Boşanma Davası Nasıl Açılır? (Çekişmeli)

Boşanma Davası Nasıl Açılır? (Çekişmeli)

Boşanma davaları, Adana’da faaliyet gösteren avukatlık büromuzun çalışma alanlarının en başında boşanma davaları  gelmektedir.

Çekişmeli boşanma davası; boşanmak isteyen taraflardan birinin boşanma sebep ve gerekçelerini ve  boşanmaya sebep olan olguların delilleriyle birlikte yetkili yerdeki aile mahkemelerine (Aile Mahkemesi yoksa Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne) hitaben yazılmış imzalı dilekçeler ile açılır. Boşanma davalarında en önemli aşamalardan olan dilekçeler aşaması toplam dört dilekçeden oluşur.

Bu aşamalar dava dilekçesi ile başlar karşı tarafın cevap dilekçesi ile devam eder. Daha sonra cevap dilekçesine karşı cevap (replik) dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi (düplik) ile sona erer. Akabinde 3 aydan uzun olmamak üzere bir duruşma günü verilir ve dava süreci devam eder.  Boşanma davaları süreci usül hükümleri gereği  sıkı şartlara bağlı olduğundan titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Bu yüzden boşanma davası açma sürecinin alanında uzman iyi bir boşanma avukatı ile takip edilmelidir. Çünkü boşanma sürecinde olası hak kayıplarının önüne geçmede uzman iyi bir boşanma avukatı size rehber olacak ve haklarınızı koruyacaktır.

Boşanma maliyeti nedir?

Boşanma maliyeti, boşanma davaları ücreti anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına göre farklılık arzetmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında barolar tarafından tavsiye niteliğinde ücret tarifesi düzenlenmektedir. Adana Barosu’nun 2019 yılı için tavsiye ettiği anlaşmalı boşanma davası ücreti 7.800,00 TL’dir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum biraz daha farklıdır. Çünkü çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun bir süreç almaktadır. Adana Barosu’nun 2019 yılı için tavsiye ettiği çekişmeli boşanma davası ücreti ise 10.200,00 TL’dir. Nişan bozulmasından doğan davalar ( nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi manevi tazminat davaları vs. için tavsiye edilen ücret ise 6.240,00 TL’dir.

Nafaka davaları için Adana Barosu tarafından 2019 yılı için tavsiye edilen ücret ise 6.240,00 TL’dir. Evlat edinmeye izin davası için Adana Barosu tarafından tavsiye edilen ücret 8.400,00 TL’dir. Tenfiz davaları ve Tanıma davaları için tavsiye edilen 2019 yılı ücreti ise 8.400,00 TL’dir.

Boşanma Davasında Duruşmaya Gitmek Zorunlu mudur?

Konuyu anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ele alıp değerlendirmeliyiz. Eğer açmış olduğunuz dava anlaşmalı boşanma davası ise mutlaka duruşmaya gidilmelidir. Çünkü anlaşılan hususları mahkemede hakim karşısında da kabul etmeniz gerekmektedir.

Hakim anlaşmalı boşanma davalarında tarafları bizzat dinlemektedir. Kendinizi avukat ile temsil ettirseniz bile anlaşmalı boşanma duruşmasına gitmelisiniz. Aksi halde anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davalarında ise davacı tarafın duruşmaya mutlaka katılması gerekir. Aksi halde dava düşebilir.  Eğer davacı taraf kendisini bir avukat ile temsil ettiriyorsa duruşmaya gitmek zorunda değildir.

Çekişmeli boşanma davasında davalı tarafın ise duruşmaya katılımı zorunlu değildir. Ancak davalı tarafta boşanma istiyor ise ileride oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçmesi açısından duruşmalara katılım sağlamalıdır. Dilekçeler aşamasında delillerini bildirmeli açılan boşanma dava dilekçesine cevap vermelidir.

Eğer cevap dilekçesi vermez ve hiçbir delil ve tanık vs. sunmaz ise ilerleyen süreçte(dilekçeler aşaması bittikten sonra) cevap verme ve delil sunma hakkını kaybeder.  Boşanma davalarında bu tür hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için alanında uzman en iyi boşanma avukatı ile boşanma davasının mukayese edilmesi zaruri derecede önemlidir.

Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Boşanma davalarının en önemli hususlarından biri de boşanma sebepleridir. Açılan çekişmeli boşanma davasında boşanma sebebi zaruri şartlardan biridir. Şayet ortada bir boşanma sebebi yoksa yani boşanma sebebi olmadan çekişmeli boşanma davası açılmışsa açılan bu boşanma davası reddedilecektir. Zira boşanma sebepleri;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Başlıca boşanma sebepleri aşağıdaki gibidir;

  • Zina
  • Terk
  • Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
  • Akıl Hastalığı
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedir? Hangi Davranışlar Bu Kapsamda Değerlendirilir?

Evlilik Birliğinin Sarsılması sebebi;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166. Maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” (4721 sayılı kanun madde 166).

Şayet davacı tarafın kusuru daha ağır ise, davalı tarafın açılan boşanma davasına itiraz hakkı vardır. Bununla birlikte bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamı sürecinde davalı taraf ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmadıysa boşanmaya karar verilebilir.

Boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılmış olan boşanma davasının reddine karar verilmesi durumunda ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmişse, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.(4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166).

Boşanma Davasından Önce Nafaka ve Velayet Davaları Açılabilir mi?

Hukukumuzda boşanma davasından farklı olarak ayrılık davası da açılabilmektedir. Taraflar boşanma davasında önce ya da boşanma davasından sonra veya ayrılık davası ile birlikte nafaka talebinde de bulunabilir. Aynı şekilde velayet davasının açılması da söz konusu olabilmektedir.

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Açılan çekişmeli boşanma davasında boşanma sebepleri ispatlanırsa hakim boşanma veya ayrılığa karar verir. Eğer açılan boşanma davası yalnız ayrılığa ilişkinse, hakim boşanmaya karar veremez. Açılan dava boşanmaya ilişkin ise, ancak ortak hayatın yeniden kurulma olasılığı bulunması durumunda  ayrılığa karar verilebilir (4721 sayılı kanun madde 170).

Boşanmada Kadının Kişisel Durumu Ne Olur?

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korumaktadır; ancak, kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Kadın evlenmeden önce dul idiyse mahkeme hakiminden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini de isteyebilir.

Boşanan kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanır ise, boşanan kadının istemi üzerine hakim, kadına kocasının soyadını taşımasına izin verir. Boşanan koca da, koşulların değişmesi durumunda bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. (4721 sayılı kanun madde 173)

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsü olan kişinin kusuru aranmaz (4721 sayılı kanun madde 175). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun  “Geçici önlemler” başlıklı 169. Maddesi: “BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILINCA HÂKİM, DAVANIN DEVAMI SÜRESİNCE GEREKLİ OLAN, ÖZELLİKLE EŞLERİN BARINMASINA, GEÇİMİNE, EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE VE ÇOCUKLARIN BAKIM VE KORUNMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLERİ RE’SEN ALIR.” hükmünü içermektedir. 

Bu hükme göre hâkimin, bu konuda bir talebin varlığını aramaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ilişkin geçici önlemleri re’sen alması gerekir. Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın (re’sen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır.

Boşanma Davası Sonucunda Maddi Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan  kusursuz ya da daha az kusurlu eş, kusurlu olan diğer eşten uygun bir maddi tazminat isteyebilir. (4721 sayılı kanun madde 174). Aynı zamanda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş, kusurlu olan diğer eşten manevi tazminat olarak uygun miktarda bir miktar para ödenmesini de isteyebilir (4721 sayılı kanun madde 174).

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatın belirlenmesinde önemli ölçüt tarafların kusur durumudur. Kusurlu olan eş diğer eşe karşı tazminat yükümlülüğü altına girmektedir.

Boşanma Davası İçin Verilen Vekaletname Aslı Fotoğrafsız İse Ne Olur?

Boşanma davalarında fotoğrafsız olarak verilen dava vekaletnamesinde ilişkin yargıtay kararı şu şekildedir;

Boşanma davasında sunulan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama işlemi yapılabilir. Ancak diğer tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halinde, boşanma davaları için verilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/20854 Esas 2011/2459 Karar sayılı kararı)