Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI  NEDİR? NASIL AÇILIR?

ARAÇ DEĞER KAYBINDA SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU VE ARABULUCULUK

Araç Değer Kaybında Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mudur?

C.7. Arabulucuya Başvuru Ve Yetkili Mahkeme (başlıklı değişik:Rg-2/8/2016-29789) maddesi gereği

Zarar görenin kişinin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar dahilinde dava yoluna gitmeden evvel ilgili sigorta şirketine yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Sigorta şirketine başvuru zorunlu olup başvuru yapılmaması durumunda açılan dava reddedilmektedir.

Sigorta şirketi  başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kendisine yapılan başvuruyu yazılı olarak cevaplamalıdır. Eğer başvuruyu cevaplamaması ya da verilen bu cevabın talebi karşılamadığına yönelik uyuşmazlık olması halinde hak sahibi dava açabilir. 

Araç Değer Kaybı Davası Nerde Açılır? Yetkili Mahkeme Neresidir? Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurulabilir Mi?

Hak sahibi olan kişi sigorta şirketinin merkezi ya da  şubesinin veyahut sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yerdeki mahkemelerde dava açabilir. Hak sahibi kazanın meydana geldiği yerdeki mahkemede veyahut zarar görenin ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemede de dava açabilir. Ya da  uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuruda bulunabilir.

Araç Değer Kaybı Davasında Arabulucuya Başvuru Şartı

Sigorta şirketi başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat miktarında anlaşma sağlanamaması halinde, anlaşma sağlayamadığı tutar için arabulucuya başvuru yapabilir. Sigorta anlaşma sağladığı tutarı söz konusu genel şartların B 2. maddesi dahilinde hak sahibine öder. Aynı zamanda hak sahibi olan kişi de arabulucuya başvurabilmektedir.

Sigortacıya Değer Kaybı Davası Açılması Arabulucuya Başvuru Yapılmasına Engel Midir?

Sigorta şirketi olan kuruma karşı dava açılmış olması hali arabulucuya başvuru yapılmasına engel değildir.

Araç Değer Kaybında  Arabulucukta  Avukatlık Ücretini Kim Öder?

Arabuluculukta hak sahibi kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekâlet ücretini ilgili mevzuat hükümleri dahilinde sigortacı ödemektedir.

Araç değer Kaybı Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Araç değer kaybına ilişkin talepler  zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her durumda kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğramaktadır.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğarsa ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse  bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.

Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. (17. HD 2008/2243 E. 2008/4182 K.).

 


 

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği – Değer Kaybı Davası


 

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTANBUL

İSTEMDE BULUNAN : Ad – Soyad – T.C. Adres
VEKİLİ   : Av. Salih BİROL – Seyhan/ADANA
KONU : …. 994 plakalı araç sürücüsü … ’ın müvekkil …..’un aracına çarpması neticesinde müvekkilin aracında ortaya çıkan değer kaybının ödenmesi talebi hakkında.

KUSURLU ARACA AİT BİLGİLER
PLAKA NUMARASI                       :    … … …
POLİÇE NUMARASI                      :    ………………………….
POLİÇE TARİHLERİ                      :    15.03.2019/ 15.03.2020
KAZA TARİHİ                                 :     07.09.2019

AÇIKLAMALAR        :

Olay tarihinde …….. plaka sayılı araç sürücüsü, ……. plaka sayılı müvekkil ……….’un aracına çarparak müvekkilin aracının maddi hasara uğramasına ve dolayısıyla 1.318,00 TL araç değer kaybı oluşmasına neden olmuştur. Değer kaybı ekspertiz raporu içinde müvekkil 283,20 TL ekstra masraf yapmıştır.   

İncelenen TRAMER kayıtlarına göre, iş bu kazada  63 EV 994 plakalı araç sürücüsünün, trafik kazasının oluşmasında ve dolayısıyla müvekkilin aracında oluşan hasar ile buna bağlı olan araç değer kaybında %100 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ve diğer alt mevzuat gereğince müvekkilin aracında oluşan araç değer kaybından, kazada kusuru bulunan … EV 994 plaka sayılı araç adına, kaza tarihinde geçerli olan, 145.. acente,  ……1025129586 poliçe no’lu ZMM sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur.

TALEP VE SONUÇ: Yukarı belirtilen nedenlerle, mevzubahis trafik kazasında, müvekkil Halit ….’un aracının değer kaybına uğramış olması sebebiyle, 1.318,00 TL DEĞER KAYBI, 283,20 TL DEĞER KAYBI EKSPERTİZ RAPOR ÜCRETİ olmak üzere toplam 1.601,20 TL’yi 15 gün içinde belirtmiş olduğum aşağıdaki banka hesabına ödenmesini talep eder; aksi takdirde aleyhinize diğer kanuni yollara başvuracağımı ihtar ederim. 18.11.2019

Iban No:TR …………………………………. Hesap Sahibi :Salih Birol (Ziraat Bankası)   İstemde Bulunan Vekili
Av. Salih BİROL    

EKLER:

  1. Kaza Tespit Tutanağı
  2. Kaza ve Onarım Fotoğrafları
  3. Ruhsat Fotokopileri
  4. Sürücü Belgeleri
  5. Değer Kaybı Ekspertiz Raporu
  6. Oto Mecburi Mali Mesuliyet Ekspertiz Raporu Tramer ve Onarım Bilgileri
  7. Vekaletname

 

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği


 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

                                                                                                 ADANA

DAVACI                    : Ad – Soyad – T.C. – Adres

VEKİLİ                       : Av. Salih BİROL – ….. Seyhan/ADANA

DAVALI                     : … Sigorta A.Ş.                                                                    

D. KONUSU             : Gerçekleşen trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybının 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) davalıdan tahsil talebidir.

DAVA DEĞERİ         : Belirsiz alacak davası

H.ESAS DEĞER       : 500,00TL

AÇIKLAMALAR        : 1-) Müvekkil 28/02/2015 tarihinde .. LJ 197 plakalı aracı ile Kozan ilçesinden Adana ili istikametine seyir halindeyken, dava dışı ……..’ in sevk ve idaresindeki .. K 9962 plakalı aracın, Ceyhan yol kavşağına dönmek için sola dikkatsiz bir şekilde manevra yapması nedeniyle önünde bulunan bu araca çarpmamak için sola manevra yapmak zorunda kalmış ve aracını orta refüj üzerinde bulunan yön bilgi direğine çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Ek. 1 de sunulan kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere Dava dışı ………. meydana gelen kazaya asli kusuruyla sebebiyet vermiştir.  Çarpma sonucu müvekkilimize ait .. LJ 187 plakalı 2011 model Hyndaı marka araçta oluşan hasarın bedeli,  müvekkilin aracının kasko şirketi olan … Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından karşılanmıştır. Ancak araçta bu kaza nedeni ile değer kaybı oluşmuştur.

2-) …..’ in kullanmış olduğu … K 9962 plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası …… acente, ….. poliçe numarası ile Davalı …. Sigorta A.Ş. tarafından yapılmış olup; yerleşik Yargıtay İçtihatları uyarınca trafik kazası nedeni ile araçta oluşan değer kaybı gerçek zarar kapsamında olup; kazaya sebebiyet veren aracın ZMSS tarafından bu zararın karşılanması gerekmektedir.

Yukarıda izah edildiği şekilde meydana gelen kaza sonucunda müvekkilimizin aracında oluşan değer kaybı karşılanmadığından davalıdan talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçtaki değer kaybının,  davalı sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesi istemiyle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER          : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                 : Kaza tespit tutanağı, … K 9962 plakalı araca ilişkin ZMSS poliçesi ( davalı … Sigorta A.Ş. den celbini talep ediyoruz)  Müvekkile ait … LJ 197 plakalı aracın hasar dosyası (Müvekkilin Kasko Şirketi olan … Anonim Türk Sigorta Şirketi’ nin ….. Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805  Kavacık / BEYKOZ  / İSTANBUL adresinden  celbini talep ediyoruz)  Bilirkişi incelemesi, vs deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçta oluşan değer kaybının işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı sigorta şirketi tarafından tazminine, 

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz. 21/03/2016

                                                             Davacı Vekili      

Av. Salih BİROL