İmar Planının İptali İstemi Dava Dilekçesi

İmar Planının İptali İstemi Dava Dilekçesi Örneği

  … İDARE MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI

:

……….

VEKİLİ

:

 

DAVALI

:

……….

KONU

:

……….

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, halen … ili, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kain …m² ve … vasfında taşınmazın kayıt maliki bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimize ait bulunan işbu taşınmazı da içine alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, … ili büyükşehir belediyesi belediye meclisinin …/ …/ … tarihli, … sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3-) Ancak, müvekkilimize ait bulunan işbu taşınmaz, anılan uygulama imar planında tamamen yapı yapılamayacak bir alanda kalmakta olup, taşınmazın başka bir parselasyon alanı sınırına girmesi de mümkün değildir.

4-) Taşınmazın mevcut özelliklerinin bir sonucu olarak, tamamen yapı yapılamayacak bir alanda kalıp ayrıca başka bir parselasyon alanı sınırına girmesi de mümkün olmaması sebebiyle zayiat oranının yüksek olacağı gerekçe gösterilerek, işbu imar planında düzenleme sınırı dışında bırakılma durumu, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı bulunmaktadır.

5-) İşbu nedenle, anılan uygulama imar planının iptalini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 3194 S. K. m. 5, 6, 8, 9 ve ilgili mevzuat

 HUKUKİ DELİLLER        : … Ölçekli Nazım İmar Planı, … Ölçekli Bölge Planı, tapu kayıtları ve diğer deliller

 SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … ili büyükşehir belediyesi belediye meclisinin …/ …/ … tarihli, …   sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ……….

EKLER:

1-) Tapu belgesi.

2-) İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni il idare kurulu karar örneği.

3-) Varsa imar planı ve parselasyon plan örneği.

Davacı Vekili

Av. …

İmar planının iptali davası nedir nasıl açılır başlıklı bilgilendirme yazısı için buraya tıklayabilirsiniz.