Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi (Parselasyon- İmar Uygulaması) – 1

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

ADANA … İDARE MAHKEMESİ’NE

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

……….

AÇIKLAMALAR               :

1-) …… İli, ….. ilçesi, …. Mahallesi, ……. Mevkiinde, tapunun ……… pafta, ………. ada ve ……… parsel sayısında müvekkilimiz adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı kapsayan alanda, Davalı … Belediyesi Encümeni’nin …/ …/ … tarih ve … sayılı kararı ile imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

2-) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasında,

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.”

hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre imar uygulaması sırasında oluşturulacak imar parsellerinin, yolların, yeşil alanların ve diğer imar plânıyla kullanım alanı belirtilen tahsislerin aynen uygulama sırasında dikkate alınması gerekir. İmar plânının dışına çıkılarak bahsedilen yol, parsel ve diğer kullanım alanlarının şekillerinin, boyutlarının ve yerlerinin değiştirilmesi mümkün değildir.

3-) Olayımızda ise mevcut taşınmaz imar planında konut alanına tahsis edilmiş iken uygulama sırasında taşınmazın bulunduğu yerden yaya yolu geçirilmiş ve imar uygulaması sonucunda yapılan dağıtımda en yakın parsellerden tahsisin yapılmasının gerekirken müvekkilimize tahsis edilen parsellerin parsel bütünlüğü açısından da eşdeğer olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

4-) İş bu nedenle, yapılan imar uygulaması imar planına ve yasal mevzuata aykırı olduğundan iptali için davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                : 3194 S. K. m. 18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                  :  …/ …/ … tarih ve … sayılı Belediye Encümeni Kararı, İmar plânı ve parselasyon plânı örneği, tapu kayıtları ve sunulması caiz olan sair deliller.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

GEREKTİREN NEDENLER    : Söz konusu belediye encümeninin ……. günlü ve  …. sayılı kararı ile parselasyon işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

SONUÇ VE İSTEM  : ……. İli, …… ilçesi, …… Mahallesi, ….. Mevkiinde, tapunun  …… pafta, ………. ada ve …… parsel sayısında müvekkilimiz adına kayıtlı olan taşınmazı kapsayan alanda, davalı belediyece 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına ilişkin belediye encümeninin ……. günlü ve  …….sayılı kararının iptali ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……….

EKLER: 1-) Tapu belgesi.
2-) İmar uygulamasının onaylanmasına dair Belediye Encümeni il idare kurulu kararı örneği.
3-) Varsa imar planı ve parselasyon planı örneği.

İptal İsteminde Bulunan Vekili

Av. Salih BİROL

 

Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi – 2

 

Yürütmenin Durdurulması Talebi Vardır.

ADANA … İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN

:

……….

VEKİLİ

:

……….

……….

DAVALI

:

……….

KONU

:

……….

AÇIKLAMALAR               :

1-) Davalı … Belediyesi Encümeni’nin …/ …/ … tarih ve … sayılı kararı ile; müvekkilimizin, … ili … ilçesi … mahallesi … ada … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve davalı belediyeden almış olduğu …/ …/ … tarihli inşaat ruhsatı ile …/ …/ … tarihinde inşaatına başladığı; zemin+ … katlı ruhsatlı binasının, … ve … katlarının inşaat ruhsatının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince iptaline ve ilgili katların yıkılmasına karar verilmiştir.

2-) Davalı belediyenin iptalini istediğimiz işlemine dayanak oluşturan; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar” başlıklı 32. maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

3-) Davalı belediye tarafından alınan iptal ve yıkım kararı, …/ …/ … tarihli yapı tatil zaptının inşaata asılmasıyla müvekkilimize tebliğ edilmiştir. Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde davalı belediyeye yaptığı başvuru ile; davalı belediye tarafından ruhsata aykırı olarak gösterilen … ve … katlarının …/ …/ … tarihli inşaat ruhsatına uygun olduğunu ileri sürmüş ve inşaata vurulan mührün kaldırılmasını ve inşaatın devamına karar verilmesini talep etmiştir. Müvekkilimizin yapmış olduğu başvuru, davalı belediyenin …/ …/ … tarih ve … sayılı yazısı ile reddedilmiş ve alınan yıkım kararının …/ …/ … tarihinde uygulanacağı, …/ …/ … tarihinde yapılan tebligat ile müvekkilimize bildirilmiştir. Davalı belediyenin hukuka aykırı olarak aldığı yıkım kararının iptali için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 3194 S. K. m. 32 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …/ …/ … tarih ve … sayılı Belediye Encümeni Kararı, …/ …/ … tarihli İnşaat Ruhsatı, …/ …/ … tarihli Yapı Tatil Mührünün Kaldırılması Başvurusu, … Belediyesi’nin …/ …/ … tarihli Yazısı ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ                 : 30 gündür.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

GEREKTİREN NEDENLER : Söz konusu davalı belediye işlemi bu sebeplerle açıkça hukuka aykırı olduğu gibi alınan yıkım kararı doğrultusunda yapılacak işlemler telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda yer alan nedenler ile; müvekkilimizin … ili … ilçesi … mahallesi … ada … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin+ … katlı ruhsatlı binasının … ve … katlarının yıkılması kararının yürütmesinin durdurulmasına ve …/ …/ … tarih ve … sayılı … Belediyesi Encümen kararının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……….

İptal İsteminde Bulunan Vekili

Av. Salih BİROL