Tehdit Suçu ve Cezası Nedir?

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit Suçunda Ne Ceza Verilir?

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit Suçunda Ne Ceza Verilir?

Tehdit suçu ve cezası, Adana ceza avukatlığı alanındaki  Avukat Salih Birol Hukuk Bürosu‘ nun çalışma alanlarından biri de ceza hukukundaki suç tipleridir. Nitelikli tehdit suçunun unsurları bu iki konu başlıklarını açıklayalım.

Tehdit; Mağdurun karar ya da hareket özgürlüğünü tehlikeye koyan bir fiildir. Tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tehdit başlıklığı altında 106. Maddesi ile düzenleme alanı bulmaktadır.

106. madde hükmü şu şekildedir; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise mağdurun şikayeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”

Ceza Kanunu 106. Maddesindeki tehdit suçu suç tipi, tehdit fiilinin yöneldiği korunan hukuki değerlere göre bir ayrımla  tanımlanmıştır. Buna göre tehdidin temel şeklinde suçun bu şeklinin takibi şikayete bağlı değildir. Re’sendir.

Tehdit suçu mağdurun malvarlığı değerleri itibariyle büyük bir zarara uğratılacağı ya da benzer bir kötülük gerçekleştirileceği bahsi ile de işlenebilmektedir. Bu ikinci durumda ise tehdit suçunun takibi şikayete bağlıdır.

 

Tehdit Suçunun Mağduru Kimdir? Kimlere Karşı Tehdit Suçu İşlenebilir?

Kişinin kendisine veya yakınına yönelik bir saldırı olması durumunda da tehdit suçunun oluşacağı açıkça kanun maddesinde  belirtilmiştir. Yani bir kişinin yakınının hayatına ya da vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği bahsi ile tehdit edilmesi halinde de tehdit suçu işlenmiş sayılır.

Tehdidin mutlaka mağdur kişinin şahsına yöneltilmiş olması gerekmez. Mağdur kişinin yakınlarına da (anne, kardeş, baba, çocuk, arkadaş) tehdit yöneltildiğinde suç işlenmiş sayılır.

 

Tehdit Suçunda Ne Ceza Verilir? Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Yukarıda kanuni tanımı yapılan tehdit suçunun ilk halinde kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi durumunda sanığa verilecek ceza  6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu halde suçun takibi şikayete bağlı olmayıp re’sendir. Tehdit suçunun ikinci halinde ise yani malvarlığı itibariyle büyük zarara uğratacağı ya da sair bir kötülük edeceği bahsi ile tehdit edilmesi söz konusu ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilir. Bu ikinci halde tehdit suçunun takibi şikayete bağlıdır.

 

Tehdit Suçunda Korunan Hukuki Değer Nedir?

Tehdit suçunun ihdasıyla bireyin korkmadan, endişe duymadan, huzur içinde ve emniyet duygusu ile yaşaması sağlanmak istenmiştir. Tehdit suçu, mağdurun iç huzurunu bozduğu, karar veya hareket hürriyetini tehlikeye koyması itibariyle hürriyete karşı suçlar arasında yer almıştır.

Sonuç olarak tehdit suçu ile korunan hukuki değer şahışların huzur ve sükunudur. Madde metninin gerekçesinde de belirtildiği şekilde kişilerde güvensizlik duygusunun oluşması engellenmek istenmiştir.

 

Tehdit Suçunun Unsurları Nelerdir? Suçun Unsurları

Suçun maddi unsurlarından olan cezalandırılan fiil kişinin hayatı veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağının, kişiye karşı suç teşkil edecek belli bir fiilin işleneceğinin ya da bir kötülüğün (örnek olarak kişinin şerefine, itibarı veya iktisadi haline ilişkin) gerçekleştirileceğinin beyan edilmesidir.

Fail olan kişi, mağdur şahsı ağır ve haksız bir zarara uğratacağı bahsiyle bunu bildirerek tehdit etmelidir. Tehdit suçuna konu zararın ağır olarak değerlendirilebilmesi mutlaka suç teşkil eden bir fiil olmasını gerektirmemektedir. Bu zarar maddi veya manevi zarar olabilir.

 

Yargıtay Kararlarına Göre Tehdit Olarak Değerlendirilen Sözler Nelerdir?

İşyerini başına yıkarım, seni dağlarda dansöz gibi oynatırım, yakacağım sizi, evlat acısı yaşatacağım, o işe gitmeyeceksin, gidersen bacaklarını kırarım, sen artık öldün sana gününü göstereceğim, seni döverim, bundan sonra kendine dikkat et, seni erkeklere satacağım, bu gece eve gelme seni öldüreceğim. Yargıtay bu sözleri tehdit kapsamında değerlendirmiştir.

 

Tehdit Suçunun İşleniş Şekilleri Nasıldır? Nelerle İşlenebilir?

Tehdit suçu yazılı, sözlü ya da herhangi bir işaretle de gerçekleştirilebilir. Önemli olan husus gerçekleştirileceği belirtilen haksızlığın mağdur olan kişinin bilgisine ulaştırılmış olmasıdır. Bunun ne tür bir araçla olduğunun önemi yoktur.

 

Uyarı ile Tehdit Suçu Arasındaki Fark Nedir?

Tehdit suçunda mağdur şahıs üzerinde gerçekleştirilecek olan zarar tehdit eden kişi tarafından oluşturulmaktadır. Uyarıda ise söz konusu zararın oluşması failin etkisi ve iradesinden bağımsızdır. Uygulamada uyarı ile tehdit arasındaki ayrım duraksamalara yol açabilmektedir.

Önemli olan husus failin kullanmış olduğu kelimeler değil bu sözlerin söyleniş biçiminin taşımış olduğu anlam ve açıklanma şeklidir.  Mağdur kişiye yapılan tehdit mağdurun iç huzurunu bozmaya, mağdurda korku ve endişe oluşturmaya elverişli olmalıdır.  

Bu nedenle tehdit suçu soyut tehlike suçu olarak değerlendirilir. Tehdit suçunu herkes işleyebilir veya herkese karşı tehdit suçu işlenebilir. Dolayısıyla da suçun faili de mağduru da herkes olabilmektedir.

 

Nitelikli Tehdit Suçu Nedir? Ne Ceza Verilir?

Tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları 106. Madde de sayılmıştır. Tehdidin;

  • a) Silah ile
  • b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla ya da özel işaretlerle
  • c) Birden fazla kişi ile birlikte
  • d) Var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılmak suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

Tehdit suçunun yukarıda sayılı nitelikli hallerle işlenmesi cezayı artırıcı nitelikli bir hal olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda (nitelikli tehdit suçunda)  faile verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. 

 

Tehdit Suçunun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsuru Nedir?

Tehdit suçunda daha az cezayı gerektiren nitelikli unsurda düzenlenmiştir. Daha az cezayı gerektiren nitelikli unsur; mağdurun malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağı  ya da benzer bir kötülük edileceği bahsi ile tehdit edilmesidir.

Bu durum cezanın daha az tayinini gerektiren nitelikli unsurdur. Ayrıca kanun suçun bu şekilde işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturmayı mağdurun şikayetine bağlı kılmıştır. Yani suçun bu şeklinin takibi için mağdurun şikayetçi olması şarttır.

Tehdit oluşturan sözlerle birlikte hakaret içerikli ifadelerde kullanılmışsa her bir fiilden ayrı ayrı ceza tayin edilmelidir.

 

Tehdit Suçuna İlişkin Şikayet Nereye Yapılır?

Tehdit suçu savcılıkça re’sen soruşturulmaktadır. Yukarıda da açıkladığımız üzere daha az cezayı gerektiren tehdit suçunda ise suçun takibi şikayete bağlıdır. Tehdit suçunun mağduru şikayet dilekçesi ile savcılığı başvurur.

Eğer yeterli delil var ise savcılık makamınca iddianame hazırlanır ve dosya mahkemeye gönderilir. Ceza yargılaması neticesinde failin mağduru tehdit ettiği her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanması durumunda ceza mahkemesince bir cezaya hükmolunur.