İhalenin İptali Dava Dilekçesi

 

İhalenin İptali Dava Dilekçesi

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

ADANA … İDARE MAHKEMESİ‘NE

DAVACI

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

……….

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Mahkemenizin de malumu olduğu üzere, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesinde, mera, yaylak ve kışlakların çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğu ve fakat sözü edilen yerlerin kullanım haklarının bir veya birden fazla köy tüzel kişiliğine ya da belediyeye verilebileceği, kullanım hakkının kiralanabileceği ve kiralama ilkelerinin yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Sözü edilen yönetmelik, yine mahkemenizin malumu olduğu üzere, Mera Yönetmeliği’dir.

2-) Söz konusu yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, mera, yaylak ve kışlakların kiralanmasına ilişkin olarak, öncelik tanınacak gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır. Bu anlamda, müvekkilimiz, ziraat mühendisi (veteriner hekim/ziraat teknisyeni/veteriner sağlık teknisyeni) olup, hayvancılık işletmesi kurmak amacıyla hazırlamış olduğu …/ …/ … tarihli, … sayılı projesi (EK 1), … Tarım Kredi Kooperatifi yönetimi tarafından …/ …/ … tarihli, … sayılı onay yazısı ile onaylanmıştır. Bu haliyle, müvekkilimiz, anılan yönetmelik maddesinde belirtilen nitelikleri haiz bulunmaktadır.

3-) … ili, … ilçesi, … pafta, … ada, … parselde kayıtlı, … dönüm alana sahip ve “mera” vasıflı taşınmaz, halen hazine adına kayıtlı olup, buradan faydalanma hakkı, mevzuat hükümleri gereği, … Köyü Tüzel Kişiliği’ne verilmiş bulunmaktadır. Anılan yerin ihtiyaç fazlası olarak belirlenen … dönümlük bölümü ise, söz konusu yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca kiralanmak istenmiş ve bu amaçla, istekliler arasında ihaleye çıkarılmıştır.

4-) İlan edilen ihaleden haberdar olan müvekkilim, yönetmelik hükmü gereği öncelikli olanlar arasında yer almasına ve diğer katılımcılara nazaran en uygun teklifi vermiş olmasına rağmen, ihale, diğer bir katılımcının üzerinde kalmıştır.

5-) Halbuki, öncelikli olmasının yanı sıra, ihaleye ilişkin şartname incelendiğinde;

İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbest olduğuna ilişkin bir ibare yer almamaktadır. Bu durumda, ihalenin, en uygun teklifi veren üzerinde kalması, aynı zamanda hakkaniyet gereğidir. Kamu İhale Kurulu’na … tarihinde yapmış olduğumuz başvuru da, kurulun …/ …/ … tarihli ve … sayılı yazısı ile ret edilmiştir.

6-) İhale komisyonuna yapmış olduğumuz … tarihli itiraz da ilgili komisyonun …/ …/ … tarihli ve … sayılı yazısı ile ret edilmiştir. Hal böyle olunca, söz konusu ihalenin iptali istemi ile mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4342 S. K. m. 4, Mera Yönetmeliği m. 7, 15 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : … tarihli, … sayılı şartname ve ekleri, müvekkilimizin sunmuş olduğu … tarihli teklif mektubu, … tarihli, … sayılı ihale kararı, … tarihli hayvancılık işletmesi projesi, … tarihli ve … sayılı proje onay yazısı, … tarihli itiraz başvurusu, … tarihli ve … sayılı ret yazısı, keşif ve bilirkişi incelemesi ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, … ili, … ilçesi, … pafta, … ada, … parselde kayıtlı, kullanım hakkı … Köyü Tüzel Kişiliği’ne bırakılmış olan  mera niteliğindeki taşınmazın ihtiyaç fazlası … dönümlük bölümünün 20 yıllığına kiralanmasına ilişkin …/ …/ … tarihli ihalenin iptali ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten ve saygılarımla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

 

İhalenin İptali Kararının İptali Dava Dilekçesi

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

ADANA … İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

…/ …/ … Tarihli davalı idarenin …/…/… tarihinde yapılan ….. konulu iptal kararının iptali İstemimizden İbarettir.

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ

:

 

 AÇIKLAMALAR   :

1-) Davalı ………………….. Daire Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale” usulü ile gerçekleştirilen ve müvekkilimiz şirket üzerinde kalan “……….. İli, ………. – ………… Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Kapsamında Mekansal Bilgi Sisteminin Altyapısına Yönelik Harita Yapım İşi” ihalesinde (EK – 1) yeterli rekabetin oluşmadığından bahisle …./…/… tarihinde iptal edilmiş olup, söz konusu iptal kararı müvekkilimize …./…/… tarihinde tebliğ edilmiştir. (EK – 2)

2-) Davalı idarenin davaya konu ihaleyi iptal etme nedeni olarak, bazı firmaların ihalenin yüksek fiyatlardan belli firmalar üzerinde kaldığını belirtmeleri üzerine idarece yapılan değerlendirme sonucunda rekabet şartlarını iyileştirme gereği ve kamu yararı göz önüne alınarak ihalenin …./…/… tarihinde 4734 sayılı Kanunun 39.maddesine istinaden iptal edildiği belirtilmiştir. Davalı yana, iptal işlemine yönelik …./…/… tarihli bir şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, bu başvurumuza da red cevabı verilmiştir. (EK – 3)

3-) Davalı ……………….. Daire Başkanlığı tarafından “belli istekliler arasında ihale” usulü ile yapılan harita yapım işi ihalesine 4 istekli katılmış olup ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek ihale üzerinde bırakılan müvekkilimiz şirketin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu ya da yaklaşık maliyetin hatalı olarak belirlendiğine dair herhangi bir iddia bilgi ve belgenin de sunulmamakla birlikte, rekabet şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinden bahisle, herhangi bir somut sebep ortaya konulmaksızın, salt idarenin takdir yetkisine istinaden ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

4-) Hal böyle olunca, davalı idare tarafından …/ …/ … tarihinde düzenlenen ihalenin iptal kararının iptali için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4734 S. K. m. 5, 20, 37, 38, 39, 40.

HUKUKİ DELİLLER      : 1-) Müvekkilimiz ile davalı yan arasında imzalanan ../…/.. tarihli ihale alımı sözleşmesi

2-) Kamu İhale Kurumunun …/…/.. tarihli iptal kararı ve tebliği

3-) Müvekkilimiz davalı yana şikayet başvurusu.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, davalı idare tarafından …/ …/ … tarihinde düzenlenen ihalenin iptal kararının iptali ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten ve saygılarımla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL

 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanmaktadır.

İhale Usulleri Nelerdir. (İdare – Kamu)

a) Kapalı teklif usulü,

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

c) Açık teklif usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulü.

İşin gereğine göre yukarıda sayılı usullerden hangisinin uygulanacağı, 2886 sayılı kanun hükümlerine uyularak idarelerince tespit edilmektedir. İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve var ise ekleri idarelerce hazırlanmaktadır.

İhale şartnamelerinde genel olarak gösterilmesi gereken hususlar?

İhale şartnamesinde gösterilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilafların çözüm şekli.

2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olma, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunma, istenilen teminat ve belgeleri verme zorunluluğu bulunmaktadır.

İhalelere katılamayan kişiler kimlerdir?

İhaleye katılamayacak olan kişiler aşağıda sayılmıştır.

İhaleyi yapan idaredeki;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

BKNZ.

13.DD 2009/3159 E. 2009/9120 K.

13.DD 2009/3145 E. 2009/8842 K.

13.DD 2008/1233 E. 2009/4489 K.

13.DD 2008/3503 E. 2009/8348 K.