Tüketici Ayıplı Mal Cevap Dilekçesi

Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme seçimlik hakkına ilişkin davaya cevap dilekçesi örneği

ADANA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO      : 2013/ … E

KONU              : Cevaplarımızın ve delillerimizin sunulması hakkında

AÇIKLAMA     : Yukarıda esas numarası verilen dosyanızda, davacı müvekkil firmadan aldığı ürünün 3 kez servise gitmesine rağmen halen arızanın giderilmediği iddiasıyla ürün bedelinin ödenmesini talep etmektedir. Davacının dava dilekçesindeki iddialarını kabul etmiyoruz.

CEVAPLARIMIZ:

1. Davacı, müvekkil firmadan 22/02/2012 tarihinde Aura Cleanmax temizlik robotu satın almıştır. Davacıya satılan ürün değişik nedenlerden dolayı 3 defa yetkili servisimize gelmiştir.

2. İlk olarak, davacı 20/09/2012 tarihinde ürünün arızalı olduğunu bildirmiş ve  yetkili servisçe seperatör fise isimli parça değiştirilmiştir. Seperatör fise isimli parçanın belirli aralıklarla (ortalama 3 kullanımda bir) temizlenmesi gerekmektedir. Bu husus ürünün kullanma kılavuzunda ve garanti ve servis belgesinde açıklanmaktadır.

Bu temizlik yapılmaz ise bu parça kırılmaktadır. Davacı bu parçanın temizlenme işlemini yapmamış ve bu parçanın değişimi gerekmiştir. Bu parçanın arızalanması kullanım hatasından kaynaklanmasına rağmen, müvekkil firma ücret almadan parçanın değişimini yapmış ve ürünü sağlam ve arızasız olarak davacıya teslim etmiştir.

3. İkinci olarak, davacı 29/12/2012 tarihinde tetik çalışmıyor şikayetini bildirmiş ve yetkili servisçe mekanik bir arızaya rastlanmadığı bildirilmiş. Ayrıca servise gerek arıza için gerekse bakım için gelen tüm ürünlere yapıldığı gibi ses ayarı kontrolü yapılmış ve ürün sağlam olarak davacıya teslim edilmiştir.

4. Üçüncü olarak ise, davacı 11/03/202013 tarihinde ürünün sesli çalıştığı şikayetini bildirmiş ve yetkili servisçe, hem toz filtresi değiştirilmiş hem de ürüne toz ve motor bakımı yapılmıştır. Filtre değişimi ve bakım garanti kapsamında olmadığı için de davacıdan toplam 35.-TL  ücret alınmıştır. Filtrenin ürünün kullanımına ve kirlilik durumuna göre değişmesi gerekmektedir.

Filtrenin kirliliği arttığında değişim yapılmadığında, ürünün sağlıklı kullanımı mümkün değildir. Motorun temizlenmesi için ürün önce oksitlenmeyi önlemek için antioksit ilaçta bekletiliyor, sonrasında ise antibakterial ilaç içinde bekletiliyor. Kullanım hatasından kaynaklanan bu bakım da garanti kapsamında olmayıp ücrete tabidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra ürün davacıya sağlam ve çalışır durumda teslim edilmiştir.

5. Sonuç olarak, davacının ürünle ilgili şikayetlerinin birisinde herhangi bir arıza tespit edilememiş, diğer ikisinde ise kullanımdan kaynaklı arızalar tespit edilmiş ve arızalar giderildikten sonra ürün davacıya sağlam ve çalışır durumda teslim edilmiştir. Davacı tarafın iddia ettiği gibi ürünün halen arızalı olduğuyla ilgili herhangi bir delil sunulmamıştır.

Davacının, kullanımdan kaynaklanmayan ve garanti kapsamında olan bir arıza iddiası var ise, seçimlik haklarından onarımı tercih etmiş olmasından dolayı, ürünü onarım için yetkili servisimize bildirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yetkili servis tarafından arıza giderilemediği taktirde ürün bedelini talep etme hakkı doğabilecektir.

DELİLLERİMİZ:

  1. Fatura (dava dilekçesi ekinde sunulmuş)
  2. Yetkili servis kayıtları

 ( 3 adet servis fişi dilekçemiz ekinde sunulmuştur) (Ek-1)

  • Kullanım kılavuzu (Ek-2)
  • Garanti ve servis belgesi  (Ek-3)
  • Bilirkişi incelemesi
  • Her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP: Arz edilen nedenlerle ve de Sayın Mahkemenizce takdir edilecek başkaca nedenlerle haksız davanın reddi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.17/08/2013

                                                                                              DAVALI VEKİLİ

                                                                                             Av. Salih Birol

EKİ:

1-3 adet servis fişi

2- Kullanım kılavuzu

3- Garanti ve servis belgesi 

4-Onaylı vekaletname