Ayıplı Eser Bedelden İndirim ve Tazminat Davası Dilekçesi

 

ADANA NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                            HAKİMLİĞİ’NE                                     

DAVACILAR       : 1- Ad – Soyad – T.C. – Adresi

                                2- Ad – Soyad – T.C. – Adresi            

VEKİLİ           : Av. Salih BİROL   – Kayalıbağ Mah. T. Cemal Beriker Bul. Adana Ticaret  Merkezi K:7 D:37 Seyhan/ADANA

DAVALI               : Ad- Soyad – T.C. Seyhan/ADANA

D. KONUSU        : Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı yüklenici tarafından müvekkilimize arsa payı karşılığı yapılıp teslim edilen konutun ayıplı çıkmış olması nedeniyle, eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim  istemi ve tazminat talebimize ilişkin dilekçedir.

DAVA                   : Belirsiz Alacak Davası (HMK 107 md.)

H. ESAS DEĞER : Toplam 1.500,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.)

Ayıplı eser nedeniyle TBK. md. 475… hükümlerince bedelden indirim ve tazminat davası dilekçe örneği

AÇIKLAMALAR   :1-) Davacı müvekkillerim,  davalı yüklenici ile Adana … Noterliği’nin 03.02.2017 tarih ve ….. yevmiye no’lu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmışlardır. (EK-1)

2-) Söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre müvekkillerime yapılıp teslim edileceği kararlaştırılan bağımsız bölümler; A blok zemin  18 bağımsız bölüm numaralı işyeri, A blok 1. kat güney doğu cepheli 1 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 4. Kat güney batı cepheli 8 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok 6. kat güney batı cepheli 12 bağımsız bölüm numaralı daire, A blok zemin üstü 6. kat güney doğu cepheli 11 bağımsız bölüm numaralı daire olarak belirlenmiştir.

3-) Ancak daha sonra yüklenici davalı, mimari proje değişikliği olacağını, müvekkillerime teslim edilecek A blok zemin katta bulunan 18 numaralı işyerinden apartman giriş kapısı geçeceğini ve işyerinin küçüleceğini söylemiştir. Gerek duyulması halinde bu hususa ilişkin tanıklarımız izahat verecektir. Bunun üzerine davalı, diğer arsa sahipleri ile noterde düzeltme beyannamesi (EK-2) yaparak, müvekkillerimle de tapudan kat irtifakı tesis edilerek Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, … Parseldeki A blok, zemin 18 bağımsız bölüm numaralı işyeri yerine,  Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mah. … Ada, .. Parseldeki A blok, 8.Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairenin teslim edileceği kararlaştırılmış ve müvekkillerime tapudan kat irtifakı tesis edilmiştir. (EK-3 Tapu kaydı) Dava konusu A Blok, 8. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı daire müvekkillere 2019 mart ayında teslim edilmiştir.

4-) Müvekkillerim, davalı yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre yaparak teslim ettiği Adana İli, Sarıçam İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Parsel, A Blok, 8. Kat, 16 numaralı dairenin duvarlarının çatladığını ve yağan yağmurlardan dolayı iç kısımlara su aldığını farketmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, sonradan ortaya çıkan bu gizli ayıpları Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile davalıya derhal bildirmiştir. (EK-4)

5-) Dava konusu daire binanın son katında bulunmaktadır. Söz konusu dairenin başta güney batı ve kuzey cepheleri olmak üzere her odadaki duvarlar iç kısma su almakta olup, duvarların sıva ve boyası çok belirgin şekilde zedelenmiş ve kabarmıştır. Duvarlarda oluşan rutubetten dolayı mantarlar oluşmuştur. Aynı zamanda dairenin içindeki mutfak dolapları sızan sulardan dolayı tekrar kullanılamayacak derecede kabarmış ve küflenmiştir.

6-) Söz konusu dairenin duvarlarında, tavan, çatı ve dış kısmında çatlaklar oluşmuştur. Oluşan bu çatlaklar neredeyse konutun bütün odalarında, tavanda ve tavanın üst yüzey (dam) kısmında da meydana gelmiş olup, halende çatlaklar artmaya devam etmektedir. Ayrıca yüklenici davalı  tarafından yapılan konutun yapımındaki hata ve eksiklerden dolayı dam kısmındaki  çatlaklardan yan dış duvarlara da su sızmış olup,  konutun dış kısmındaki duvarın  pencere ve balkon üstünde kalan kısımların sıva ve boyasını zedeleyerek, kabarmasına sebebiyet vermiş ve çıkmayan lekeler oluşmuştur. Tavandan ve yan duvarlardan sızan sular evin içine damlama yaptığı için fayans ve iç duvarlarda da lekeler oluşmuştur.

7-) Davalı yüklenicinin inşa edip teslim ettiği konutta meydana gelen ayıplar ortaya çıktığında  müvekkillerim, davalıya derhal Adana … Noterliği’nin 18.05.2020 tarih ve … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile ayıpları bildirmiştir. (EK-4 İhtarname) Ancak davalıya sözkonusu ayıplar ihbar edildiği halde, davalı bu zamana kadar taleplerimize cevap vermemiştir. Müvekkillerimin söz konusu ayıplı daireden beklediği yararı hiçbir şekilde sağlamayacağı açıktır.

8 -) İzah edilen tüm bu hususlar gözönüne alındığında ortalama bir bina ömrü düşünüldüğünde söz konusu yapı bir yıllık bina olmasına rağmen bu haliyle ve ilerleyen yıllarda daha da artarak telafisi güç zararlara sebep olacağı aşikardır. Müvekkillerimin ayıp ihbarını içeren ihtarnamenin davalıya tebliğ tarihi 19.06.2020’dir. Müvekkil bu tarih itibari ile davalıya ihbar bildirimini yapmış ve davalı temerrüde düşmüştür.

9-) Müvekkillerimin, davalı ile yapmış olduğu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre ayıpsız bir daire teslim alabilecekken, teslim edilen dairenin ayıplı çıkması müvekkillerimin beklediği faydayı karşılamamıştır. Söz konusu daireyi kiraya verebilecek iken ayıplı olması ve kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Bu zarar şayet eser ayıplı imal edilmeseydi meydana çıkmayacak kalemlerdendir. Ayıplı eserden kaynaklı kira yoksunluğu zararının da uzman bilirkişiler tarafından hesaplanarak müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. 

10-) 6098 sayılı TBK. 475. Maddesine göre işsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.”  Bu seçimlik hak ile birlikte tazminat talep etme zarureti de doğmuştur. Açıklanan nedenlerle eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteminin yanı sıra müvekkillerin uğradığı zararında müvekkillere ödenmesi gerekmektedir. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın davalıdan alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

11-) Bedelden indirim miktarı hesabında dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz yargıtay kararları doğrultusunda gizli ayıbın ortaya çıktığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplama yaptırılarak, dairenin ayıplı değeri ile ayıpsız değeri arasındaki fark hesaplanarak ayıpsız bedelinden indirilmelidir. İzah edilen tüm bu hususlar bilirkişi incelemesi  neticesinde ortaya çıkacaktır. Ayrıca müvekkillerim eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim istemi için ihtarname göndererek dava açmak zorunda kalmış ve bu uğurda da mahkeme, vekalet ve ihtarname masrafı, avukatlık ücreti vs. ödemiştir. (EK-5)                              

12-) Yüklenici davalı tarafından yapılıp teslim edilen konutta sonradan ortaya çıkan bu hususlar binanın yapımındaki hata ve eksikliklerden meydana geldiği açık olmakla birlikte sonradan ortaya çıkan gizli ayıp niteliğindedir. Müvekkillerimin yüklenici davalıdan teslim aldığı söz konusu bu konutta meydana gelen hata ve eksikler 6098 sayılı kanuna (md. 474…) göre  ayıplı mal kabul edilmektedir. Gizli ayıplar yönünden yasada ihbar süresiyle ilgili T.B.K. 477/3 gereği arsa sahibi  konumunda olan müvekkillerim bu ihbarı konutta meydana gelen ayıp ortaya çıktığında, gecikmeksizin yüklenici davalıya ihtarname ile bildirmiştir. (EK-4 İhtarname)

13-) Ayıplı ifa halinde; eser sözleşmesinde TBK. m. 478 uyarınca taşınmaz yapılarda 5 yıl; taşınmaz dışındaki yapılarda 2 yıl; yüklenicinin ağır kusurlu olması halinde ise eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 6098 sayılı kanun’un işsahibinin seçimlik hakları başlıklı 475. maddesinde ayıplı eserden dolayı işsahibine üç seçimlik hak tanımaktadır.

14-) Müvekkillerim yasanın kendisine tanıdığı seçimlik haklardan eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden  indirim istemi talebi için mahkemenize başvurma  zarureti hasıl olmuştur. 

H. NEDENLER        : Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                 : Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu ve kadastro kayıtları celbi, ihtarname, dairede oluşan ayıpların fotoğrafları, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif vs her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   :1-) Yukarıda izah edilen re’sen gözetilecek  nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep  haklarımız saklı kalmak kaydıyla, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere,( tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere) ayıp nedeniyle eserde oluşan şimdilik 1.000,00 TL’nin müvekkillerimin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere bedelden indirilerek, en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,

2-) Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında artırılmak üzere, şimdilik 500,00 TL maddi zararımızın, müvekkillerin tapu kaydındaki payları oranında hükmedilmek üzere,  en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte HMK. 107 maddesi gereği (belirsiz alacak davası) davalıdan tahsiline,                                       

3-) Yargılama giderlerinin (vekaletname, ihtarname giderleri de dahil olmak üzere) ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten  arz ve talep ederiz. 24.07.2020 

                                                                                                                         Davacılar Vekili

                                                                                                              Av. Salih BİROL

 

Ekler:

 1. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 2. Düzeltme beyannamesi
 3. Tapu kaydı
 4. Ayıp ihbarı hakkında yazılan ihtarname
 5. Vekaletname ve ihtar ücreti makbuzları
 6. Yargıtay kararları
 7. Onanmış vekaletname örneği
 8. Taşınmazda oluşan çatlak, su sızıntıları, zedelenen sıva, boya ve  dolapların fotoğrafları

Eser sözleşmesinden  (kat (arsa payı) karşılığı inşaat sözleşmesi)  kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında daha fazla dilekçe örneği için buraya tıklayarak, eser sözleşmesi ihtarname örnekleri için ise buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz. 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İşler Bedeli  Ve Nama İfaya İzin İstemi Dava Dilekçesi

 … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve kusurlu işler bedeliyle kira ve gecikme tazminatı alacağının tahsili ve nama ifaya izin verilmesi istemimize ilişkindir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecektir. Ancak davacı teslim tarihi üzerinden … ay geçmesine karşın inşaatı müvekkilimize teslim etmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; taraflarca yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen ; “İnşaatın sözleşme ile verilen 36 aylık süre boyunca bitirilmemesi üzerine yüklenici bir kereye mahsus olmak üzere arsa sahibinden 12 aylık ek süre isteyebilir. Yüklenicinin 12 aylık ek süre içinde inşaatın bitirilmemesi halinde kendisine bırakılan dairelerden bir tanesi uğranılan zarar ve ziyanın karşılığı olmak üzere mülk sahibine bırakılacaktır.” ifadesine istinaden,  kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve inşaatı teslim etmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de inşaat ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan teslim süresi dolmasına rağmen inşaatın teslim edilememesinden dolayı müvekkilimiz halen kiracı olarak oturduğu …. … …./…. adresinde … – TL kira bedelini ödemeye devam etmekte olup bu durum maddi açıdan kendisine zarar vermektedir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimiz için nama ifaya izin verilmesini,…. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2. Tapu Kaydı
 3. …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle inşaattaki mevcut  eksikliklerin arsa sahibi tarafından yüklenici nam ve hesabına ikmali için, müvekkilimiz arsa sahibi adına nama ifaya izin verilmesine, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere)…. -TL eksik ve kusurlu işler bedeliyle, … -TL kira ve gecikme tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:       

 1. …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 2.  Tapu Kaydı
 3.  …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 4. …/…/… tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları
 5.  Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

                                                                                                            

Tazminat Davası ( Müteahhidin İnşaati Yarım Bırakarak Terketmesi)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalının yapımını üstlendiği inşaat yapım işini yarım bırakarak terk etmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan …. TL. cezai şartın ve ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğan ….. TL. zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               : 1-) Davacı müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan …/…/…. tarihli sözleşmeye göre, davalı müteahhit, …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde inşaat yapım işini üstlenmiş bulunmaktadır. (EK – 1) Ekte de yer alan sözleşmeden de görüleceği gibi inşaat yapım işinin bitirilmesi öngörülen süre hususunda …/…/…. tarihi bakımından taraflar arasında gerekli anlaşma sağlanmış olup buna rağmen davalı sözleşme ile üstlendiği inşaat yapım işini gereği gibi ve zamanında yapmadığı gibi, işi yarım bırakarak terk etmiş bulunmaktadır.

2-) Diğer taraftan sözleşmede öngörülen sürede inşaat tamamlamadığını gibi inşaatın yapımını devam ettirme konusunda davalının herhangi bir iradesinin de olmadığı aşikardır. Bu hususa ilişkin olarak …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosyası ile inşaatın durumuna ilişkin yaptırılan tespite dair dava dosyası fotokopisi de ektedir. (EK – 2 )

3-) Sözleşmede inşaatın yapımının bitirileceği konusunda anlaşılan sürenin üzerinden yaklaşık olarak …. ay geçmiş olup bu sürede herhangi bir işlem de yapılmadığı ortadadır. Davalı tarafa da ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi gönderilerek bu husus davalı tarafın da bilgisine sunulmuştur. (EK – 3)

4-) Ekte sunulan sözleşmede de açık hüküm olarak bulunan “İnşaatın zamanında tamamlanmaması durumunda ….. TL cezai şart ve inşaatın tamamlanmasının geciktirilmesinden doğacak zararların müteahhit tarafından ödeneceği”ne dair hüküm bulunmaktadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. 6100 S. K. m. 1, 2, 5.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 •  …. Mahkemesi’nin …./Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 •  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 • Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER:

 1. Davalı ile davacı arasında imzalanan sözleşme örneği
 2.   …. Mahkemesi’nin …./…. Değişik iş sayılı dosya fotokopisi
 3.  ….. noterliğinin ….. sayılı ihtarnamesi
 4.  Bir adet onaylı vekaletname örneği                                                               

                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Salih BİROL

 

Hatalı İmalattan (Ayıplı Mal) Kaynaklanan Zararın Tahsili İstemi Dava Dilekçesi Örneği

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                             :  …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parselde davalı …. Yapı Kooperatifi’nin yapımını üstlendiği konutların hatalı imalatı sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, …. Yapı Kooperatifi’nin ortağı olup (EK 1) davali kooperatifin dava dışı yüklenici …. isimli şirkete yaptırdığı konutlar …. yılında meydan gelen depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelmişlerdir. Bu konuda …. Mahkemesi’nden almış olduğumuz tespit kararı dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 2)

2-) Davalı kooperatifçe inşa edilen konutların depremde yıkılarak oturulamaz hale geldiği mahkemenin tespiti ile de sabit olmuş olup yapı kooperatifinin, akçalı yükümlülüklerini yerine getiren ortağına oturmaya elverişli konut vermek zorunda olduğu, teslim ettiği konutun ayıp ve eksikliklerinden sorumlu olduğu kuşkusuzdur.

3-) Davalı kooperatife konutunda oluşan zararları gidermesi için müvekkilimiz adına …. Noterliği’nin …. yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK 3) ile … gün süre tanınmış olduğu halde kendisine konutlarda oluşan hasarların giderilebilir olduğu belirtilip bugün yarın tamiratlara başlayacağız diyerek oyalanmış ve bugüne kadar da herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır.

4-) Müvekkilimiz yaşadıkları deprem korkusunun yanında, yıllardır çalışmaları karşılığı yapmış oldukalrı birikimlerle girdikleri davalı kooperatife güvenerek depreme dayanıklı olduğu garantisi verilen konutları almış ve bütün birikimlerini kaybetmiş; depremden bu yana yaklaşık … aydır baba evinde sığıntı gibi yaşamakta olup manevi yönden çökmüş durumdadır.

5-) Açıklanan tüm bu nedenlerle …. TL maddi ve …. TL manevi zararın davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486; 1163 S. K. m. 1; 6100 S. K. m. 1, 14.

HUKUKİ DELİLLER       :

 • 1-) Ortaklık Sözleşmesi
 • 2-) …. Mahkemesi’nin …/… Değişik İş sayılı tespit kararı
 • 3-) …/…/…. Tarihli ……   Noterliğinden çekilen ihtarname
 • 4-) Bilirkişi İncelemesi                                      

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan tüm bu nedenlerle inşaatın gereği gibi ve zamanında tamamlanmaması ve davalının da tamamlanması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde de olmadığınızın görülmesi nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan … TL cezai şartın ve aynı zamanda …. TL zararın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

                                                                                                 

                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                           Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davası (Arsa Payı Oranında)

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                  :Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik işler bedelinin müvekkilin arsa payı karşılığında davalı yükleniciden tahsili istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı yüklenici arasında ../…/…. tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)

2-) Bu sözleşmeye göre davalı yüklenici, müvekkilimize ait … …. …../…. adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde (EK 2) …/…/… tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç …/…/…. tarihinde teslim edilecek olup, sözleşmede ayrıca bahse konu taşınmaza yönelik olarak yüklenicinin çevre düzenlenmesi de yapacağı kararlaştırılmıştır. Ancak davalı yüklenici davaya konu olan inşaatı sözleşmede kararlaştırılan sürede bitirmediği gibi, yine sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlemesi edimini de yerine getirmemiştir.

3-) Davalıya yapılan sözlü ihtarlara karşın cevap vermemesi üzerine; kendisine …/…/… tarihinde …. Noterliğinin .. yevmiye numarası ile son bir ek süre verilmesi ve sözleşme ile üzerine düşen edimi yerine getirmesi için ihtarname yollanmıştır. (EK 3) Ancak davalı, kendisine tanınan ek süre içerisinde de çevre düzenlemesi ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayıp müvekkilimize teslim etmemiştir.

4-) Sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenlenmesi yapılması işinin yerine getirilmemesi sebebiyle, müvekkilimiz ….. TL ödeyerek, kira masrafından kurtulup bir an önce kendi evine taşınmak için çevre düzenlenmesini yaptırmış ve nihayetinde …./…/… tarihinde evine taşınabilmiştir. (EK 4)

5-) Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimizin arsa payı oranında …. – TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile ….- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K.  m. 113, 470, 471, 473; 6100 S. K. m. 1, 2,5, 6, 10, 107.

HUKUKİ DELİLLER                    :

 • 1-) …/…/… tarihli … Noterliğinin … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği
 • 2-) Tapu Kaydı
 • 3-) …Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi
 • 4-) Banka dekontları

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle eksik iş bedelinin tahsilinin müvekkilin arsa payı oranında, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

                                                                                                                 Davacı Vekili

                                                                                                             Av. Salih BİROL

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Kaybı Ve Gecikme Tazminatının Tahsili Dava Dilekçesi

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz arsa sahibi ile davalı yüklenici taraf arasında, ……/…./…tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK – 1)

2-) Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince, davalı yüklenici kendi üzerine düşen edimleri yerine getirmemiş ve taşınmazı %….. seviyesinde yarım bırakarak terk etmiştir. Davalı yüklenici iş bu sözleşme gereğince taşınmazı …./…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak teslim edecek olmasına rağmen, ne taşınmazı tamamlamış ne de sözleşmede belirlenen tarihte teslim etmiştir.

3-) Müvekkilimiz davaya konu taşınmazın zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi nedeniyle taşınmazdan istediği verimi alamamış, üstelik yaşadığı maddi kayıp yanında bir de manevi üzüntü duymuştur. Yaşanılan bu maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesi adına, …/…/… tarihinde taşınmazın eksik işlerinin tamamlanması ve teslimi adına ……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesiyle bir ihtarname göndermişse de, davalı yükleniciden herhangi bir cevap gelmemiş üstelik ihtara konu olan edimler de yerine getirilmemiştir. (EK – 2)

4-) Yukarıda izahına çalışılan sebeplerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile, uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının tazmini için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 470, 471, 473.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-Taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi

2-……Noterliği’nin …. Yevmiye nolu ihtarnamesi

3-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile uğranılan …. TL kira kaybı ve gecikme tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tazminine yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz…./…/…

Davacı Vekili

Av. Salih BİROL