Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

 

Tahliye davası kira borcundan kaynaklı 

MARMARİS İCRA HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO       : 2019 / … Esas

CEVAP VEREN
DAVALI            : Ad – Soyad – T.C. – Adres
VEKİLİ             : Av. Salih BİROL – Seyhan / ADANA

DAVACI             : Ad – Soyad – T.C. – Adres

VEKİLİ              : Av. … …

T. KONUSU      : Davacının davasının reddi talebiyle cevabımızın sunulmasıdır.

Tahliye davasına cevap dilekçesi

AÇIKLAMALAR:
1 – Davalı alacaklı, müvekkilimizin kiracısı olduğu … Cad. No: … … Hotel Marmaris / MUĞLA adresinde mukim otel nitelikli taşınmazı satın almış ve böylece hukuken kira sözleşmesinin kiraya veren tarafına geçmiştir. Bu şekilde, taraflar arasında davalı alacaklının da icra dosyasına sunduğu 01.10.2011 tarihli yıllık 20.000 TL kira bedeli miktarlı (aylık 1666 TL ) kira sözleşmesi mevcut bulunmaktadır.

Davalı alacaklı Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2018/ … E. 2019/ … K. Sayılı davası ile kira bedelinin artırımı talebinde bulunmuş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilerek aylık kira bedelinin 9500 TL olarak tespitine hükmedilmiştir. Karara karşı tarafımızca istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ancak Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi’nce ise bu karar hakkında sehven kesinleştirme şerhi düzenlenmiş, kısa süre içinde ise uyap kayıtları ile sabit olduğu üzere yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna başvurduğumuz anlaşılarak mahkemesince ekte sunuyor olduğumuz tutanak düzenlenerek kesinleştirme şerhinin sehven düzenlendiği ve iptal edildiği dosyanın isitinafa gönderileceği belirtilmiştir (EK-1).

Kira alacağından dolayı ilamsız icra takibi

Davalı alacaklı bu ilamı ve kira sözleşmesini işbu davaya esas teşkil eden Marmaris … İcra Müdürlüğü 2019/ … E.sayılı icra takibine dayanak etmek suretiyle müvekkilimize karşı 28.03.2019 – 28.07.2019 tarihleri arası mahkeme kararına göre oluşacak olan kira farklarını talep etmiştir. Ancak icra takibi takip talebinin dayanağı olan her iki belge olan kira sözleşmesinde ve mahkeme ilamında müvekkilimizin adresi ” … Cad. No: … … Hotel Marmaris / MUĞLA” olarak yer aldığı halde, davacı bu Tebligat Kanunu’nun 10. Maddesi anlamında bilinen adrese ödeme emri tebliği talep etmemiş, müvekkilimizin mernis adresine tebligat yapılması ibaresi ile ödeme emrinin tebliğini sağlama yoluna gitmiştir.

Hal böyle olunca İcra dairesince de ödeme emri bilinen adres yerine direkt olarak müvekkilimizin adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı mernis adresine (… Mah. Kandil Sok. No: … İç Kapı No:2 Kozan / ADANA) tebliğe çıkartılmış, neticede ödeme emri usulsüz tebliğ edilmiş, davacı da bu usulsüz tebligata dayanarak eldeki temerrüt nedeniyle tahliye davasını ikame etmiştir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere;

Alacaklının temerrüt süresinin dolmasından sonra icra mahkemesinden tahliye istemesi halinde temerrüde ilişkin ödeme emri tebliği usulsüz olsa dahi bu husus ayrıca şikayet konusu yapılıp tebligatın usulsüzlüğüne ve tebliğ tarihinin düzeltilmesine ilişkin olumlu bir karar alınmadığı sürece tahliye ile ilgili incelemede bu husus re’sen dikkate alınamaz (Yargıtay 6. HD 2.2.2009 2008/13465 E. 2009/707 K.)

Müvekkilimiz hem bu davadan hem de davaya konu icra takibinden 02.10.2019 tarihinde tesadüfen haberdar olmuş ve bu tarihe göre süresi içerisinde 04.10.2019 tarihinde icra takip dosyasına itiraz sunmuş, tarafımızca da Sayın Mahkemeniz’in 2019/404 E. sayılı dosyasında ödeme emri tebliğ tarihinin iptali ve düzeltilmesi şikayeti ikame edilmiştir.

Tahliye davası vekalet ücreti

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 05.03.2019 tarih 2018/534 E. 2018/5308 K. Sayılı içtihadında belirtildiği üzere;

İcra hukuk mahkemesinde görülen temerrüt nedeniyle tahliye davasında davalı, tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürerek usulsüz tebliğ tarihinin düzeltilmesi talebiyle ayrıca bir dava açtığında, İcra Mahkemesi’nce şikayete ilişkin kararın kesinleşmesi beklenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Çünkü bu şikayetin sonucuna göre temerrüdün gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılacak ve verilecek karar bu hususa göre farklılık gösterecektir. Sayın Mahkemeniz’in 2019/ … E. sayılı dosyasında ileri sürdüğümüz gerekçeler ile işbu davaya konu icra takibinin ödeme emri tebliğ tarihi iptal edilip düzeltildiği taktirde işbu davanın temerrüt koşulu gerçekleşmediğinden REDDİNE karar verilecektir talep ve inancındayız.

2 – Öte yandan açılan dava şu nedenle de haksızdır. Davacı, Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2018/… E. 2019/ … K. Sayılı ilamını esas alarak taraflar arasındaki kira sözleşmesindeki aylık kira bedelinin 9.500 TL olarak tespit edilmesinden ötürü müvekkilimizin kira sözleşmesine göre yatırmakta olduğu 1975 TL aylık kira bedelleri ile 9500 TL arasındaki kira farkını talep etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.05.2001 Tarih 2001/12-423 E. 2001/456 K. Emsal içtihadında da belirtildiği üzere 12/11/1979 günlü ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince kira tespit ilamları kesinleşmeden infaz edilemez ve bu nedenle kararın kendisi kesinleşmedikçe takip yapılamayacağı gibi ilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vs. gibi istekler için de karar kesinleşmedikçe infaz yapılamayacaktır (EK-3).

EK-1’de sunduğumuz Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi’nce düzenlenmiş bulunan tutanaktan anlaşıldığı üzere davacının alacağına dayanak ettiği kira tespit ilamı tarafımızca istinaf edilmiş olmakla KESİNLEŞMEMİŞTİR.

Yine ekte, davacının PTT hesabına müvekkilimizce ödenmiş olan 2019 yılı 3. Ay ila 7. Ay kira bedellerini gösterir PTT’den alınmış olan ödeme dökümünü sunmaktayız (EK-4). Anlaşıldığı üzere davalı-kiracı müvekkilimizin – kira tespit ilamı da kesinleşmemiş olmakla- aradaki kira sözleşmesi uyarınca ödemediği, temerrüdüne sebep verebilecek kira borcu bulunmamaktadır.

3 – Davacı yine işbu davasını açarken de usulsüz şekilde dava dilekçesinde de davalı müvekkilimizin bilinen adresine yer vermeyerek dava dilekçesinin de usulsüz tebliğine sebebiyet vermiştir. Ancak buna da muttali olduğumuz 02.10.2019 tarihi itibariyle cevaplarımızı sunduk.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenler ve davanın reddi gereğine dair re’sen gözetilebilecek nedenlerle;

1 – Haksız davanın REDDİNE,

2 – Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin haksız dava ikame eden davacıya tahmiline, karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim. 14.10.2019

Davalı – Kiracı
Vekili
Av. Salih BİROL

EKİ:

  1. Marmaris SHM 2018/ … E. 2019/ … E. Kesinleşmeme tutanağı
  2. Emsal Yargıtay İçtihadı
  3. Emsal Yargıtay İçtihadı
  4. Davalı hesabına PTT ödeme dökümü
  5. Vekaletname sureti