Veraset İlamı Nedir? Nasıl Alınır?

Veraset İlamı Nedir? Nasıl Alınır?

Veraset ilamı kişilerin mirasçı olduklarını gösteren resmi belgedir. Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenen kişilere, sulh hukuk mahkemesince ya da noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bu  belge verilir. (4721 S. K. m. 598). Mirasçılık Belgesi, Noterler ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmektedir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi, çekişmesiz yargı işidir.

Mirasçı atamaya ya da vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmediği takdirde, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir (4721 S. K. m. 598).

Veraset İlamı İçin Nereye Başvurulur?

Veraset ilamı için noterlere başvuru yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda da veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmektedir.  Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyor ise, görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesidir.

Veraset İlamında yetkili mahkeme, mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Veraset İlamının Geçersizliği Her Zaman İleri Sürülebilir Mi?

Evet. Veraset ilamının geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. (4721 S. K. m. 598).

veraset ilamı nasıl alınır
Veraset ilamı nasıl alınır?
Veraset İlamı Çekişmesiz Yargı İşidir
Veraset İlamında (Çekişmesiz Yargılama İşlerinde) Usül?

Veraset ilamı başvurusuna, niteliğine uygun düştüğü ölçülerde, basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Aksine bir düzenleme bulunmadıkça re’sen araştırma ilkesi geçerlidir.

Mahkemeler dışındaki resmi makamlara bırakılmış olan çekişmesiz yargı işlerinde uygulanacak usul, ilgili özel kanunlarında belirtilen hükümlere tabidir.

Çekişmesiz yargı işleri arasında yer alan mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenleme gibi işlerin icrası sırasında dikkate alınması ve düzenlenecek belgeye yansıtılması sırasında gözetilecek olan hususların ayrıntıyı gerektirmesi nedeniyle bu detaylandırma, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenmektedir.

Veraset İlamı Kararına Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurabilir Miyiz?

Veraset İlamı hakkında (çekişmesiz yargı işlerinde) verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgili kişiler, özel kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, istinaf yoluna başvurabilmektedir.

Çekişmesiz Yargı Kararları Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturur Mu?

Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Çekişmesiz yargı işleri adli tatilde de görülür.

İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı Temyiz Yoluna Gidilebilir Mi?

İstinaf (Bölge Adliye) Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

İhtiyati Tedbir Kararı, Çekişmesiz Yargı İşlerinde De Uygulanır Mı?

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında verilebilecek olan ihtiyati tedbir kararı, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır. (6100 S. K. m. 445)

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları

HD. 2010/3514 E. 2010/4549 K.

HD. 2010/3273 E. 2010/5033 K.

YHGK 2009/7-376 E. 2009/528 K.

 

VERASET İLAMI ÖRNEĞİ

 

T.C. ADANA … NOTERLİĞİ                                                    Yevmiye No:xxxx

MİRASÇILIK BELGESİ

TALEP EDEN                       : …/…/…

TALEP KONUSU                 :  Mirasçılık Belgesi Talebi

TALEP TARİHİ                   : …/…/..

BELGE DÜZENLEME

TARİHİ                                 : …./…/… – … : ….

Talep eden noterliğimize müracaatla miras bırakan ….’ın, …/…/… tarihinde vefat ettiğini bildirerek buna göre mirasçıların tespiti ile hisse oranlarını gösterir Mirasçılık Belgesi verilmesini talep etmiştir.

Nüfus kayıtlarının incelenmesinden … ve .. oğlu, …/…/… doğumlu, … ili, … ilçesi, … Mahallesi/Köyü, cilt no …, aile sıra no …, sıra no …’de nüfusa kayıtlı, …. T.C. Kimlik Numaralı … …’nun …/…/… tarihinde vefat ettiği, geriye mirasçı olarak eşi .., kızı .., oğlu .., oğlu .., kızı ..’nun kaldığı anlaşıldığından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; mirasçılık durumu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Miras bırakan ..’nun terekesi 16 pay kabul edilerek;

4 payının … T.C.Kimlik Numaralı …’ya,

3 payının … T.C. Kimlik Numaralı …’ya,

3 payının … T.C. Kimlik Numaralı …’ya,

3 payının …. T.C. Kimlik Numaralı …’ya,

3 payının …. T.C. Kimlik Numaralı …’ya,

ait olduğuna dair bu belge aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmak ve ilgililerin Mahkeme’ye itiraz hakları saklı kalmak üzere düzenlenmiştir. (…..yılı …… ayının …… günü. …/…/….)

ADANA  …  NOTERİ

 

VERASET İLAMI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

 ADANA …  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN        :  …

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Atanmış mirasçı olunduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkillerimiz, …. isimli şahısla ….Noterliği tarafından re’sen düzenlenen vasiyetname (EK 1) ile mirasçı olarak atanmışlardır.

2-) Atanmış mirasçısı oldukları …. isimli şahıs …/…/… tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. (EK 2) Müvekkillerimizin miras bırakanı olan şahıs hiç evlenmemiş olup geriye atanmış mirasçı sıfatıyla mirasçıları olarak sadece müvekkillerimiz kalmıştır. (EK 3)…/…/… tarihinde açılan vasiyetnameye de yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış olup müvekkillerimizin miras bırakan ile sağlığında yapmış oldukları vasiyetname kesinleşmiştir.

3-) Mirasçılık belgesi verilmesi isteminde bulunulabilmesi için mutlaka miras bırakanla arada irs ilişkisi bulunmasının gerekmediği, atanmış mirasçıların da mirasçı olduğunu gösteren bir belge verilmesini isteyebileceği gözetildiğinde müvekkillerimizin atanmış mirasçı olduklarını ve hisselerini gösteren bir mirasçılık belgesi verilmesini sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 598.

HUKUKİ DELİLLER   :

1-) ….Noterliği tarafından re’sen düzenlenen vasiyetname

2-) Ölüm belgesi ve ölü gömme izin kağıdı sureti

3-) Nüfus kayıtları

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkillerimizin muris … …’ın atanmış mirasçıları olduklarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

 İstem Sahibi Vekili

Av. Salih  Birol

EKLER: 

1-) ….Noterliği tarafından re’sen düzenlenen vasiyetname

2-) Ölüm belgesi ve ölü gömme izin kağıdı sureti

3-) Nüfus kayıtları

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.