Belediye Encümen Kararının İptali Davası Nasıl Açılır?

Belediye Encümen Kararı İptal Davası Nasıl Açılır? -1 

Belediye encümen kararları idari işlem olup,  bu kararlara karşı da idare mahkemesinde iptal davası açılmaktadır. 

Belediye encümeni tarafından alınan kararlar birer idari işlemdir. İdari işlemlere karşı hakları ihlal edilen ilgililer işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ya da birkaçı yönünde hukuka aykırılıkları nedeniyle idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Encümen kararının iptali davası açma süresi 60 gündür.

Belediye Encümeni Kimlerden Oluşur? – 2

Belediye encümeni, belediye başkanı başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda ise belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı ya da encümen üyesi, encümene başkanlık etmektedir.

Belediye encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmadan görüşleri alınmak üzere çağrılabilmektedir.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Nelerdir? – 3 

Belediye encümeninin görev ve yetkilerini şu şekilde sayabiliriz;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Encümeni Ne Zaman Toplanır?

Belediye encümeni toplanma zamanı hafta da birden az olmadan önceden belirlenir. 

Belediye encümeni, haftada birden az olmadan önceden belirlenen bir gün ve saatte toplanmaktadır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilmektedir.

Belediye encümeni üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmaktadır. Katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu madde geçerli. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen Gündemini Kim Hazırlar?

Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanmaktadır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşüyle gündem maddesi teklif edebilmektedir. Belediye başkanı tarafından uygun bulunmayan konular encümende görüşülemez.

Encümene havale edilen konular bir hafta içerisinde görüşülür ve karara bağlanır. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmaktadır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklamaktadır. Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

Ruhsat Alınmadan Yapılan İnşaatin Durumu?

Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç olmak üzere; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespit edildiği, fenni mesul tarafından tespiti ve ihbarı ya da herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesiyle, belediye ya da valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat hemen durdurulmaktadır.

Durdurulan İnşaatin Mührü Nasıl Kaldırılır?

İnşaati durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılarak yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılmaktadır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirip ya da ruhsat alarak, belediyeden ya da valilikten mühürün kaldırılmasını istemektedir.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderildiği ya da ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygun olduğu, inceleme sonunda anlaşıldığı durumda mühür, belediye ya da valilikçe kaldırılmaktadır.  İnşaatın devamına izin verilmektedir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilmektedir.  Ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni ya da il idare kurulu kararını takiben, belediye veyahut valilikçe yıktırılmaktadır.  Masrafı ise yapı sahibinden tahsil edilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir ya da buraya tıklayarak çalışma alanlarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

BKNZ.

6 DD. 2009/13189 E. 2010/82 K.

6 DD. 2008/11432 E. 2009/7237 K.

6 DD. 2007/8640 E. 2008/2358 K.