İcra Edilebilirlik Şerhi Yetkili Mahkeme

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU YÖNETMELİĞİ

Tarafların anlaşması

MADDE 21 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

(3) Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir.

(4) Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

İcra Edilebilirlik Şerhi İstemi Dilekçesi (Arabuluculuk)

……….’ HAKİMLİĞİ’NE

ŞERH TALEBİNDE

BULUNAN  

:

……….

VEKİLİ

 

:

……….

KARŞI TARAF

 

:

……….

KONU

:

İcra edilebilirlik şerhi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile karşı taraf arasında yapılan arabuluculuk müzakereleri sonucunda …./…./…. tarihli arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalanmış; ancak karşı taraf arabuluculuk anlaşması gereği üzerine düşen edimi yerine getirmemiş ve borçlarını ödememiştir.

2-) Karşı tarafın, müvekkilimize olan borçları ödememesi sebebi ile ekte yer alan …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilir olduğunun şerhi verilmesi amacıyla Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle; ekte yer alan …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşması bakımınadan dosya üzerinden inceleme yapılarak icra edilebilirlik şerhi konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ……….

EKLER: 1-) Arabuluculuk anlaşma tutanağı örneği

                 2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

                                                                  TALEPTE BULUNAN VEKİLİ                                                                                                             Av. Salih BİROL

 

İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Zaptı (Arabuluculuk) -1

T.C.

……….

ESAS NO     

:

……….

HAKİM

:

 

KATİP

:

 

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

TALEP

:

……….

TALEP TARİHİ

:

……….

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;           

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;    

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:     

1- Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili kişilerce temsil edildiği, Avukatın yetkili vekil olduğu, görüşmeleri yürüten ve arabuluculuk anlaşma tutanağını tanzim eden arabulucunun Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan arabulucular siciline kayıtlı resmi arabulucu olduğu, mahkememizin iş bu olay ile ilgili olarak görevli ve yetkili olduğu, maktu harcın yatırılmış olduğu, şerh verilmesi istenen ve çözüme ulaşan uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa başvurulabilecek ve bu yolla çözümlenebilecek uyuşmazlık olduğu varılan çözümün icra edilebilir olduğu anlaşıldı.          

(Protokolün belli hükümleri için icra edilebilirlik talebi durumunda bu hükümlerin icra edilebilir olduğu yazılacaktır).

Dosya kapsamı tümüyle incelenerek Talebin Kabulüne ,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, uzlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,

Dair, aşağıdaki hükmün kurulması usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

HÜKÜM;

  1. Talebin Kabulüne,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere; Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, arabuluculuk anlaşma tutanağına  İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE, 
  2. Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA, 
  3. Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ( Sulh hukuk Mahkemesinde, İş Mahkemesinde  Tefhim veya tebliğden   itibaren  8 gün, İcra Mahkemelerinde Tefhimden itibaren  10 gün) …….. ……… yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip                                                                                                           Hakim                                                                                                      

İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Zaptı (Arabuluculuk) – 2

T.C.

……….

ESAS NO     

:

……….

HAKİM

:

 

KATİP

:

 

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

TALEP

:

……….

TALEP TARİHİ

:

……….

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;           

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;           

Dosya incelendi.            

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:     

  1. Talebin Kabulüne ,  ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, antlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE
  2. Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA, 
  3. Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,            

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ……….. …….  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip                                                                                              Hakim