İmar Planı İptali Davası Nedir? Nasıl Açılır?

İmar Planı İptali Davası Nedir Nasıl Açılır?

İmar planı iptali davası, imar planını yapan belediyenin bulunduğu yer idare mahkemesine açılan bir idari davadır. İmar planının iptali dava açma süresi, imar planına yapılmış itirazın reddedilmesi durumunda, red kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür.

İmar Planı Nedir? Kim Yapar?

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri ya da diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına ya da belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veyahut kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.

Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışındaysa söz konusu yetkiler valilik tarafından kullanılmaktadır.

Düzenleme Ortaklık Payı Nedir?

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında ‘düzenleme ortaklık payı’ olarak düşülebilmektedir.

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Nedir?

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçememektedir.

Düzenleme Ortaklık Payları Ne İçin Kullanılır?

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka amaçlarla kullanılamaz.

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye ya da valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır.

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planıyla yeniden düzenleme yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlardan, bu düzenleme nedeniyle ayriyeten değerlendirme resmi alınmaz.

Üzerinde Bina Bulunan Hisseli Parsellerde İmar Planı?

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine aittir. Şüyuun giderilmesinde bina değeri ayrıca dikkate alınmaktadır.

Düzenleme esnasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamı ya da bir kısmı plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir.

Hisseli bir ya da birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahipleri tarafından yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma yapılmadıkça ya da şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunmaktadır.

Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerdeki Yapının İmar Durumu?

Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye ya da valilik tarafından kamulaştırılmadan yıktırılamaz.

Düzenlenmiş arsalarda yer alan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatleri olmadığı ya da plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zorunlu tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilmektedir.

Bu maddenin tatbikinde belediye veyahut valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin onay vermesi durumunda kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye ya da valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Veraset yoluyla intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama gayesi için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yoluyla satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmesi yapılamaz.

İmar Planı Olan Yerlerin Arazi Düzenlemelerinde Re’sen Tescili Kim Yapar?

İmar planı olan yerlerde, arsa ve arazi düzenlemelerinde, binalı ya da binasız arsa ve arazilere 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunundan önce özel parselasyona dayalı ya da hisse karşılığı satın alınan yerler dikkate alınarak müstakil, hisseli parselleri ya da üzerinde yapılacak binaların daire miktarları göz önünde bulundurularak kat mülkiyeti esasına göre arsa paylarını sahipleri adlarına re’sen tescil ettirmeye valilik veya belediyeler yetkili bulunmaktadır.

İmar Planı İptali Davası Nasıl Açılır?

Dava dilekçesinde, taşınmazın açık bir dökümünün yapılması gerekir. Bulunduğu il, ilçe, mahalle, ada, pafta ve parsel numaraları doğru bir şekilde gösterilmelidir.

BKNZ.

6.DD 2010/6597 E. 2010/10306 K.

6.DD 2009/15611 E. 2010/5675 K.

6.DD 2009/8585 E. 2010/167 K.

6.DD 2008/11309 E. 2008/8068 K.

6.DD 2008/630 E. 2010/8273 K.

6.DD 2008/1317 E. 2010/1598 K.

6.DD 2007/5904 E. 2008/8408 K.