tebliği ya da bir idari işlemin icrası nedeniyle doğan zararlardan kaynaklı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilmektedir. İlgili kişilerin 11. Maddeye istinaden idareye başvurma hakkı saklıdır.

Tam yargı davası açma süresi ne kadar?

İdari eylemlerden kaynaklı hakları ihlal edilmiş olan ilgili gerçek ya da tüzel kişiler idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı şekilde bildirim üzerine ya da başka bir şekilde öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde söz konusu ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerekmektedir.

Bu taleplerin kısmen ya da tamamen reddi durumunda, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren ya da istek hakkında 60 gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava açma süresi içinde dava açılabilmektedir.

Tam yargı davalarında yetkili mahkeme neresidir?

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer İdare mahkemesidir.

İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili davalarda yetkili mahkeme neresidir?

İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında ya da bunlara bağlı her türlü haklara ya da kamu mallarına yönelik idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yerdeki  idare mahkemesidir.

 

Hizmet Kusuru Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

 ADANA ( ) İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI

:

 

VEKİLİ

:

 

DAVALI

:

 

KONU

:

 

AÇIKLAMALAR               : 1-) … Bulvarı … Mevkiinde davalı idare tarafından …/…/… tarihinde yapımına başlanan üstgeçit …/…/… tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Üstgeçitin yapımıyla birlikte tapuda müvekkil adına … pafta … ada … parselde kayıtlı, … nolu bağımsız bölümler kullanışlılıklarını büyük ölçüde yitirmiş, taşınmazlar büyük ölçüde değer kaybına uğramıştır.

2-) …/…/… tarihinde taşınmazlardaki değer kaybının tazmini amacıyla müvekkilimiz adına davalı idareye yaptığımız başvuru yanıtsız bırakılmak suretiyle zımnen reddedilmiştir.

3-) İdarece yaptırılan üstgeçit nedeniyle tapuda … pafta … ada … parselde kayıtlı, … nolu bağımsız bölümlerde oluşan …-liradan toplam …-lira, … ve … nolu bağımsız bölümlerde oluşan …-liradan toplam …-lira, … nolu bağımsız bölümlerde oluşan  …-liradan toplam …-lira ve … nolu parselde kayıtlı … nolu bağımsız bölümlerde oluşan …-lira olmak üzere toplam …-lira (… bin lira) değer kaybının idareye başvurduğumuz …/…/…tarihinden itibaren işletilecek faiziyle birlikte davalı idareden tazminini istemek amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2577 S. K. m. 3, 12, 13, 36 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Keşif ve bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle tapuda 26 pafta 7 ada 77 parselde kayıtlı, 5 nolu bağımsız bölümler için ….-liradan, toplam ….lira, … ve … nolu bağımsız bölümler için ….-liradan toplam …-lira, … nolu bağımsız bölümler için …-liradan toplam …-lira ve 36 nolu parselde kayıtlı 2 nolu bağımsız bölüm için x -lira olmak üzere toplam x-lira (x bin lira) tazminatın …/…/2015 tarihinden itibaren işletilecek faiziyle birlikte tazminine,

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini mahkemenizden arz ve talep ederiz. x/x/201..

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL